IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,645 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Ngọc Hải [T1907A]

Ngày viết: 17:05 25/05/2020


#Product


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QLSP
{
  public class Product
  {
    public string TenHangHoa { get; set; }
    public string NhaSanXuat { get; set; }
    public float Gia { get; set; }    public Product()
    {

    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap Ten Hang Hoa: ");
      TenHangHoa = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ten Nha San Xuat: ");
      NhaSanXuat = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap gia tien : ");
      Gia = float.Parse(Console.ReadLine());
      
    }
    public void Output()
    {
      Console.WriteLine("Tên hàng hóa: {0} \nNhà sản xuất: {1} \nGiá bán: {2}", TenHangHoa, NhaSanXuat, Gia);
    }


  }
}
#Program


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QLSP
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      List<Product> products = new List<Product>();
      int choose;
      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            for (; ; )
            {
              Product pro = new Product();
              pro.Input();
              products.Add(pro);
              Console.WriteLine("Ban co muon nhap tiep ko ?(Y/N)");
              String option = Console.ReadLine();
              if (option.ToUpper().Equals("N"))
              {
                break;
              }
            }
            break;
          case 2:
            foreach (Product pro in products)
            {
              pro.Output();
            }
            break;
          case 3:
            products.Sort((x, y) => y.Gia.CompareTo(x.Gia));
            foreach (Product pro in products)
            {
              pro.Output();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Error");
            break;
        }

      } while (choose != 4);
      Console.ReadKey();
    }
    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhập thông tin sản phẩm");
      Console.WriteLine("2.Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3.Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị");
      Console.WriteLine("4.Thoat");
      Console.Write("Choose: ");
    }
  }
}


Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 16:26 25/05/2020


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLySanPham
{
  class Product
  {
    public string Tenhanghoa { get; set; }
    public string Nhasanxuat { get; set; }
    public int Gia { get; set; }

    public Product() { }
    public Product(string tenhanghoa, string nhasanuat, int gia)
    {
      Tenhanghoa = tenhanghoa;
      Nhasanxuat = nhasanuat;
      Gia = gia;
    }
    public void Nhap()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten hang: ");
      Tenhanghoa = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap nha san xuat: ");
      Nhasanxuat = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gia: ");
      Gia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }
    public void Hienthi()
    {
      Console.WriteLine("Ten Hang: "+Tenhanghoa+"\nNha san xuat: "+Nhasanxuat+"\nGia: "+Gia);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLySanPham
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> lst = new List<Product>();
      int sw;

      do
      {
        showmenu();
        sw = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch (sw)
        {
          case 1:
            inputProduct(lst);
            break;
          case 2:
            display(lst);
            break;
          case 3:
            lst.Sort((x, y) => y.Gia.CompareTo(x.Gia));
            foreach (var item in lst)
            {
              item.Hienthi();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat thanh cong");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Chon sai");
            break;

        }
      } while (sw != 4);
    }
    public static void showmenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhap thong tin N san pham: \n2.Hien thi thong tin vua nhap: \n3.Sap xep thong tin giam dan theo gia tri va hien thi: \n4.Thoat");
    }

    public static void inputProduct(List<Product> list)
    {
      Console.WriteLine("nhap N san pham");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Product sp = new Product();
        sp.Nhap();
        list.Add(sp);
      }
    }

    public static void display(List<Product> list)
    {
      Console.WriteLine("Danh sach cac san pham ");
      foreach (var item in list)
      {
        item.Hienthi();
      }
    }


  }
}


NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 16:21 25/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BookProject
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int choice;
      List<product> productlist = new List<product>();      do
      {
        showMenu();
        Console.WriteLine("Nhap vao choice :");
        choice = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choice)
        {
          case 1:
            while (true)
            {
              product product = new product();
              product.input();
              productlist.Add(product);

              Console.WriteLine("Ban co muon nhap tiep khong ?");
              String option = Console.ReadLine();
              if (option.Equals("N"))
              {
                break;
              }
            }
            break;
          case 2:
            foreach (product product in productlist)
            {
              product.display();
            }
            break;
          case 3:
            Sort(productlist);
            foreach (product product in productlist)
            {
              product.display();
            }


