IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C
× 1) Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C 2) Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C 3) Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C 4) Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C 5) Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C 6) Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C 7) Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C 8) Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C 9) Fibonacci - Lập trình C 10) Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C 11) Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C 12) Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C 13) Bài tập ôn tập String - Lập trình C 14) Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C 15) Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C 16. Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C 17) Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C 18) Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C 19) Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C 20) Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C 21) Bài tập FILE - Lập trình C

Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C

by Trần Văn Điệp - 15:26 21/09/2020 2,078 Lượt Xem

Nhập vào một mảng số nguyên t gồm N phần tử. Trong đó N được nhập từ bàn phím

Yêu cầu : sắp xếp mảng N theo thứ tự giảm dần

Ví du: mảng nhập vào là 1, 6, 2, 5, 10, 80

Mảng sau khi sắp xếp : 80, 10, 6, 5, 2, 1

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 11:49 01/10/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int n, i, j, temp;
	printf("\nNhap so phan tu n = ");
	scanf("%d", &n);
	int mang[n];
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("Nhap phan tu thu %d: ", i+1);
		scanf("%d", &mang[i]);
	}
	printf("\nCac phan tu cua mang la: ");
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("%d, ", mang[i]);
	}
	printf("\nCac phan tu cua mang sau khi sap xep theo thu tu giam dan la: ");
	for(i=0;i<n-1;i++) {
		for(j=i;j<n;j++) {
			if (mang[i] < mang[j]) {
				temp = mang[i];
				mang[i] = mang[j];
				mang[j] = temp;
			}
		}
	}
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("%d, ", mang[i]);
	}	
	
	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 00:33 23/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code;
	int N;
	printf("\nNhap N : ");
	scanf("%d", &N);
	int t[N];
	
	int i, j, temp;
	for(i=0;i<N;i++){
		printf("\nNhap N[%d] = ", i);
		scanf("%d", &t[i]);
		}
		
	for (i=0;i<N-1;i++){
		for(j=0;j<N;j++) {
		if(t[i]<t[j]){
			temp= t[i];
			t[i]=t[j];
			t[j]=temp;            
	}		
	
	}
	
	}
		printf("\nMang sau khi sap xep: ");
		for (i=0;i<N;i++);{
		printf("%d ",t[i] );}
		}
	//ket thuc code;
	return 0;
}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 20:55 22/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int i,n,a,j;
	printf("\nNhap so nguyen N:");
	scanf("%d",&n);
	int t[n];
	for(i=0;i<=n-1;i++){
		printf("\nNhap t[%d]:",i);
		scanf("%d",&t[i]);
	}
	for(i=0;i<=n-1;i++){
		for(j=i+1;j<n;j++){
			if(t[i]<t[j]){
				a = t[i];
				t[i] = t[j];		
				t[j] = a;
			}
		}
	}
	for(i=0;i<=n-1;i++){
		printf("%d",t[i]);
	}

	return 0;
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 20:27 22/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int N;
	printf("\nNhap so N=");
	scanf("%d", &N);
	int h[N],i;
	for(i = 0; i < N; i++){
		printf("\nNhap h[%d]=%d", i);
		scanf("%d", &h[i]);
	}
	int j, temp;
	for(i = 0; i < N - 1; i++){
		for(j = i + 1; j < N; j++){
			if(h[i] > h[j]){
				temp = h[i];
				h[i] = h[j];
				h[j] = temp;
			}
		}
	}
	printf("\nMang giam dan la:");
	for(i = 0; i < N; i++){
		printf("%d", &h[N]);
	}

	return 0;
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 19:20 22/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int N;
	printf("\nNhap N: ");
	scanf("%d", &N);
	int t[N];
	int i, j, num;
	for(i=0; i<N; i++){
		printf("\nNhap t[%d] = ", i);
		scanf("%d", &t[i]);
	}
	for(i=0; i<N-1; i++){
		for(j=i+1; j<N; j++){
			if(t[i]<t[j]){
				num = t[i];
				t[i] = t[j];
				t[j] = num;
			}
		}
	}
	printf("\nSau khi sap xep: ");
	for(i=0; i<N; i++){
		printf("\n%d", t[i]);
	}
	
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!