IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Hướng dẫn vẽ flowchart phương trình bậc 2

Hướng dẫn vẽ flowchart phương trình bậc 2

by GokiSoft.com - 19:08 25/11/2021 1,458 Lượt Xem

Vẽ flowchart phương trình bậc 2

ax2 + bx + c = 0


ax2 + bx + c = 0

TH1: a = 0
	- PTB1: bx + c = 0 -> Vẽ flowchart cho phương trình bậc 1
		TH1.1: b != 0 -> PT co nghiem duy nhat x = -c/b
		TH1.2: b = 0
			TH1.2.1: c = 0 -> PTVSN
			TH1.2.2: c != 0 -> PTVN
TH2: a != 0
	dt = b*b - 4ac
		TH2.1: dt < 0 -> PTVN
		TH2.2: dt = 0 -> PT co nghiem duy nhat: x1 = x2 = -b/2a
		TH2.3: dt > 0 -> PT co 2 nghiem
			x1 = (-b + sqrt(dt))/2a
			x2 = (-b - sqrt(dt))/2a

-> Ve flowchart
Yeu cau: Xac dinh dc du lieu dau vao + du lieu dau ra
	du lieu dau vao: a, b, c
	du lieu dau ra: x???Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!