IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C

Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:43 29/11/2021 8,675 Lượt Xem

Bài 1 : Nhập vào mảng gồm N số nguyên - In ra danh sách ngược của mảng đó

Ví du : mảng nhập vào là : 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> In ra kết quả như sau : 6, 5, 4, 3, 2, 1

Bài 2 : Nhập vào mảng gồm N số nguyện -> Thực hiện hoán đổi ngược lại vị tri của mang

ví du : mảng a gồm các phần tử 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> yêu cầu chuyển đổi để mảng a chưa danh sách ngược : 6, 5, 4, 3, 2, 1

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 14:44 17/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
// bai 2
int main(int argc, char *argv[]) {
	int n;
	printf("\nNhap n: ");
	scanf("%d", &n);
	if(n<=0){
		printf("\nSai");
	}else{
		int a[n], i;
		while(i<n){
		printf("\nNhap a[%d]", i);
		scanf("%d", &a[i]);
		i++;
	}
	int b;
	printf("\nBan co muon dao nguoc vi tri cua mang khong.");
	printf("\nChon 1 de co");
	printf("\nChon 2 de exit");
	printf("\nChon: ");  scanf("%d", &b);
	if(b==1){
		i=n-1;
		while(i<n && i>=0){
			printf("\n%d", a[i]);
			i--;
	}
		}
			if(b==2){
			printf("\nexit");
	}
	}

	return 0;
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 14:23 17/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
// bai 1
int main(int argc, char *argv[]) {
	int i, n;
	printf("\nNhap so nguyen N: ");
	scanf("%d", &n);
	int t[n];
	for(i=0; i<=n-1; i++){
		printf("\nNhap t[%d]", i);
		scanf("%d", &t[i]);
		
	}
	for(i=n-1; i>=0; i--){
		printf("\n%d", t[i]);
		
	}
   
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!