IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)

by GokiSoft.Com - 09:08 12/06/2020 2,711 Lượt Xem

Bạn đã thấy cấu trúc cơ bản của một chương trình C, nên nó sẽ dễ dàng trong việc hiểu các khối cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ lập trình C.

Token trong C


Một chương trình C bao gồm các token đa dạng và một token cũng là một từ khóa, một định danh, một hằng, một chuỗi nguyên thủy, hoặc một biểu tượng. Ví dụ, câu lệnh C sau bao gồm 5 token :

printf("Hello, World! \n");


Các token riêng lẻ là :

printf
(
  "Hello, World! \n"
)
;

Các dấu chấm phẩy


Trong một chương trình C, dấu chấm phẩu là một một dấu kết thúc câu lệnh. Đó là, mỗi câu lệnh riêng lẻ phải được kết thúc với một dấu chấm phẩy. Nó chỉ ra kết thúc của một thực thể logic.

Phía dưới là hai câu lệnh khác nhau :

printf("Hello, World! \n");
return 0;

Các chú thích


Các chú thích như một văn bản trợ giúp bạn trong chương trình C và chúng bị bỏ qua bởi trình biên dịch.

Chúng được bắt đầu bằng /* và kết thúc với */ như bên dưới :

/* my first program in C */


Bạn không thể có các chú thích trong các chú thích và chúng không xảy ra trong một chuỗi hoặc các ký tự nguyên thủy.

Các định danh


Một định danh trong C là một tên được dùng để nhận dạng một biến, hàm, hoặc bất kỳ danh mục đã được xác định bởi người dùng. Một định danh bắt đầu với chữ cái từ A đến Z, a đến z, hoặc một dấu gạch dưới '_' theo sau là không hoặc nhiều hơn các chữ cái, dấu gạch dưới, và các chữ số (0 đến  9).

C không cho phép các ký tự chấm câu như @, $, và % trong các định dang. C là một ngôn ngữ lập trình phân biệt hoa thường. Như vậy, Manpower và manpower là hai định danh khác nhau trong C. Đây là một vài ví dụ cho các định danh được chấp nhận :

mohd    zara  abc  move_name a_123
myname50  _temp  j   a23b9   retVal

Các từ khóa


Danh sách sau thể hiện các từ dành riêng trong C. Các từ dành riêng có thể không được sử dụng như các hằng hoặc các biến hoặc bất kỳ cái tên định danh nào.

autoelselongswitch
breakenumregistertypedef
caseexternreturnunion
charfloatshortunsigned
constforsignedvoid
continuegotosizeofvolatile
defaultifstaticwhile
dointstruct_Packed
double

Khoảng trắng trong C


Một dòng chỉ chứa khoảng trắng, có thể với một chú thích, được hiểu là một dòng trống, và một trình biên dịch C hoàn toàn bỏ qua nó.

Khoảng trắng(whitespace) là một thuật ngữ trong C để mô tả các khoảng trống, tab, và các ký tự sang dòng mới và các chú thích. Các khoảng trắng tách một phần của một câu lệnh khỏi phần khác và cho phép trình biên dịch xác định nơi một thành phần trong câu lệnh(như int) kết thúc và bắt dầu phần tử. Tuy nhiên, trong câu lệnh sau :

int age;

tuy nhiên phải có ít nhất một ký tự khoảng trắng giữa int và age cho trình biên dịch có thể phân biệt được chúng. Mặc khác, trong câu lệnh sau :

fruit = apples + oranges;  // get the total fruit

không cần thiết đặt các ký tự khoảng trắng ở giữa fruit và =, hoặc giữa = và apples, mặc dùng bạn được tự do viết bào gồm chúng nếu bạn muốn tăng khả năng đọc hiểu.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!