IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,652 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 15:40 26/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;

namespace BookProject
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose, n;
      List<AptechBook> listBook = new List<AptechBook>();

      do
      {
        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("\nNhap thong tin N sach :");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
              AptechBook book = new AptechBook();
              book.Input();
              listBook.Add(book);
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("\nHien thi thong sach :");
            foreach (AptechBook item in listBook)
            {
              item.Display();
            }
            break;
          case 3:
            foreach(AptechBook book in listBook)
            {
              foreach(AptechBook book1 in listBook)
              {
                if(book._YearPublishing > book1._YearPublishing)
                {
                  int tmp = book._YearPublishing;
                  book._YearPublishing = book1._YearPublishing;
                  book1._YearPublishing = tmp;
                }
              }
            }
            foreach (AptechBook item in listBook)
            {
              item.Display();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("\nNhap ten sach can tim :");
            string bookName = Console.ReadLine();
            foreach(AptechBook item1 in listBook)
            {
              if (bookName.Equals(item1._BookName))
              {
                item1.Display();
              }
              else
              {
                Console.WriteLine("Khong tim thay sach can tim !!!");
                break;
              }
            }
            break;
          case 5:
            Console.WriteLine("\nNhap tac gia can tim : ");
            string authorName = Console.ReadLine();
            foreach (AptechBook bn in listBook)
            {
              if (authorName.Equals(bn._BookAuthor))
              {
                bn.Display();
              }
              else
              {
                Console.WriteLine("Khong tim thay tac gia can tim !!!");
                break;
              }
            }
            break;
          case 6:
            break;
          case 7:
            break;
          case 8:
            Console.WriteLine("Thoat");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nue!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 8);
    }
    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin n cuốn sách của Aptech");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3. Sắp xếp thông tin giảm dần theo năm xuất bản và hiển thị");
      Console.WriteLine("4. Tìm kiếm theo tên sách");
      Console.WriteLine("5. Tìm kiếm theo tên tác giả");
      Console.WriteLine("6. Lưu thông tin sách đã nhập vào file");
      Console.WriteLine("7. Đọc nội dung từ file và lưu vào mang quản lý sách");
      Console.WriteLine("8. Thoát.");
    }
    
  }
}


lê văn phương [T1907A]

Ngày viết: 15:32 26/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace produck
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

      List<Product> products = new List<Product>();
      int choose;
      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            for (; ; )
            {
              Product pro = new Product();
              pro.Input();
              products.Add(pro);
              Console.WriteLine("Bạn có muốn tiếp tục không ?(Y/N)");
              String option = Console.ReadLine();
              if (option.Equals("N"))
              {
                break;
              }
            }
            break;
          case 2:
            foreach (Product pro in products)
            {
              pro.display();
            }
            break;
          case 3:
            products.Sort((x, y) => y.price.CompareTo(x.price));
            foreach (Product pro in products)
            {
              pro.display();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoát !!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Lỗi");
            break;
        }

      } while (choose != 4);
      Console.ReadKey();
    }
    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhập thông tin cho n sản phẩm : ");
      Console.WriteLine("2.Hiển thị thông tin vừa nhập : ");
      Console.WriteLine("3.Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị :");
      Console.WriteLine("4.Thoát !!!");
      Console.Write("Choose: ");
    }  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace produck
{
  class Product
  {
    public string product { get; set; }
    public string producer { get; set; }
    public float price { get; set; }

    public Product() { }

    public void Input()
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("Tên sản phẩm : ");
      product = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Tên nhà sản xuất : ");
      producer = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhập giá tiền : ");
      price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("---------");
      Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Tên sản phẩm : {0} , Tên nhà sản xuất : {1} , Giá tiền : {2}", product, producer, price);
    }
  }
}


Đường Thanh Bình [T1907A]

Ngày viết: 14:30 26/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Product_Managent
{
  class Program
  {
    static int c;
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");

      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      List<Product> Products = new List<Product>();
      do
      {
        menu();


        isChoose();
        switch (c)
        {
          case 1:
            input(Products);
            break;
          case 2:
            display(Products);
            break;
          case 3:
            sort(Products);
            display(Products);
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Ket thuc !!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("nhap sai !!");
            break;

        }

      } while (c != 4);
    }
    static void menu()
    {
      Console.WriteLine("1.  Nhập thông tin cho n sản phẩm");
      Console.WriteLine("2.  Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3.  Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị");
      Console.WriteLine("4.  Thoát.");

