IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Video] Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C - C2110I

[Video] Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C - C2110I

by GokiSoft.com - 16:16 06/12/2021 1,159 Lượt Xem

Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int *p, *pEven;
	int choose;
	int total = 0, n, i, index;
	
	do {
		printf("\n1. Them n phan tu vao *p");
		printf("\n2. Hien thi mang *p");
		printf("\n3. Hien thi danh sach phan tu trong *pEven");
		printf("\n4. Thoat");
		printf("\nChon: ");
		scanf("%d", &choose);
		
		switch(choose) {
			case 1: {
				printf("\nNhap so phan tu can them n = ");
				scanf("%d", &n);
				if(total == 0) {
					p = (int *) calloc(n, sizeof(int));
				} else {
					p = (int *) realloc(p, (total + n) * sizeof(int));
				}
				//Them cac phan tu moi: total -> total + n
				for(i=total;i<total + n;i++) {
					printf("\nNhap p[%d] = ", i);
					scanf("%d", p + i);
				}
				//update tong so phan tu trong mang p
				total += n;
				break;
			}
			case 2: {
				printf("\nDanh sach phan tu trong *p");
				for(i=0;i<total;i++) {
					printf("\n%d", p[i]);
				}
				break;
			}
			case 3: {
				//Duyet qua cac phan tu trong *p -> xac dinh vi tri so chan
				int count = 0;
				for(i=0;i<total;i++) {
					if(p[i] % 2 == 0) {
						if(count == 0) {
							pEven = (int *) calloc(1, sizeof(int));
						} else {
							pEven = (int *) realloc(pEven, (count + 1) * sizeof(int));
						}
						pEven[count] = i;
						count++;
					}
				}
				
				//Hien thi
				printf("\nDanh sach cac so chan");
				for(i=0;i<count;i++) {
					//pEven[i] -> vi tri index so chan trong p
					index = pEven[i];
					printf("\n%d -> %d", index, p[index]);
				}
				break;
			}
			case 4: {
				printf("\nThoat chuong trinh!!!");
				break;
			}
			default: {
				printf("\nNhap sai!!!");
				break;
			}
		}
	} while(choose != 4);
	
	return 0;
}
Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!