IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Video] Cài đặt môi trường + tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu + printf function trong C

[Video] Cài đặt môi trường + tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu + printf function trong C

by GokiSoft.com - 15:24 22/11/2021 1,138 Lượt XemCài đặt môi trường phát triển dự án:

Phần mềm máy tính -> máy hiểu & run -> viết bằng mã máy (mã nhị phân: 1010101)

Lưu ý khi viết code bằng C:
	- Phân biệt chữ hoa và chữ thường: nhỡ kỹ và chính xác

Phân tích Flowchart
- Cộng 2 số:
- Biến: a, b, c -> số nguyên -> Biểu diễn trong máy tính như thế nào

Quy định đặt tên biết
	- Chữ cái đầu tiên của biến: a-zA-Z hoặc _
	- Các ký tự tiếp theo: a-zA-Z hoặc _ hoặc 0-9
	-> Nếu biến ko tuân theo quy định trên -> sai
	- Tên biến ko được trung với keyword: (Từ khóa) - câu lệnh - ngôn ngữ lập trình quy định sẵn

Biểu diễn:
số nguyên a, b, c -> trong máy tính như nào -> int a; int b; int c;
Ký tự: A, b, C, d, D, k, K -> ...

số nguyên a có giá trị 12 -> biểu diễn trong chuong trinh như nào

Biến:
	PC:
		Bộ nhớ: HDD, SSD, RAM, ROM, CPU (Thanh nhớ) -> tổng hợp của các ô nhơ nhỏ tạo lên
	Khai báo 1 biến: a, b, c, x, ... => đại diện cho 1 ô nhớ của RAM

	Biến: a, b, c -> giá trị của nó có thể đc phép thay đổi
	Biên hằng k -> giá trị của nó ko đc phep thay đổi

Khái niệm liên quan tới bộ nhớ máy tính:
TB -> GB -> MB -> KB -> B -> bit
1KB -> 1024B
1MB -> 1024 KB -> ...
1GB -> 1024 MB -> ...
1TB -> 1024 GB -> ...

SSD : 500GB -> ... -> B -> bit
B -> 8BIT (DIEM TU TINH TREN THIET BI BO NHO) -> BIT: 10101010...

HIEU VE MAY TINH CHUT
10, 1, 2, ... -> Cớ số 10 (0 -> 9)
Máy tính: 10011100... (cơ số 2: 0 -> 1)

12(10) -> con người hiểu -> máy tính hiểu -> chuyển cớ 10 về cơ số 2 -> máy tính mới hiểu
12(10) -> 1100 (2)
1100(2) -> 

25(10) -> 11001(2)

11001(2) ->

169(10) -> ???#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Noi bat dau trien khai viet code
	printf("Hello World!!!");
	//Bieu dien so nguyen
	int a;
	a = 12;
	a = 50;
	long int tt = 12;
	unsigned int u = 16;
	
	const int k = 10;//Bien hang -> ko dc phep thay doi gia tri
	
	int b = 2, c = 10;
	
	//Bieu dien so thuc
	float t1 = 12.6;
	
	//Bieu dien ky tu
	char c2;
	c2 = 'A';//chu y: su dung dau nhay '
	printf("\nc2 = %c", c2);
	
	//B1: Khai bao bien + gan gia tri ->
	int A, B;
	A = 10;
	B = 6;
	
	//B2: Phep cong
	int C;
	C = A + B;
	
	//int -> %d, float -> %f, char -> %c
	//\n -> ky tu xuong dong
	printf("\nGia tri C");
	printf("\nGia tri C = %d", C);
	
	printf("\nGia tri C = A + B = %d + %d = %d", A, B, C);
	printf("\nGia tri C = A + B = %d (Thay the A) + %d (Thay the B) = %d (Thay the C)", A, B, C);
	
	//Ket thuc phat trien du an
	return 0;
}

Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!