IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C

by GokiSoft.com - 11:31 18/12/2020 2,416 Lượt Xem

Trong hàm main khai báo các biến sau.

- Mảng số nguyên dataList có số phần tử tối đa là 100 phần tử

Yêu cầu thiết kế menu chương trình sau

1. Nhập vào số nguyên x => thêm vào mảng dataList

2. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần 

3. Tìm kiếm phần tử trong mảng

4. Xoá phần tử trong mảng

5. Hiển thị 

6. Thoát

- Khi người dùng chọn 1: hỏi người dùng nhập vào biến x => thêm vào mảng dataList

- Khi người dùng chọn 2: Sắp xếp mảng dataList theo thứ tự tăng dần và hiển thị ra màn hình

- Khi người dùng chọn 3: Hỏi người dùng nhập số cần tìm => hiển thị ra số phần tử tìm đc trong mảng dataList có giá trị bằng giá trị vừa nhập vào => Yêu cầu sử dụng function

- Khi người dùng chọn 4: Hỏi người dùng nhập vào số cần xoá => Yêu cầu xoá tất cả các giá trị có giá trị bằng vs biến vừa nhập vào.

- Khi người dùng chọn 5: Hiển thị danh sách các phần tử

- Khi người dùng chọn 6: Thoát

Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Chia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 08:50 21/12/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
void showMenu();
void find(int dataList[100], int currentIndex);

int main(int argc, char *argv[]) {
	int dataList[100];
	int currentIndex = -1;
	int choose, i, j;
	int tmpList[100];
	int tmpIndex = -1;
	int del;
	
	do {
		showMenu();
		scanf("%d", &choose);
		
		switch(choose) {
			case 1:
				currentIndex++;//length: currentIndex + 1
				printf("\nNhap phan tu thu %d: ", currentIndex);
				scanf("%d", &dataList[currentIndex]);
				break;
			case 2:
				//dataList: 5, 2, 7, 1, 9 => sap xep tang dan
				
				for(i=0;i<currentIndex;i++) {
					for(j=i+1;j<=currentIndex;j++) {
						if(dataList[i] > dataList[j]) {
							//swap => doi cho 2 phan tu
							int tmp = dataList[i];
							dataList[i] = dataList[j];
							dataList[j] = tmp;
						}
					}
				}
				break;
			case 3:
				find(dataList, currentIndex);
				break;
			case 4:
				tmpIndex = -1;
				printf("\nNhap phan tu can xoa: ");
				scanf("%d", &del);
				
				for(i=0;i<=currentIndex;i++) {
					if(dataList[i] != del) {
						tmpList[++tmpIndex] = dataList[i];
					}
				}
				//tmpList => chua danh sach cac phan tu con lai cua mang.
				currentIndex = tmpIndex;
				for(i=0;i<=currentIndex;i++) {
					dataList[i] = tmpList[i];
				}
				
				break;
			case 5:
				printf("\nDanh sach cac phan tu trong mang\n");
				for(i=0;i<=currentIndex;i++) {
					printf("%d, ", dataList[i]);
				}
				break;
			case 6:
				printf("\nGoodbye!!!");
				break;
			default:
				printf("\nNhap sai!!!");
				break;
		}
	} while(choose != 6);
	
	return 0;
}

void find(int dataList[100], int currentIndex) {
	printf("\nNhap so can tim: ");
	int x, i, count = 0;
	scanf("%d", &x);
	for(i=0;i<=currentIndex;i++) {
		if(dataList[i] == x) {
			count++;
		}
	}
	printf("\nSo phan tu tim duoc: %d", count);
}

void showMenu() {
	printf("\n1. Nhap phan tu");
	printf("\n2. Sap xep");
	printf("\n3. Tim kiem");
	printf("\n4. Xoa");
	printf("\n5. Hien thi");
	printf("\n6. Thoat");
	printf("\nChon: ");
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!