IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Bài học mảng 2 chiều + function trong C - Lập trình C

[Share Code] Bài học mảng 2 chiều + function trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:10 18/09/2020 2,160 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

void showMenu() {
	printf("\nHello A");
	printf("\nHello B");
	printf("\nHello C");
	printf("\nHello D");
	printf("\nHello E");
}

void tinhTong(int n) {
	int sum = 0, i;
	for(i=1;i<=n;i++) {
		sum += i;
	}
	printf("\nTong 1->%d: %d", n, sum);
}

//Lay ket qua tinh tong -> ket can lay => kieu int
int tinhTong2(int n) {
	int sum = 0, i;
	for(i=1;i<=n;i++) {
		sum += i;
	}
	printf("\nTong 1->%d: %d", n, sum);
	return sum;
}

void main(int argc, char *argv[]) {
	/*//Khai bao mang 3x5
	int t[3][5];
	//row: 3, column: 5
	//i: 0 => row - 1, j: 0 -> column
	//t[i][j] => t[0][0]
	t[1][2] = 16;
	printf("\nKet qua t[1][2] = ", t[1][2]);
	//Nhap tu ban phim
	printf("\nNhap t[2][2]: ");
	scanf("%d", &t[2][2]);
	//TH => nhap cho ca mang t.
	int i, j;//i => row, j => column
	for(i=0;i<3;i++) {
		for(j=0;j<5;j++) {
			printf("\nNhap t[%d][%d] = ", i, j);
			scanf("%d", &t[i][j]);
		}
	}*/
	showMenu();
	int i;
	printf("\nNhap i = ");
	scanf("%d", &i);
	printf("\n%d", i);
	
	showMenu();
	
	showMenu();
	
	int sum1 = 0;
	for(i=1;i<=10;i++) {
		sum1 += i;
	}
	printf("\nTong 1->10: %d", sum1);
	
	int sum2 = 0;
	for(i=1;i<=20;i++) {
		sum2 += i;
	}
	printf("\nTong 1->20: %d", sum2);
	
	if(sum1 >= sum2) {
		printf("\nTong 1-10 > 1-20");
	} else {
		printf("\nTong 1-10 < 1-20");
	}
	
	int sum = 0;
	for(i=1;i<=100;i++) {
		sum += i;
	}
	printf("\nTong 1->100: %d", sum);
	//su dung ham
	tinhTong(10);
	tinhTong(20);
	tinhTong(100);
	
	//So sanh tong 1->10, 1->20.
	int sum10 = tinhTong2(10);//sum10 = 55
	int sum20 = tinhTong2(20);//sum20 = ..
	
	if(sum10 >= sum20) {
		printf("\nTong sum10 >= sum20");
	} else {
		printf("\nTong sum10 < sum20");
	}
}
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!