IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C
× 1) Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C 2) Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C 3) Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C 4) Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C 5) Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C 6) Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C 7) Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C 8) Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C 9) Fibonacci - Lập trình C 10) Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C 11) Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C 12) Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C 13) Bài tập ôn tập String - Lập trình C 14. Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C 15) Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C 16) Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C 17) Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C 18) Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C 19) Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C 20) Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C 21) Bài tập FILE - Lập trình C

Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C

by Trần Văn Điệp - 19:36 22/10/2020 3,202 Lượt Xem

Bài 1:

Viết hàm đặt tên là showInfor() => Hiển thị thông tin cá nhân của bạn gồm tên, tuổi, địa chỉ, email, sđt

Trong hàm main thực hiện gọi hàm showInfor()

Bài 2:

Viết hàm đặt tên là showMessage có 1 tham số truyền vào int msg => Hiển thị dòng Hello msg

Trong hàm main lân lượt gọi 3 lần hàm showMesage với các giá trị khác nhau

Bài 3:

Viết hàm tính giaithua => tham số truyền vào n => trả về kết quả tính giai thừa N

Viết hàm tính tổng => tham số truyền vào m => trả về kết quả tính tổng của 1->m

trong hàm main thực hiện tính giai thừa của 5 và tổng 1-10

so sánh 2 kết quả trên.


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

To Khuong Loc [C2002L]

Ngày viết: 11:04 24/10/2020

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>


/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

void showInfo(char ten[], int tuoi, char diaChi[], char email[], char sdt[]) {

printf("\n ten: %s", ten);

printf("\n tuoi: %d ", tuoi);

printf("\n dia chi: %s ", diaChi);

printf("\n email: %s ", email);

printf("\n sdt: %s ", sdt);

}


void helloMes(char mes[]) {

printf("\nhello %s" , mes);

}


int tinhGiaiThua(int n) {

int kq = 1, i;

for(i = 0; i < n; i++) {

kq *= i + 1;

}

printf("\nket qua giai thua %d! la %d", n, kq);

return kq;

}

int tinhTong(int start, int end) {

int tong = 0, i;

for(i = start; i <= end; i++) {

tong += i;

}

printf("\ntong tu %d den %d la %d", start, end, tong);

return tong;

}

int main(int argc, char *argv[]) {

showInfo("loc", 24, "Ha Noi", "[email protected]",  "+84343423423423");

helloMes("nguyen van a");

helloMes("nguyen van b");

helloMes("nguyen van c");

int giaiThua = tinhGiaiThua(5);

int tong = tinhTong(1, 10);

if(giaiThua > tong) {

printf("\ngiai thua lon hon tong");

} else if (giaiThua == tong) {

printf("\ngiai thua bang tong");

} else {

printf("\ngiai thua nho hon tong");

}

return 0;

}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 16:55 25/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//Bai 1
	/*void showInfor(){
		printf("\nTen cua ban");
		printf("\nTuoi cua ban");
		printf("\nDia chi cua ban");
		printf("\nEmail cua ban");
		printf("\nSdt cua ban");
	
int main(int argc, char *argv[]) {
	showInfor();
	return 0;
}*/
void showMessage(){
	int msg;
	printf("\nHello msg: "); scanf("%d",&msg);
}
int main(int argc, char *argv[]) {
	showMessage();
	showMessage();
	showMessage();
	return 0;
}


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 14:50 24/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
void ShowInfor(){
	char name[35], address[200], email[150], phone[20];
	int age;
	
	printf("\n\nNhap ten:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(name);
	
	printf("\n\nNhap dia chi:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(address);
	
	printf("\n\nNhap email:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(email);
	
	printf("\n\nNhap phone:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(phone);
	
	printf("\n\nNhap age:");
	scanf("%d", &age);
	
		
	printf("\n%s, %d, %s, %s, %s", name, age, email, phone, address);
}
int main(int argc, char *argv[]) {
	//Khai bao bien cua chuong trinh
	ShowInfor();
	
	return 0;
}


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 10:31 21/09/2020
#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>

void showmes ()

{
printf ("HELLO MESSSS");
}
int main (){

showmes ();

printf ("\nshowmess(30)");

printf ("\nshowmess(2)");

printf ("\nshowmess(4)");

return 0;   
}


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 10:21 21/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
void ShowInfor(){
	char name[35], address[200], email[150], phone[20];
	int age;
	
	printf("\n\nNhap ten:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(name);
	
	printf("\n\nNhap dia chi:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(address);
	
	printf("\n\nNhap email:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(email);
	
	printf("\n\nNhap phone:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(phone);
	
	printf("\n\nNhap age:");
	scanf("%d", &age);
	
		
	printf("\n%s, %d, %s, %s, %s", name, age, email, phone, address);
}
int main(int argc, char *argv[]) {
	//Khai bao bien cua chuong trinh
	ShowInfor();
	
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!