IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề [Lập Trình C] Kết Quả Thi Thực Hành
× 1) [Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C 2) Quản lý sinh viên - Assignment - Lập trình C 3) Quản lý rạp chiếu phim quốc gia - Assignment - Lập trình C 4) Quản lý sinh viên 2 - Assigment - Lập trình C 5) Quản lý tranh - quản lý gallery - Lập trình C 6) Quản lý motobike - Quản lý xe cộ - Lập trình C 7) Quản lý sách - Lập trình C 8) Quản lý sách 2 - Lập trình C 9) Quản lý đồ điện tử - Lập trình C 10) [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C 11) Bài 1 - Ôn luyện thi lý thuyết lập trình C 12) Bài 2 - Ôn luyện thi lý thuyết lập trình C 13) Bài 3 - Ôn luyện thi lý thuyết Lập Trình C 14) Bài 4 - Ôn luyện thi lý thuyết Lập Trình C 15. [Lập Trình C] Kết Quả Thi Thực Hành

[Lập Trình C] Kết Quả Thi Thực Hành

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 13:42 05/10/2020 2,740 Lượt Xem

Kết Quả Thi Thực Hành


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 14:00 05/10/2020int isPrise(int number) {
	if(number < 2) {
		return 0;
	}
	int i;
	int limit = sqrt(number);//number/2;
	for(i=2;i<=limit;i++) {
		if(number % i == 0) {
			return 0;
		}
	}

	return 1;
}

int main() {
	int n, m;
	printf("\nNhap n = ");
	scanf("%d", &n);
	printf("\nNhap m = ");
	scanf("%d", &m);

	int i, checked;

	for(i=n;i<=m;i++) {
		checked = isPrise(i);
		if(checked == 1) {
			printf("\n%d ", i);
		}
	}
}


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 10:59 03/10/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
int isPrime(int n);
int main(int argc, char *argv[]) {
	//Exercier 1:
	printf("\nExercier 1: ");
	int number, k;
	printf("\nNhap number = ");
	scanf("%d", &number);
	isPrime(number);
	k = isPrime(number);
	printf("\nGia tri tra ve: 1 - so nguyen to, 0 - khong phai so nguyen to: %d", k);
	
	//Exercier 2:
	printf("\nExercier 2: ");
	int i, n, m;
	printf("\nNhap n,m: ");
	printf("\nSo can duoi, n = ");
	scanf("%d", &n);
	printf("\nSo can tren, m = ");
	scanf("%d", &m);
	printf("\nCac so nguyen to trong khoang [n - m]: ");
	for(i=n;i<=m;i++) {
		k = isPrime(i);
		if (k == 1) {
			printf("\n%d", i);
		}
	}
		
	return 0;
}

int isPrime(int n) {
	int i, j, count = 0;

	for(i=2;i<n;i++) {
		if (n % i == 0) {
			count++;
		}
	}
	if (count == 0) {
		return 1;
	}
	else {
		return 0;
	}
}

Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 15:54 02/10/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
bool ngTo(int n) {
	if(n < 2) {
		return false;
	}
	int i;
	for(i = 2; i <= sqrt(n); i++) {
		if(n % i == 0) {
			return false;
		}
	}
	return true;
}
int main() {
	int n, m;
	printf("Nhap n < m, n > 0: ");
	scanf("%d%d", &n, &m);
	if(n > 0 && m > 0) {
		int i;
		for(i = n; i <= m; i++) {
			if(ngTo(i)) {
				printf("%d", i);
			}
		}
	} else {
		printf("Nhap n, m la so duong.");
	}
	return 0;
}


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 15:52 02/10/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int n, m ;
	printf("\nNhap n=");
	scanf("%d",&n);
	printf("\nNhap m=");
	scanf("%d",&m);
	if (n=1)
	for (int n = 2; n <= m; n++) {
}


Đỗ Minh Quân [community]

Ngày viết: 15:52 02/10/2020printf ("\n Nhap vao so a = ");

scanf ("%d",&a);


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!