IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Fibonacci - Lập trình C

Fibonacci - Lập trình C

by GokiSoft.com - 16:10 24/11/2021 8,937 Lượt Xem

Cho chuỗi Fibonacci như sau

F(0) = 1;

F(1) = 1;

F(n) = F(n-1) + F(n-2);

Nhập vào số Fibonaci max từ bàn phím

Yêu cầu : In ra chuỗi fibonaci với số lớn nhất là max

Ví dụ :

max = 100; được nhập từ bàn phím

Chuỗi fibonaci sẽ như sau

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 14:08 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int f0, f1, fn, max;
	
	f0 = 1;
	f1 = 1;
	
	printf("\nNhap max: ");
	scanf("%d", &max);
	
	printf("\n%d, %d", f0, f1);
	
	while(1){
		fn = f1 + f0; 
		if(fn > max)
		break;
		
	}
	printf(", %d", fn);
	f0 = f1;
	f1 = fn;
	
	return 0;
}


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 13:59 16/09/2020Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	- Giải thuật sắp xếp
	- Tìm kiếm
	- Vun đống
	- Cây nhị phân tìm kiếm
	- Bài toán tham lam
	- Giải thuật dijkstra
	- Giải thuật tìm kiếm đường đi


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 13:56 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int f0, f1, fn, max;
	//khoi tao du lieu
	f0 = 1;
	f1 = 1;
	
	printf("\nNhap max: ");
	scanf("%d", &max);
	
	printf("\n%d, %d", f0, f1);
	
//	while(1) {
//		fn = f0 + f1;
//		if(fn > max) {
//			break;
//		}
//		printf(", %d", fn);
//		f0 = f1;
//		f1 = fn;
//	}
	fn = f0 + f1;
	while(fn <= max) {
		printf(", %d", fn);
		f0 = f1;
		f1 = fn;
		fn = f0 + f1;
	}
	
	return 0;
}


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 13:52 16/09/2020

- Bài toán Fibonaci

- Tìm số Fibonaci ở vị trí n (n nhập từ bàn phím)

- Tính tổng các số Fibonaci chia hết cho 2 trong dãy Fibonaci có số max là n (n -> nhập từ bàn phím)

TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 13:48 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int f0, f1, fn, max;
	//khoi tao du lieu
	f0 = 1;
	f1 = 1;
	
	printf("\nNhap max: ");
	scanf("%d", &max);
	
	printf("\n%d, %d", f0, f1);
	
	while(1) {
		fn = f0 + f1;
		if(fn > max) {
			break;
		}
		printf(", %d", fn);
		f0 = f1;
		f1 = fn;
	}
	
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!