IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật

by GokiSoft.com - 00:47 06/11/2021 2,786 Lượt Xem

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
======== GokiSoft - KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH ONLINE ==========
Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Bài 1: Giới thiệu

1) Cấu trúc dữ liệu & giải thuật là gì?

2) Yêu cầu:
- Biết ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình: C, C++, Java, C#, ...
- HTML/CSS

3) Tại sao lại phải tìm hiểu về CTDL & GT
Viết 1 chức năng sắp các phần tử trong 1 mảng bằng các ngôn ngữ khác nhau:
- Javascript, PHP, C

4) IDE & Ngỗn ngữ lập trình sẽ sử dụng trong môn này là gi???
- C
- IDE: Codelite for Mac, DevC for Win


Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần

PHP

<?php
//Mang du lieu nhu sau
$arr = [1, 5, 2, 10, 3, 99, 12, 8];

//Sap xep mang
sort($arr);

//Hien thi xem ket qua
foreach($arr as $v) {
	echo $v.'<br/>';
}


Javascript


Lập trình C#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv)
{
	printf("GIAI THUAT SELECTION SORT - SAP XEP MANG SO NGUYEN\n");
  //Khai bao mang
  int arr[] = {1, 5, 2, 10, 3, 99, 12, 8};
  
  //Bat dau giai thuat sap xep
  int i, j;
  int length = 8;
  
  for(i=0;i<length-1;i++) {
    for(j=i+1;j<length;j++) {
      if(arr[i] > arr[j]) {
        int tmp = arr[i];
        arr[i] = arr[j];
        arr[j] = tmp;
      }
    }
  }
  
  //Hien thi ket qua sau khi sap xep
  for(i=0;i<length;i++) {
    printf("%d\n", arr[i]);
  }
	return 0;
}

Bình luậnĐã sao chép!!!