    }
    static void input(List<Product> Products)
    {
      for (; ; )
      {
        Product product = new Product();
        product.input();
        Products.Add(product);
        Console.WriteLine("nhap them product : (Y/N)");
        string option = Console.ReadLine();
        if (option.Equals("N"))
        {
          break;
        }
      }
    }
    static void display(List<Product> Products)
    {
      foreach (var item in Products)
      {
        item.display();
      }
    }
    static void sort(List<Product> Products)
    {
      Products.Sort((x, y) => y.price.CompareTo(x.price));
    }
    static void isChoose()
    {
      bool isName = false;
      while (!isName)
      {

        Console.WriteLine("Chon : ");
        string choose = Console.ReadLine();


        if (!string.IsNullOrEmpty(choose))
        {

          if (checkc(choose))
          {
            c = int.Parse(choose);

            isName = true;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("errol--> ko dc nhap chu!");
          }


        }
        else
        {
          Console.WriteLine("errol--> Null!");
        }

      }
    }
    static bool checkc(string s)
    {
      bool check = true;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item < 48 || item > 57)
        {
          check = false;
          break;
        }

      }
      return check;
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Product_Managent
{
  class Product
  {
    public string productName { get; set; }
    public string producer { get; set; }
    public double price { get; set; }

    public Product()
    {
      productName = null;

      producer = null;
      price = 0;
    }
    public Product(string productName ,string producer , double price)
    {
      this.price = price;
      this.producer = producer;
      this.productName = productName;
    }
    public void input()
    {
      proName();
      isproducer();
      isPrice();

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("productName : {0} , producer : {1} , price : {2} ", productName, producer, price);
    }
    private void proName()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        Console.WriteLine("Enter name of product : ");
        productName = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(productName))
        {
          Console.WriteLine("errol--> productName is empty!");
        }
        else
        {
          isName = false;
        }
      }
    }
    private void isproducer()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {

        Console.WriteLine("Enter name of producer : ");
        producer = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(producer))
        {
          Console.WriteLine("errol--> productName is empty!");
        }
        else
        {
          isName = false;
        }
      }
    }
    private void isPrice()
    {
      bool isName = false;
      while (!isName)
      {

        Console.WriteLine("Enter price of product : ");
        string strPrice = Console.ReadLine();

        if (!string.IsNullOrEmpty(strPrice))
        {
          price = double.Parse(strPrice);
          if (price >= 0)
          {
            isName = true;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("errol--> (price > 0 )!");
          }
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("errol--> price is empty!");
        }

      }
    }
  }
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 17:16 25/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Product
{
  class Program
  {
    static int c;
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      List<Product> Products = new List<Product>();
      do
      {
        menu();
        

        isChoose();
        switch (c)
        {
          case 1:
            input(Products);
            break;
          case 2:
            display(Products);
            break;
          case 3:
            sort(Products);
            display(Products);
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Ket thuc !!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("nhap sai !!");
            break;

        }

      } while (c != 4);
    }
    static void menu()
    {
      Console.WriteLine("1.  Nhập thông tin cho n sản phẩm");
      Console.WriteLine("2.  Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3.  Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị");
      Console.WriteLine("4.  Thoát.");
      
    }
    static void input(List<Product> Products)
    {
      for (; ; )
      {
        Product product = new Product();
        product.input();
        Products.Add(product);
        Console.WriteLine("nhap them product : (Y/N)");
        string option = Console.ReadLine();
        if (option.Equals("N"))
        {
          break;
        }
      }
    }
    static void display(List<Product> Products)
    {
      foreach (var item in Products)
      {
        item.display();
      }
    }
    static void sort(List<Product> Products)
    {
      Products.Sort((x, y) => y.price.CompareTo(x.price));
    }
    static void isChoose()
    {
      bool isName = false;
      while (!isName)
      {

        Console.WriteLine("Chon : ");
        string choose = Console.ReadLine();


        if (!string.IsNullOrEmpty(choose))
        {

          if (checkc(choose))
          {
            c = int.Parse(choose);

            isName = true;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("errol--> ko dc nhap chu!");
          }
          
          
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("errol--> Null!");
        }

      }
    }
    static bool checkc(string s)
    {
      bool check = true;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item < 48 || item > 57)
        {
          check = false;
          break;
        }
        
      }
      return check;
    }


  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Product
{
  class Product
  {
    public string productName { get; set; }
    public string producer { get; set; }
    public double price { get; set; }
    
    public Product()
    {
      productName = null;

      producer = null;
      price = 0;

