By GokiSoft.com| 00:47 06/11/2021|
Lập Trình C

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật BT2632

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
======== GokiSoft - KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH ONLINE ==========
Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Bài 1: Giới thiệu

1) Cấu trúc dữ liệu & giải thuật là gì?

2) Yêu cầu:
- Biết ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình: C, C++, Java, C#, ...
- HTML/CSS

3) Tại sao lại phải tìm hiểu về CTDL & GT
Viết 1 chức năng sắp các phần tử trong 1 mảng bằng các ngôn ngữ khác nhau:
- Javascript, PHP, C

4) IDE & Ngỗn ngữ lập trình sẽ sử dụng trong môn này là gi???
- C
- IDE: Codelite for Mac, DevC for Win


Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần

PHP

<?php
//Mang du lieu nhu sau
$arr = [1, 5, 2, 10, 3, 99, 12, 8];

//Sap xep mang
sort($arr);

//Hien thi xem ket qua
foreach($arr as $v) {
	echo $v.'<br/>';
}


Javascript


Lập trình C#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv)
{
	printf("GIAI THUAT SELECTION SORT - SAP XEP MANG SO NGUYEN\n");
  //Khai bao mang
  int arr[] = {1, 5, 2, 10, 3, 99, 12, 8};
  
  //Bat dau giai thuat sap xep
  int i, j;
  int length = 8;
  
  for(i=0;i<length-1;i++) {
    for(j=i+1;j<length;j++) {
      if(arr[i] > arr[j]) {
        int tmp = arr[i];
        arr[i] = arr[j];
        arr[j] = tmp;
      }
    }
  }
  
  //Hien thi ket qua sau khi sap xep
  for(i=0;i<length;i++) {
    printf("%d\n", arr[i]);
  }
	return 0;
}

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/2632

Bình luận