IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C
× 1) Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C 2) Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C 3) Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C 4) Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C 5) Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C 6) Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C 7) Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C 8) Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C 9) Fibonacci - Lập trình C 10) Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C 11) Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C 12) Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C 13) Bài tập ôn tập String - Lập trình C 14) Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C 15) Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C 16) Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C 17. Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C 18) Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C 19) Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C 20) Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C

Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 19:55 17/10/2020 1,829 Lượt Xem

- Khai báo con trỏ *p

- Cấp phát mảng p gồm 10 phần tử

- Nhập các phần tử trong mảng

- Tính tổng các số chia hết cho 2 trong mảng p 

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 21:38 01/10/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int *p;
	int i, count = 0;
	p = (int *) malloc (10 * sizeof(int));
	for(i=0;i<10;i++) {
		printf("\nNhap phan tu thu p[%d]: ", i);
		scanf("%d", p + i);
		if(p[i] % 2 == 0) {
			count = count + p[i];		
		}
	}
	printf("\nTong cac so chia het cho 2 la: %d", count);
	
	
	
	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 23:19 22/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code;
	int *p, i, n=0;
	
	  p=(int)malloc(10 * sizeof(int));
	  printf("\nNhap gia tri cac phan tu");
	for(i=0, i<10, i++){
		
  	printf("\np: %d = ", i);
  	scanf("%d", p+1);
	
	}
	for(i=0, i<10, i++){
		  if(p[i]%2=0){	
		    	n=n+p[i];
		    	}	
	 }printf("\nTong cac so chia het cho 2 = %d", n);
	//ket thuc code;
	 return 0;
	 }


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 17:48 22/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int *p, i , S = 0;
	
	p = (int*) malloc(10*sizeof(int)); 
	
	for(i=0;i<10;i++){
		printf("\nNhap p[%d]=%d", i);
		scanf("%d", &p[i]);
	}
	
	for(i=0;i<10;i++){
		if(i%2==0){
			S = S + p[i];
		}
	}printf("\nTong S la:%d", S);
	
	return 0;
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 13:24 22/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
int p[10], t[20], i;
int *p;
p = &p[10];

for (i=0 ;i<=10-1;i++){
	printf("\nNhap p[%d]", i);
	scanf("%d", &p[i]);
	
for (i=0;i<=10-1;i++){
	
	if (i%2==0){
	S = S + p[i];
}
printf("\ntong=%d", s);	return 0;
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 10:07 22/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
int t[5], i, sum;
	printf("\nNhap phan tu cua mang t");
	for(i=0;i<10;i++) {
		printf("\nNhap t[%d] = ", i);
		scanf("%d", t + i);
	}
	int *k;
	k = t;
	sum=0;
	for(i=0;i<10;i++) {
		printf("\nNhap k[%d] = %d", i, k[i]);
		if (k[i]%2==0)
		sum = sum +k[i];}
	printf("dap so tong can tinh la: %d", sum);
	
	return 0;
}


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!