By GokiSoft.Com| 09:08 12/06/2020|
Lập Trình C

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản) BT1633

Bạn đã thấy cấu trúc cơ bản của một chương trình C, nên nó sẽ dễ dàng trong việc hiểu các khối cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ lập trình C.

Token trong C


Một chương trình C bao gồm các token đa dạng và một token cũng là một từ khóa, một định danh, một hằng, một chuỗi nguyên thủy, hoặc một biểu tượng. Ví dụ, câu lệnh C sau bao gồm 5 token :

printf("Hello, World! \n");


Các token riêng lẻ là :

printf
(
  "Hello, World! \n"
)
;

Các dấu chấm phẩy


Trong một chương trình C, dấu chấm phẩu là một một dấu kết thúc câu lệnh. Đó là, mỗi câu lệnh riêng lẻ phải được kết thúc với một dấu chấm phẩy. Nó chỉ ra kết thúc của một thực thể logic.

Phía dưới là hai câu lệnh khác nhau :

printf("Hello, World! \n");
return 0;

Các chú thích


Các chú thích như một văn bản trợ giúp bạn trong chương trình C và chúng bị bỏ qua bởi trình biên dịch.

Chúng được bắt đầu bằng /* và kết thúc với */ như bên dưới :

/* my first program in C */


Bạn không thể có các chú thích trong các chú thích và chúng không xảy ra trong một chuỗi hoặc các ký tự nguyên thủy.

Các định danh


Một định danh trong C là một tên được dùng để nhận dạng một biến, hàm, hoặc bất kỳ danh mục đã được xác định bởi người dùng. Một định danh bắt đầu với chữ cái từ A đến Z, a đến z, hoặc một dấu gạch dưới '_' theo sau là không hoặc nhiều hơn các chữ cái, dấu gạch dưới, và các chữ số (0 đến  9).

C không cho phép các ký tự chấm câu như @, $, và % trong các định dang. C là một ngôn ngữ lập trình phân biệt hoa thường. Như vậy, Manpower và manpower là hai định danh khác nhau trong C. Đây là một vài ví dụ cho các định danh được chấp nhận :

mohd    zara  abc  move_name a_123
myname50  _temp  j   a23b9   retVal

Các từ khóa


Danh sách sau thể hiện các từ dành riêng trong C. Các từ dành riêng có thể không được sử dụng như các hằng hoặc các biến hoặc bất kỳ cái tên định danh nào.

autoelselongswitch
breakenumregistertypedef
caseexternreturnunion
charfloatshortunsigned
constforsignedvoid
continuegotosizeofvolatile
defaultifstaticwhile
dointstruct_Packed
double

Khoảng trắng trong C


Một dòng chỉ chứa khoảng trắng, có thể với một chú thích, được hiểu là một dòng trống, và một trình biên dịch C hoàn toàn bỏ qua nó.

Khoảng trắng(whitespace) là một thuật ngữ trong C để mô tả các khoảng trống, tab, và các ký tự sang dòng mới và các chú thích. Các khoảng trắng tách một phần của một câu lệnh khỏi phần khác và cho phép trình biên dịch xác định nơi một thành phần trong câu lệnh(như int) kết thúc và bắt dầu phần tử. Tuy nhiên, trong câu lệnh sau :

int age;

tuy nhiên phải có ít nhất một ký tự khoảng trắng giữa int và age cho trình biên dịch có thể phân biệt được chúng. Mặc khác, trong câu lệnh sau :

fruit = apples + oranges;  // get the total fruit

không cần thiết đặt các ký tự khoảng trắng ở giữa fruit và =, hoặc giữa = và apples, mặc dùng bạn được tự do viết bào gồm chúng nếu bạn muốn tăng khả năng đọc hiểu.


Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1633