IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C

Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C

by GokiSoft.com - 16:10 24/11/2021 9,059 Lượt Xem

Viết menu chương trình như sau

1. Nhập thông tin sinh viên

2. Hiển thị thông tin sinh viên

3. Kết thúc chương trình

Khi người dùng lựa chọn 1 -> Nhập thông tin sinh viên đó (gồm các thuộc tính : tên, tuổi, địa chỉ, email, giới tính, sđt)

Sau khi nhập xong -> hiển thị lại menu trên

Khi người dùng lựa chọn 2 -> Hiển thị thông tin sinh viên vừa nhập  -> hiển thị lại menu trên

Khi người dùng chọn 3 : Kết thúc chương trình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đức Sơn [T2008A]

Ngày viết: 20:11 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int n, tuoi;
	char gioitinh[5], ten[50], diachi[200], email[200], sdt[15];
	while(3) {
	
	printf("menu");
	printf("\nNhap 1 de nhap thong tin sinh vien");
	printf("\nNhap 2 de hien thi thong tin sinh vien");
	printf("\nNhap 3 de ket thuc");
	printf("\nMoi nhap: ");
	scanf("%d",&n);
	
	switch(n) {
		case 1:
		 printf("\n Ho va ten: ");
		 fflush(stdin);  fflush(stdout);
		 gets(ten);
		 
		 printf("\ Tuoi:");
		 scanf("%d", &tuoi);
		 
		 printf("\ dia chi:");
		 fflush(stdin);
		 fflush(stdout);
		 gets(diachi);
		 
		 printf("\nGioi tinh:");
		 gets(gioitinh);
		 printf("\nEmail:");
		 gets(email);
		 printf("\nSo dien thoai:");
		 gets(sdt);
		 
		 break;
		 
		case 2:
		 
		 printf("\nHo va ten %s",ten);
		 
		 printf("\nTuoi %d",tuoi);
		 
		 printf("\nDia chi %s",diachi);
		 
		 printf("\nGioi tinh %s", gioitinh);
		 
		 printf("\nEmail %s", email);
		 
		 printf("\nSo dien thoai %s", sdt);
		 
		 break;
		 
		case 3:
			 
			 exit(0);}
		}
		 
	
	return 0;
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 17:32 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>int main(int argc, char *argv[]) {
	int (a, tuoi);
	
	char gioi tinh[10], ten[100], tuoi[100], dia chi[200], email[100], sdt[10]; 
	
	printf("\nHien thi lai menu");
	
	printf("\nNhap 1. thong tin sinh vien");
	
	printf("\nNhap 2. hien thi thong tin sinh vien");
	
	printf("\nNhap 3. ket thuc chuong trinh");
	
	scanf("%d, &a");
	
	switch(n){
		case 1;
		printf("\n ho va ten: ");
		fflush(stdin); fflush(stdout);
		gets(ten);
		
		printf("\n tuoi: ");
			gets(tuoi);
		printf("\n gioi tinh: ");
			gets(gioi tinh);
		
		printf("\n dia chi: ");
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			gets(dia chi);
		
		printf("\n email: ");
			gets(email);
		
		printf("\n sdt: ");
			gets(sdt);
			
			break;
		case 2;
		
	 	printf("\nHo va ten %s", ten);
	 	
	 	printf("\nTuoi %d", tuoi);
	 	
	 	printf("\nGioi tinh %d", gioi tinh);
	 	
	 	printf("\nia chi %d", dia chi);
	 	
	 	printf("\nEmail %d", email);
	 	
	 	printf("\nSdt %d", sdt);
			
			break;
		
		case 3;
		
			exit(0);}
		
		}
			
		
		
		
		
		
	
	
	
	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 17:10 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code;
	int g,age;
	char fullname[20], address[100], email[100], sex[100], telnum[80];
    while(2) {
	
		printf("\nMenu");
		printf("\nNhap 1 nhap thong tin sinh vien");
		printf("\nNhap 2 de hien thi thong tin sinh vien");
		printf("\nNhap 3 de ket thuc chuong trinh");
		printf("\nLua chon");
		scanf("%d, &g");
	switch(g) {
		case 1 :
			fflush(stdin);fflush(stdout);
			printf("\nNhap ten: ");
			gets(fullname);
			
			fflush(stdin);fflush(stdout);
			printf("\nNhap tuoi: ");
			scanf("%d, &age");
			
			fflush(stdin);fflush(stdout);
			printf("\nNhap dia chi: ");
			gets(address);
			
			fflush(stdin);fflush(stdout);
			printf("\nNhap email: ");
			gets(email);
			
			fflush(stdin);fflush(stdout);
			printf("\nNhap gioi tinh: ");
			gets(sex);
			
			fllush(stdin);fflush(stdout);
			printf("\nNhap so dien thoai: ");
			gets(telnum);
			break;
		case 2 :
			printf("\nTen : %s", fullname);
			printf("\nTuoi : %d", age);
			printf("\nDia chi : %s", address);
			printf("\nEmail : %s", email);
			printf("\nGioi tinh : %s", sex);
			printf("\nSo dien thoai : %s", telnum);
			break;
		case 3 :
		
		exit (0);
	
		}
	
	}
	//ket thuc code;
	return 0;
}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 17:01 15/09/2020	int age;
	char a, name[16], address[50], gender[3], email[100], sdt[20];

	while(1){
		printf("\n1. Nhap thong tin sinh vien\n2. Hien thi thong tin sinh vien\n3. Ket thuc chuong trinh");
		printf("\nChon so: ");
		scanf("%s",&a);
		
		switch(a){
			case'1':
				fflush(stdin); fflush(stdout);
				printf("Nhap ten:");
				gets(name);
				
				fflush(stdin); fflush(stdout);
				printf("Nhap tuoi:");
				scanf("%d",&age);
				
				fflush(stdin); fflush(stdout);
				printf("Nhap dia chi:");
				gets(address);
				
				fflush(stdin); fflush(stdout);
				printf("Nhap gioi tinh:");
				gets(gender);
				
				fflush(stdin); fflush(stdout);
				printf("Nhap email:");
				scanf("%s",email);
				
				fflush(stdin); fflush(stdout);
				printf("Nhap sdt:");
				gets(sdt);
				break;
				
			case'2':
				printf("%s,%d,%s,%s,%s,%s",name,age,address,email,gender,sdt);
				break;
				
			case'3':
				exit(0);
				break;		
		}
	}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 16:19 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int q, Tuoi;
	char Ten[20], DiaChi[100], Email[50], GioiTinh[10], SDT[20];
	while(2){
	
	printf("\nnhap 1 nhap thong tin sinh vien:");
	printf("\nnhap 2 hien thi thong tin sinh vien:");
	printf("\nnhap3 ket thuc chuong trinh:");
	printf("\nlua chon:");
	scanf("%d", &q);
	
	
	switch(q){
		case 1:
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nTen:");
			gets(Ten);
			
			printf("\nTuoi");
			scanf("%d", &Tuoi);
			
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nDiaChi:");
			gets(DiaChi);
			
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nDiaCi:");
			gets(DiaChi);
			
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nEmai:");
			gets(Email);
			
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nGioiTinh:");
			gets(GioiTinh);
			
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nSDT:");
			gets(SDT);
			
			break;
		case 2:
			printf("\nTen:%s", Ten);
			printf("\nTuoi%d", Tuoi);
			printf("\nDiaChi:%s", DiaChi);
			printf("\nEmail:%s", Email);
			printf("\nGioiTinh:%s", GioiTinh);
			printf("\nSDT%s", SDT);
			
			break;
		case 3:
			exit(0);
		    	
			
	} 
}
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!