IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:34 14/12/2020 5,710 Lượt Xem

Nhập vào một mảng số nguyên t gồm N phần tử. Trong đó N được nhập từ bàn phím

Yêu cầu : sắp xếp mảng N theo thứ tự giảm dần

Ví du: mảng nhập vào là 1, 6, 2, 5, 10, 80

Mảng sau khi sắp xếp : 80, 10, 6, 5, 2, 1

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 11:49 01/10/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int n, i, j, temp;
	printf("\nNhap so phan tu n = ");
	scanf("%d", &n);
	int mang[n];
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("Nhap phan tu thu %d: ", i+1);
		scanf("%d", &mang[i]);
	}
	printf("\nCac phan tu cua mang la: ");
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("%d, ", mang[i]);
	}
	printf("\nCac phan tu cua mang sau khi sap xep theo thu tu giam dan la: ");
	for(i=0;i<n-1;i++) {
		for(j=i;j<n;j++) {
			if (mang[i] < mang[j]) {
				temp = mang[i];
				mang[i] = mang[j];
				mang[j] = temp;
			}
		}
	}
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("%d, ", mang[i]);
	}	
	
	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 00:33 23/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code;
	int N;
	printf("\nNhap N : ");
	scanf("%d", &N);
	int t[N];
	
	int i, j, temp;
	for(i=0;i<N;i++){
		printf("\nNhap N[%d] = ", i);
		scanf("%d", &t[i]);
		}
		
	for (i=0;i<N-1;i++){
		for(j=0;j<N;j++) {
		if(t[i]<t[j]){
			temp= t[i];
			t[i]=t[j];
			t[j]=temp;            
	}		
	
	}
	
	}
		printf("\nMang sau khi sap xep: ");
		for (i=0;i<N;i++);{
		printf("%d ",t[i] );}
		}
	//ket thuc code;
	return 0;
}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 20:55 22/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int i,n,a,j;
	printf("\nNhap so nguyen N:");
	scanf("%d",&n);
	int t[n];
	for(i=0;i<=n-1;i++){
		printf("\nNhap t[%d]:",i);
		scanf("%d",&t[i]);
	}
	for(i=0;i<=n-1;i++){
		for(j=i+1;j<n;j++){
			if(t[i]<t[j]){
				a = t[i];
				t[i] = t[j];		
				t[j] = a;
			}
		}
	}
	for(i=0;i<=n-1;i++){
		printf("%d",t[i]);
	}

	return 0;
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 20:27 22/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int N;
	printf("\nNhap so N=");
	scanf("%d", &N);
	int h[N],i;
	for(i = 0; i < N; i++){
		printf("\nNhap h[%d]=%d", i);
		scanf("%d", &h[i]);
	}
	int j, temp;
	for(i = 0; i < N - 1; i++){
		for(j = i + 1; j < N; j++){
			if(h[i] > h[j]){
				temp = h[i];
				h[i] = h[j];
				h[j] = temp;
			}
		}
	}
	printf("\nMang giam dan la:");
	for(i = 0; i < N; i++){
		printf("%d", &h[N]);
	}

	return 0;
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 19:20 22/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int N;
	printf("\nNhap N: ");
	scanf("%d", &N);
	int t[N];
	int i, j, num;
	for(i=0; i<N; i++){
		printf("\nNhap t[%d] = ", i);
		scanf("%d", &t[i]);
	}
	for(i=0; i<N-1; i++){
		for(j=i+1; j<N; j++){
			if(t[i]<t[j]){
				num = t[i];
				t[i] = t[j];
				t[j] = num;
			}
		}
	}
	printf("\nSau khi sap xep: ");
	for(i=0; i<N; i++){
		printf("\n%d", t[i]);
	}
	
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!