IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:37 21/12/2020 7,488 Lượt Xem

- Khai báo con trỏ *p

- Cấp phát mảng p gồm 10 phần tử

- Nhập các phần tử trong mảng

- Tính tổng các số chia hết cho 2 trong mảng p 

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Nguyệt [community,C2010G]

Ngày viết: 10:29 21/12/2020#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main(void) {
	int *p, i, sum=0;
	p = (int *) malloc(10 * sizeof(int));
	for(i=0;i<10;i++) {
		printf("\nNhap p[%d] = ", i);
		scanf("%d", p + i);
		if (p[i]%2==0) {
			sum+=p[i];
			}
		}		
		printf("\nSum div 2: %d\n", sum);
	}


Đỗ Minh Tâm [community,C2010G]

Ngày viết: 10:29 21/12/2020#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main(void){
	int *p,i;
	int sum=0;
	p = (int *) malloc(10 * sizeof(int));
	for(i=0;i<10;i++) {
		printf("\nNhap pt[%d] = ", i);
		scanf("%d", p+i);
		if (p[i]%2==0){
			sum+=p[i];
		}
	}
	printf("\nsum: %d",sum);
}


Dao Thu Huyen [C2010G]

Ngày viết: 10:29 21/12/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void){
	int *p,i,sum=0;
	p= (int *) malloc(10 * sizeof(int));
	for(i=0;i<10;i++) {
		printf("\nNhap p[%d] = ", i);
		scanf("%d",p+i);
		if(p[i]%2==0){
			sum+=p[i];

		}
	
}
		printf("Tong bang=%d",sum);
}


Đỗ Minh Tâm [community,C2010G]

Ngày viết: 10:27 21/12/2020

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>


int main(void){

int *p,i;

int sum=0;

p = (int *) malloc(10 * sizeof(int));

for(i=0;i<10;i++) {

printf("\nNhap pt[%d] = ", i);

scanf("%d", p+i);

if (p[i]%2==0){

sum+=p[i];

}

}

printf("\nsum: %d",sum);

}

Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 21:38 01/10/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int *p;
	int i, count = 0;
	p = (int *) malloc (10 * sizeof(int));
	for(i=0;i<10;i++) {
		printf("\nNhap phan tu thu p[%d]: ", i);
		scanf("%d", p + i);
		if(p[i] % 2 == 0) {
			count = count + p[i];		
		}
	}
	printf("\nTong cac so chia het cho 2 la: %d", count);
	
	
	
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!