IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Bài học mảng 2 chiều + function trong C - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
[Share Code] Bài học mảng 2 chiều + function trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:10 18/09/2020 1,781 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

void showMenu() {
	printf("\nHello A");
	printf("\nHello B");
	printf("\nHello C");
	printf("\nHello D");
	printf("\nHello E");
}

void tinhTong(int n) {
	int sum = 0, i;
	for(i=1;i<=n;i++) {
		sum += i;
	}
	printf("\nTong 1->%d: %d", n, sum);
}

//Lay ket qua tinh tong -> ket can lay => kieu int
int tinhTong2(int n) {
	int sum = 0, i;
	for(i=1;i<=n;i++) {
		sum += i;
	}
	printf("\nTong 1->%d: %d", n, sum);
	return sum;
}

void main(int argc, char *argv[]) {
	/*//Khai bao mang 3x5
	int t[3][5];
	//row: 3, column: 5
	//i: 0 => row - 1, j: 0 -> column
	//t[i][j] => t[0][0]
	t[1][2] = 16;
	printf("\nKet qua t[1][2] = ", t[1][2]);
	//Nhap tu ban phim
	printf("\nNhap t[2][2]: ");
	scanf("%d", &t[2][2]);
	//TH => nhap cho ca mang t.
	int i, j;//i => row, j => column
	for(i=0;i<3;i++) {
		for(j=0;j<5;j++) {
			printf("\nNhap t[%d][%d] = ", i, j);
			scanf("%d", &t[i][j]);
		}
	}*/
	showMenu();
	int i;
	printf("\nNhap i = ");
	scanf("%d", &i);
	printf("\n%d", i);
	
	showMenu();
	
	showMenu();
	
	int sum1 = 0;
	for(i=1;i<=10;i++) {
		sum1 += i;
	}
	printf("\nTong 1->10: %d", sum1);
	
	int sum2 = 0;
	for(i=1;i<=20;i++) {
		sum2 += i;
	}
	printf("\nTong 1->20: %d", sum2);
	
	if(sum1 >= sum2) {
		printf("\nTong 1-10 > 1-20");
	} else {
		printf("\nTong 1-10 < 1-20");
	}
	
	int sum = 0;
	for(i=1;i<=100;i++) {
		sum += i;
	}
	printf("\nTong 1->100: %d", sum);
	//su dung ham
	tinhTong(10);
	tinhTong(20);
	tinhTong(100);
	
	//So sanh tong 1->10, 1->20.
	int sum10 = tinhTong2(10);//sum10 = 55
	int sum20 = tinhTong2(20);//sum20 = ..
	
	if(sum10 >= sum20) {
		printf("\nTong sum10 >= sum20");
	} else {
		printf("\nTong sum10 < sum20");
	}
}
Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!