IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C

Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:58 01/12/2021 7,643 Lượt Xem

Yêu cầu : Khai báo chuỗi str có độ dài tối đa là 200 ký tự -> yêu cầu nhập chuỗi từ bàn phím

- Hiển thị chuỗi trên

- Hiển thị chuỗi ngược lại : vi dụ chuỗi nhập vào là "Tran Van Diep" thì chuỗi được hiển thị sẽ là "peiD naV narT"

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 09:39 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	char str[200];
	printf("\nNhap chuoi: ");
	gets(str);
	printf("%s", strrev(str));
	
	return 0;
}


Đức Sơn [T2008A]

Ngày viết: 19:27 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	char str[200];
	gets(str);
	
	printf("\nNhap chuoi",str);
	printf("\n%s",strrev(str));
	
	return 0;
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 17:01 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>int main(int argc, char *argv[]) {
		char str[200];
		
			gets(a);
			
		printf("\nNhap chuoi",a);
		
		printf("\n%s," strrev (a));

	
	
	return 0;
}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 16:46 15/09/2020	char str[200];
	printf("Nhap chuoi: ");
	gets(str);
	printf("\n%s",str);
	printf("\n%s",strrev(str));


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 16:08 15/09/2020	#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code;
	char str[200];
	gets(str); 
	
	printf("\nNhap chuoi :", str);
	printf("\n%s",strrev(str));  
	
	printf("\nNhap chuoi dao nguoc la:%s", strrev(str));
	
	//ket thuc code;
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!