IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Video] Bài mở đẩu - Tìm hiểu về lập trình C - Khai báo biến C

[Video] Bài mở đẩu - Tìm hiểu về lập trình C - Khai báo biến C

by GokiSoft.com - 20:14 09/12/2021 1,213 Lượt XemLập trình:

B1. Cai dat moi truong phat trien du an
B2. Tao du an
B3. In dong Hello World
B4. CHay project
B5. Tat pham mem.

Thuat ngu:
a, b, c -> bien (var) -> rule
	1) Ky tu dau tien cua bien: a-zA-Z_
	2) Ky tu tiep theo: a-zA-Z_0-9
	3) Ten bien ko dc trung voi keyword

Chuyen doi nhu sau:

so nguyen -> int => 1, 2, 3, 4, 5...
so thuc -> float => 1.3, 1, 4, , 6, 6.7 ...
ky tu -> char => A, B, C => bieu dien cho may tinh hieu => 'A', 'B', 'C', ..., '1', '2', 'a', ''
chuoi (string, text) => >= 0 ky tu => A, ABC, OKOK => Bieu dien cho may tinh hieu => "A", "ABC", "OKOK", ...

Khai bao bien trong chuong trinh
so nguyen a => int a;
so nguyen b => int b;
so nguyen c => int c;

int, float, char, .v.v => Kieu du lieu

Khai bao so nguyen t co gia tri la 10;#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//noi bat dau viet code
	printf("Hello World!!!");
	
	//Khai bao bien
	int a;
	int b;
	int c;
	
	int t1, t2;
	//khai bao bien c -> ky tu
	char c1;
	
	int t;
	t = 10;
	
	int k = 15;
	
	//Khai bao bien ky c -> A
	char KK = 'A';
	
	//Chuyen flowchart ve code -> comment -> chu thich -> chuong trinh no ko dich -> lap trinh vien doc code cho de hieu.
	int A, B, C;
	
	//Nhap A, B
	A = 5;
	B = 6;
	
	//Tinh tong C = A + B
	C = A + B;//A = 5, B = 6 -> C = 11
	
	//Hien thi C => la 1 bien -> int
	//%d -> int, %f -> float, %c -> char, %s -> string
	printf("\nKet qua C = %d", C);
	printf("\nKet qua C = A + B = %d + %d = %d", A, B, C);
	
	//ket thuc viet code
	return 0;
}

Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!