IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Bài tập ôn lập mệnh đề điều kiện if, loop, mảng trong C - C2307L

[Share Code] Bài tập ôn lập mệnh đề điều kiện if, loop, mảng trong C - C2307L

by GokiSoft.com - 18:58 18/09/2023 1,108 Lượt Xem

Bài tập ôn lập mệnh đề điều kiện if, loop, mảng trong C

#main.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Bai 2.1:
	/**int a, b;
	printf("\nNhap a = ");
	scanf("%d", &a);
	printf("\nNhap b = ");
	scanf("%d", &b);
	
	//Cach 1:
//	int min = a, max = b;
//	if(a > b) {
//		min = b;
//		max = a;
//	}
//	int sum = 0;
//	int i;
//	for(i=min;i<=max;i++) {
//		sum += i;
//	}
//	printf("\nTong: %d", sum);
	//Cach 2:
//	int sum = 0;
//	int i;
//	if(a > b) {
//		for(i=b;i<=a;i++) {
//			sum += i;
//		}
//	} else {
//		for(i=a;i<=b;i++) {
//			sum += i;
//		}
//	}
//	printf("\nTong: %d", sum);
	//Cach 3:
	if(a > b) {
		//Cach 3.1
//		int tmp = a;
//		a = b;
//		b = tmp;
		//Cach 3.2
		a = a + b;
		b = a - b;
		a = a - b;
	}
	int sum = 0;
	int i;
	for(i=a;i<=b;i++) {
		sum += i;
	}
	printf("\nTong: %d", sum);
	*/
	//Bai 2.2
	/**int N;
	int sum = 0, i, j;
	int isPrime;
	
	printf("\nNhap N = ");
	scanf("%d", &N);
	
	printf("\nDanh sach cac so nguyen to: ");
	for(i=2;i<=N;i++) {
		//Kiem tra xem i co phai la so nguyen to khong
		isPrime = 1;
		//Toi uu dieu kien: j<i (j < i / 2)
		for(j=2;j<i;j++) {
			if(i % j == 0) {
				isPrime = 0;
				break;
			}
		}
		if(isPrime == 1) {
			printf("%d ", i);
			sum+=i;
		}
	}
	printf("\nTong cac so nguyen to: %d", sum);
	*/
	int N[10], i;
	for(i=0;i<10;i++) {
		printf("\nNhap N[%d] = ", i);
		scanf("%d", &N[i]);
	}
	int sum = 0;
	for(i=0;i<10;i++) {
		sum += N[i];
	}
	printf("\nTong: %d", sum);
	
	sum = 0;
	for(i=0;i<10;i++) {
		if(N[i] % 6 == 0) {
			sum += N[i];
		}
	}
	printf("\nTong: %d", sum);
	
	sum = 0;
	for(i=0;i<10;i++) {
		if(N[i] % 3 == 0 && N[i] % 7 == 0) {
			sum += N[i];
		}
	}
	printf("\nTong: %d", sum);
	int K[10];
	
	int j, isPrime, index = 0;
	for(i=0;i<10;i++) {
		//Kiem tra xem i co phai la so nguyen to khong
		isPrime = 1;
		//Toi uu dieu kien: j<i-1 (j < i / 2)
		for(j=2;j<N[i];j++) {
			if(N[i] % j == 0) {
				isPrime = 0;
				break;
			}
		}
		if(isPrime == 1) {
			K[index++] = N[i];
		}
	}
	printf("\nDay cac so nguyen to\n");
	for(i=0;i<index;i++) {
		printf("%d ", K[i]);
	}
	
	return 0;
}

Bình luậnĐã sao chép!!!