            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("exit");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Error");
            break;
        }

      } while (choice != 4);

    }


    static public void Sort(List<product> productlist)
    {
      productlist.Sort((y,x) => x.price.CompareTo(y.price));
    }
    public static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin cho n sản phẩm");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3. Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị");
      Console.WriteLine("4. Exit");
    }
  }
  }
Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 16:12 25/05/2020


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace BaitapQaunliSP
{
  class Product
  {
    public string tenhanghoa { get; set; }
    public string nhasanxuat { get; set; }
    public float giaban { get; set; }
    public Product()
    {

    }
    public Product(String tenhanghoa, String nhasanxuat, float giaban)
    {
      this.tenhanghoa = tenhanghoa;
      this.nhasanxuat = nhasanxuat;
      this.giaban = giaban;
    }
    public void intput()
    {
      Console.Write("Nhập tên hàng hóa: ");
      tenhanghoa = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhập nhà sản xuất: ");
      nhasanxuat = Console.ReadLine();
      Console.Write("Giá bán: ");
      giaban = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void output()
    {
      Console.WriteLine("Tên hàng hóa: {0} \nNhà sản xuất: {1} \nGiá bán: {2}", tenhanghoa, nhasanxuat, giaban);
    }

  }
}


#Program.cs


using System;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Text;

namespace BaitapQaunliSP
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      List<Product> listProduct = new List<Product>();
      int c;
      do
      {
        Menu();
        Console.Write("Chọn: ");
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (c)
        {
          case 1:
            Console.Write("Nhập số lượng sản phẩm: ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 1; i <= n; i++)
            {
              Product pro = new Product();
              Console.WriteLine("================");
              Console.Write("Nhập sản phẩm thứ {0}", i);
              pro.intput();
              listProduct.Add(pro);
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("Sản phẩm vừa nhập: ");
            Show(listProduct);
            break;
          case 3:
            Sort(listProduct);
            Show(listProduct);
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoats");
            break;
          default:
            break;
        }
      } while (c != 8);
    }
    static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin sản phẩm");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3. Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị");
      Console.WriteLine("4. Thoát");
    }
    static void Show(List<Product> listProduct)
    {
      int show = 0;
      foreach (var item in listProduct)
      {
        ++show;
        Console.WriteLine("==============");
        Console.Write("Sản phẩm thứ {0}", show);
        item.output();
      }
    }
    static void Sort(List<Product> listProduct)
    {
      listProduct.Sort((x, y) => x.giaban.CompareTo(y.giaban));
    }
  }
  }Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 16:07 25/05/2020using System;
using System.Collections.Concurrent;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace BaiTapNgay25_5_2020
{
  class Product
  {
    public string ProductName{ get; set; }
    public string ProducerName { get; set; }

    public float Price { get; set; }

    public Product() { }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Enter product information: ");
      Console.Write("Enter product name: ");
      ProductName = Console.ReadLine();
      Console.Write("Enter producer name: ");
      ProducerName = Console.ReadLine();
      Console.Write("Enter product price: ");
      Price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Product name: {0}, producer: {1}, price: {2}", ProductName, ProducerName, Price);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace BaiTapNgay25_5_2020
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> products = new List<Product>();
      int choose;
      do {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            for(; ; )
            {
              Product pro = new Product();
              pro.Input();
              products.Add(pro);
              Console.WriteLine("Ban co muon nhap tiep ko ?(Y/N)");
              String option = Console.ReadLine();
              if (option.Equals("N"))
              {
                break;
              }
            }
            break;
          case 2:
            foreach(Product pro in products)
            {
              pro.Display();
            }
            break;
          case 3:
            products.Sort((x, y) => y.Price.CompareTo(X.Price));
            foreach(Product pro in products)
            {
              pro.Display();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Loi.");
            break;
        }

      } while (choose != 4);
      Console.ReadKey();
    }
    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhập thông tin cho n sản phẩm");
      Console.WriteLine("2.Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3.Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị");
      Console.WriteLine("4.Thoat");
      Console.Write("Choose: ");
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!