    }
    public Product(string productName ,string producer ,double price)
    {
      this.price = price;
      this.producer = producer;
      this.productName = productName;
    }
    public void input()
    {
      proName();
      isproducer();
      isPrice();
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("productName : {0} , producer : {1} , price : {2} ",productName,producer,price);
    }
    private void proName()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        Console.WriteLine("Enter name of product : ");
        productName = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(productName))
        {
          Console.WriteLine("errol--> productName is empty!");
        }
        else
        {
          isName = false;
        }
      }
    }
    private void isproducer()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        
        Console.WriteLine("Enter name of producer : ");
        producer = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(producer))
        {
          Console.WriteLine("errol--> productName is empty!");
        }
        else
        {
          isName = false;
        }
      }
    }
    private void isPrice()
    {
      bool isName = false;
      while (!isName)
      {

        Console.WriteLine("Enter price of product : ");
        string strPrice = Console.ReadLine();
        
        if (!string.IsNullOrEmpty(strPrice))
        {
          price = double.Parse(strPrice);
          if (price >= 0)
          {
            isName = true;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("errol--> (price > 0 )!");
          }
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("errol--> price is empty!");
        }
        
      }
    }
    
  }
}


Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 17:15 25/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lession6
{
  class ProductMenu
  {
    public static int chosse;
    public static void Main(String[] agrs)
    {
      Console.InputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      List<Product> Products = new List<Product>();
      
      do
      {
        showMenu();
        checkChosse();
        switch (chosse)
        {
          case 1:
            input(Products);
            break;
          case 2:
            display(Products);
            break;
          case 3:
            sort(Products);
            display(Products);
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat!!!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!! Moi nhap lai.....");
            break;
        }
      } while (chosse != 4);
    }
    public static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("\t\t\tMenu");
      Console.WriteLine("1.  Nhập thông tin cho n sản phẩm");
      Console.WriteLine("2.  Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3.  Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị");
      Console.WriteLine("4.  Thoát.");
      
    }

    static void input(List<Product> Products)
    {
      for (; ; )
      {
        Product product = new Product();
        product.input();
        Products.Add(product);
        Console.WriteLine("nhap them product : (Y/N)");
        string option = Console.ReadLine();
        if (option.ToUpper().Equals("N"))
        {
          break;
        }
      }
    }
    static void display(List<Product> Products)
    {
      foreach (var item in Products)
      {
        item.display();
      }
    }
    static void sort(List<Product> Products)
    {
      Products.Sort((x, y) => y.Price.CompareTo(x.Price));
    }
    private static void checkChosse()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        string str;
        Console.Write("Chon: ");
        str = Console.ReadLine();

        if (String.IsNullOrEmpty(str))
        {
          Console.WriteLine("Lua chon khong duoc de trong!!!");
        }
        else
        {
          if (check(str))
          {
            chosse = int.Parse(str);
            if (chosse > 0)
            {
              isName = false;
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Lua chon phai lon hon 0");
            }
          } else
          {
            Console.WriteLine("Khong duoc nhap chu!! ");
          }
          
        }

      }
    }

    static bool check(string s)
    {
      bool checkk = false;
      foreach (char item in s)
      {
        if(item >= 48 && item <= 57)
        {
          checkk = true;
        }
      }
      return checkk;
    }
  }
}
using System;

namespace Lession6
{
  class Product
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    private float _price;
    public float Price
    {
      get
      {
        return _price;
      }
      set
      {
      if (value >= 0)
        {
          this._price = value;
        }
      else
        {
          Console.WriteLine("Gia nhap vao phai lon hon 0");
        }
      }
    }

    public Product() { }
    public Product(string Name, string Producer, float Price)
    {
      this.Name = Name;
      this.Producer = Producer;
      this.Price = Price;
    }

    public void input()
    {
      checkName();
      checkProducer();
      checkPrice();
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}\nNha san xuat: {1}\nGia: {2}", Name, Producer, Price);
    }

    private void checkName()
    {
      bool isName = true;
      while(isName)
      {
        Console.Write("Nhap ten san pham: ");
        Name = Console.ReadLine();
        if (String.IsNullOrEmpty(Name))
        {
          Console.WriteLine("Ten san pham khong duoc de trong!!!");
        }
        else
        {
          isName = false;
        }
      }
    }
    private void checkProducer()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        Console.Write("Nhap ten nha san xuat: ");
        Producer = Console.ReadLine();
        if (String.IsNullOrEmpty(Producer))
        {
          Console.WriteLine("Ten nha san khong duoc de trong!!!");
        }
        else
        {
          isName = false;
        }
      }
    }

    private void checkPrice()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        Console.Write("Nhap gia san pham: ");
        string str;
        str = Console.ReadLine();
        
        if (String.IsNullOrEmpty(str))
        {
          Console.WriteLine("Gia san pham khong duoc de trong!!!");
        }
        else
        {
          Price = float.Parse(str);
          if (Price > 0)
          {
            isName = false;
          }
        }
        
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!