IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C
× 1) Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C 2) Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C 3) Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C 4) Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C 5) Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C 6) Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C 7) Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C 8) Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C 9) Fibonacci - Lập trình C 10) Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C 11) Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C 12) Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C 13) Bài tập ôn tập String - Lập trình C 14) Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C 15) Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C 16) Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C 17) Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C 18) Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C 19. Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C 20) Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C 21) Bài tập FILE - Lập trình C

Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C

by Trần Văn Điệp - 14:52 23/09/2020 2,460 Lượt Xem

1. Tạo 1 struct gồm các thuộc tính sau -> float : dientich, float chieudai, float chieurong

2. Tạo mảng list gồm 5 HCN

3. Nhập thông tin chiều dài và chiều rộng cho 5 HCN trên

4. Tính diện tích của từng HCN và lưu vào biến dientich tương ứng

5. Tính tổng diện tích 5 HCN trên

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 10:19 28/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
typedef struct HCN{
		float dientich, chieudai, chieurong ;
		
	}HCN;
int main(int argc, char *argv[]) {	
	HCN List[5];
	int i;
	float sum;
	sum=0;
	for (i=0;i<5;i++){
		printf("\nNhap hinh chu nhat thu %d",i);
		printf("\nNhap chieu dai:");
		scanf("%f", &List[i].chieudai);
		printf("\nNhap chieu rong: ");
		scanf("%f", &List[i].chieurong);
		printf("\nDien tich hinh chu nhat thu %d la: %f", i, List[i].dientich=List[i].chieudai*List[i].chieurong);	
	sum = sum+List[i].dientich;
	}
	printf("\nTong dien tich 5 hinh chu nhat: %f", sum);
	return 0;
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 16:01 24/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct HCN_ST {
	float dientich, chieudai, chieurong;
}hcn;int main(int argc, char *argv[]) {

	hcn list[5];
	
	int i;
	for(i=0;i<5;i++){
		printf("\nNhap chieu dai hinh chu nhat thu %d: ", i+1); scanf("%f", &list[i].chieudai);
		printf("\nNhap chieu rong hinh chu nhat thu %d: ", i+1); scanf("%f", &list[i].chieurong);
		list[i].dientich = list[i].chieudai * list[i].chieurong;
		printf("\nDien tich hinh chu nhat thu %d = %f", i+1, list[i].dientich);
	}
	
	float tongdientich = 0;
	for(i=0;i<5;i++){
		tongdientich = tongdientich + list[i].dientich;
	}
	printf("\nTong dien tich = %f", tongdientich);

	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 12:04 24/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
	//bat dau code;
	typedef struct hcn_st {
		float a, b, s;
		} Hcn;
		
int main(int argc, char *argv[]) {
	Hcn Hcnlist[5];
	int tong=0;
	int i;
	
	//nhap du lieu(Hcnlist);
	int i;
	for(i=0,i<5,i++){
	  printf("\nHinh chu nhat %d: ", i+1);
	  printf("\nNhap chieu dai cua hinh chu nhat: ");
  	  scanf("%d", &Hcn[i].a);
	  printf("\nNhap chieu rong cua hinh chu nhat: ");
	  scanf("%d", &Hcn[i].b);
	}
	//dien tich Hcn(Hcnlist);
  int i;
	for(i=0,i<5,i++){
		hcn[i].s =Hcn[i].a*hcn[i].b;
		printf("\nDien tich hinh chu nhat %d = %d",i+1,Hcn[i].s);
	}
	//tong dien tich 5 Hcn(Hcnlist);
	int i;
	int tong=0;
	for(i=0,i<5,i++){
		tong+=Hcn[i].s;
		}
		printf("\nTong dien tich cua 5 hinh chu nhat = %d", tong);
	
		
	//ket thuc coded;
	return 0;
}


Nguyên Phấn Đông [community]

Ngày viết: 09:49 24/09/2020#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>


typedef struct HCN{
	float s, d, r;
	
}HCN;
int main(){
 	HCN list[5];
 	for(int i=0;i<5;i++){
 		printf("\nnhap chieu dai: "); scanf("%f",&list[i].d);
 		printf("nhap chieu rong: "); scanf("%f",&list[i].r);
 		list[i].s= list[i].d* list[i].r;
 		printf("Dien tich HCN la: %f",list[i].s);
	 }
	 int sum;
	 sum =0;
	for(int i=0;i<5;i++)(
	 sum=sum+ list[i].s);
	 printf("\ntong S: %f",sum);
	return 0;
	  
 }


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 21:37 23/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
typedef struct HCN_ST{
	float s, d, r;
	
}HCN;
int main(int argc, char *argv[]) {
	HCN List[5];
	int i;
	for(i = 0; i < 5; i++){
		
		printf("\nNhap chieu dai =");
		scanf("%f", &List[i].d);
		
		printf("\nNhap chieu rong =");
		scanf("%d", &List[i].r);
		
		List[i].s = List[i].d * List[i].r;
		printf("\nDien tich = %f", List[i].s);
  }
  float sum;
  sum = 0;
  for(i = 0; i < 5; i++){
  	sum = sum + List[5].s;
	}printf("\nTong = %f", sum);
	return 0;		
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!