IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,557 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 16:06 25/05/2020


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLiSanPham
{
  class Product
  {
    public string NameProduct { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public int Price { get; set; }

    public Product() { }
    public Product(string nameProduct,string producer,int price) {
      NameProduct = nameProduct;
      Producer = producer;
      Price = price;
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("NameProduct={0},Producer={1},Price={2}",NameProduct,Producer,Price);
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("nhap nameproduct");
      NameProduct = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap producer");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap price product");
      Price = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLiSanPham
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      List<Product> list = new List<Product>();
      int choose;

      do
      {
        showmenu();
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            inputProduct(list);
            break;
          case 2:
            display(list);
            break;
          case 3:
            list.Sort(new SortByPrice());
            foreach (var item in list)
            {
              item.display();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat thanh cong");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Chon tu 1-4, chon lai di");
            break;

        }
      } while (choose != 4);
    }
    public static void showmenu()
    {
      Console.WriteLine("1.  Nhập thông tin cho n sản phẩm");
      Console.WriteLine("2.  Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3.  Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị");
      Console.WriteLine("4.  Thoát.");
      Console.WriteLine("Choose:");
    }

    public static void inputProduct(List<Product> list)
    {
      Console.WriteLine("nhap N san pham");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Product sp = new Product();
        sp.input();
        list.Add(sp);
      }
    }

    public static void display(List<Product> list)
    {
      Console.WriteLine("Danh sach cac san pham ");
      foreach (var item in list)
      {
        item.display();
      }
    }

    
  }
}


#SortByPrice.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics.CodeAnalysis;
using System.Text;

namespace QuanLiSanPham
{
  class SortByPrice : IComparer<Product>
  {
    public int Compare( Product x,Product y)
    {
      return x.Price > y.Price ? -1 : 1;
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!