IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:33 23/12/2020 10,076 Lượt Xem

1. Tạo 1 struct gồm các thuộc tính sau -> float : dientich, float chieudai, float chieurong

2. Tạo mảng list gồm 5 HCN

3. Nhập thông tin chiều dài và chiều rộng cho 5 HCN trên

4. Tính diện tích của từng HCN và lưu vào biến dientich tương ứng

5. Tính tổng diện tích 5 HCN trên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Dao Thu Huyen [C2010G]

Ngày viết: 10:45 23/12/2020#include <stdio.h>
typedef struct{
	float dientich;
	float chieudai;
	float chieurong;
	float tongdientich;
}Sum;
int main(void){
	float dientich,chieudai,chieurong,tongdientich=0.0;
		Sum tong ={dientich,chieudai,chieurong,tongdientich};
	int hcn_list[5];
	int i, sum=0;
	
	for(i=0; i<5; i++){
		printf("Nhap chieu dai HCN thu %d: ", i+1);
		scanf("%f", &tong.chieudai);
		printf("Nhap chieu rong HCN thu %d: ", i+1);	
		scanf("%f", &tong.chieurong);
		tong.dientich= tong.chieudai*tong.chieurong;
		printf("Dien tich HCN thu %d la: %.2f\n", i+1, tong.dientich);
		tong.tongdientich+=tong.dientich;
	} printf("Tong dien tich 5 HCN la: %.2f", tong.tongdientich);
}


Đỗ Minh Tâm [community,C2010G]

Ngày viết: 10:26 23/12/2020#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

typedef struct hinhchunhat_ST{
	float chieudai,chieurong,dientich;
	
}hinhchunhat;

int main(int argc, char *argv[]){
	struct hinhchunhat_ST;
	hinhchunhat hinhchunhatList[5];
	int a;
	int sum=0;
	for (a=0;a<5;a++){
		printf("nhap vao hinh chu nhat thu:%d ",a+1);
		printf("\nNhap chieu dai: ");
		scanf("%f", &hinhchunhatList[a].chieudai);
		printf("\nNhap chieu rong: ");
		scanf("%f", &hinhchunhatList[a].chieurong);
		printf("\nDien tich hinh chu nhat %d la: %f\n ",a+1,hinhchunhatList[a].dientich=(hinhchunhatList[a].chieudai)*(hinhchunhatList[a].chieurong));
	sum +=hinhchunhatList[a].dientich;
}
	printf("\nTong dien tich 5 HCN la: %d", sum);
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 10:19 28/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
typedef struct HCN{
		float dientich, chieudai, chieurong ;
		
	}HCN;
int main(int argc, char *argv[]) {	
	HCN List[5];
	int i;
	float sum;
	sum=0;
	for (i=0;i<5;i++){
		printf("\nNhap hinh chu nhat thu %d",i);
		printf("\nNhap chieu dai:");
		scanf("%f", &List[i].chieudai);
		printf("\nNhap chieu rong: ");
		scanf("%f", &List[i].chieurong);
		printf("\nDien tich hinh chu nhat thu %d la: %f", i, List[i].dientich=List[i].chieudai*List[i].chieurong);	
	sum = sum+List[i].dientich;
	}
	printf("\nTong dien tich 5 hinh chu nhat: %f", sum);
	return 0;
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 16:01 24/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct HCN_ST {
	float dientich, chieudai, chieurong;
}hcn;int main(int argc, char *argv[]) {

	hcn list[5];
	
	int i;
	for(i=0;i<5;i++){
		printf("\nNhap chieu dai hinh chu nhat thu %d: ", i+1); scanf("%f", &list[i].chieudai);
		printf("\nNhap chieu rong hinh chu nhat thu %d: ", i+1); scanf("%f", &list[i].chieurong);
		list[i].dientich = list[i].chieudai * list[i].chieurong;
		printf("\nDien tich hinh chu nhat thu %d = %f", i+1, list[i].dientich);
	}
	
	float tongdientich = 0;
	for(i=0;i<5;i++){
		tongdientich = tongdientich + list[i].dientich;
	}
	printf("\nTong dien tich = %f", tongdientich);

	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 12:04 24/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
	//bat dau code;
	typedef struct hcn_st {
		float a, b, s;
		} Hcn;
		
int main(int argc, char *argv[]) {
	Hcn Hcnlist[5];
	int tong=0;
	int i;
	
	//nhap du lieu(Hcnlist);
	int i;
	for(i=0,i<5,i++){
	   printf("\nHinh chu nhat %d: ", i+1);
	   printf("\nNhap chieu dai cua hinh chu nhat: ");
   	   scanf("%d", &Hcn[i].a);
	   printf("\nNhap chieu rong cua hinh chu nhat: ");
	   scanf("%d", &Hcn[i].b);
	}
	//dien tich Hcn(Hcnlist);
    int i;
	for(i=0,i<5,i++){
		hcn[i].s =Hcn[i].a*hcn[i].b;
		printf("\nDien tich hinh chu nhat %d = %d",i+1,Hcn[i].s);
	}
	//tong dien tich 5 Hcn(Hcnlist);
	int i;
	int tong=0;
	for(i=0,i<5,i++){
		tong+=Hcn[i].s;
		}
		printf("\nTong dien tich cua 5 hinh chu nhat = %d", tong);
	
		
	//ket thuc coded;
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!