IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:00 18/12/2020 10,960 Lượt Xem

Bài 1:

Viết hàm đặt tên là showInfor() => Hiển thị thông tin cá nhân của bạn gồm tên, tuổi, địa chỉ, email, sđt

Trong hàm main thực hiện gọi hàm showInfor()

Bài 2:

Viết hàm đặt tên là showMessage có 1 tham số truyền vào int msg => Hiển thị dòng Hello msg

Trong hàm main lân lượt gọi 3 lần hàm showMesage với các giá trị khác nhau

Bài 3:

Viết hàm tính giaithua => tham số truyền vào n => trả về kết quả tính giai thừa N

Viết hàm tính tổng => tham số truyền vào m => trả về kết quả tính tổng của 1->m

trong hàm main thực hiện tính giai thừa của 5 và tổng 1-10

so sánh 2 kết quả trên.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

To Khuong Loc [C2002L]

Ngày viết: 11:04 24/10/2020

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>


/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

void showInfo(char ten[], int tuoi, char diaChi[], char email[], char sdt[]) {

printf("\n ten: %s", ten);

printf("\n tuoi: %d ", tuoi);

printf("\n dia chi: %s ", diaChi);

printf("\n email: %s ", email);

printf("\n sdt: %s ", sdt);

}


void helloMes(char mes[]) {

printf("\nhello %s" , mes);

}


int tinhGiaiThua(int n) {

int kq = 1, i;

for(i = 0; i < n; i++) {

kq *= i + 1;

}

printf("\nket qua giai thua %d! la %d", n, kq);

return kq;

}

int tinhTong(int start, int end) {

int tong = 0, i;

for(i = start; i <= end; i++) {

tong += i;

}

printf("\ntong tu %d den %d la %d", start, end, tong);

return tong;

}

int main(int argc, char *argv[]) {

showInfo("loc", 24, "Ha Noi", "[email protected]",  "+84343423423423");

helloMes("nguyen van a");

helloMes("nguyen van b");

helloMes("nguyen van c");

int giaiThua = tinhGiaiThua(5);

int tong = tinhTong(1, 10);

if(giaiThua > tong) {

printf("\ngiai thua lon hon tong");

} else if (giaiThua == tong) {

printf("\ngiai thua bang tong");

} else {

printf("\ngiai thua nho hon tong");

}

return 0;

}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 16:55 25/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//Bai 1
	/*void showInfor(){
		printf("\nTen cua ban");
		printf("\nTuoi cua ban");
		printf("\nDia chi cua ban");
		printf("\nEmail cua ban");
		printf("\nSdt cua ban");
	
int main(int argc, char *argv[]) {
	showInfor();
	return 0;
}*/
void showMessage(){
	int msg;
	printf("\nHello msg: "); scanf("%d",&msg);
}
int main(int argc, char *argv[]) {
	showMessage();
	showMessage();
	showMessage();
	return 0;
}


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 14:50 24/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
void ShowInfor(){
	char name[35], address[200], email[150], phone[20];
	int age;
	
	printf("\n\nNhap ten:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(name);
	
	printf("\n\nNhap dia chi:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(address);
	
	printf("\n\nNhap email:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(email);
	
	printf("\n\nNhap phone:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(phone);
	
	printf("\n\nNhap age:");
	scanf("%d", &age);
	
		
	printf("\n%s, %d, %s, %s, %s", name, age, email, phone, address);
}
int main(int argc, char *argv[]) {
	//Khai bao bien cua chuong trinh
	ShowInfor();
	
	return 0;
}


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 10:31 21/09/2020
#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>

void showmes ()

{
printf ("HELLO MESSSS");
}
int main (){

showmes ();

printf ("\nshowmess(30)");

printf ("\nshowmess(2)");

printf ("\nshowmess(4)");

return 0;   
}


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 10:21 21/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
void ShowInfor(){
	char name[35], address[200], email[150], phone[20];
	int age;
	
	printf("\n\nNhap ten:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(name);
	
	printf("\n\nNhap dia chi:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(address);
	
	printf("\n\nNhap email:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(email);
	
	printf("\n\nNhap phone:");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(phone);
	
	printf("\n\nNhap age:");
	scanf("%d", &age);
	
		
	printf("\n%s, %d, %s, %s, %s", name, age, email, phone, address);
}
int main(int argc, char *argv[]) {
	//Khai bao bien cua chuong trinh
	ShowInfor();
	
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!