IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Chia sẻ code struct trong C - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
[Share Code] Chia sẻ code struct trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 19:48 20/10/2020 1,617 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
typedef int SO_NGUYEN;
typedef long int SO_NGUYEN_2;

typedef struct Student_ST {
	char ten[20];
	int tuoi;
	char diachi[50];
	char email[50];
	char sdt[20];
} Student;

typedef struct Animal_ST {
	char ten[50];
	int tuoi;
} Animal;

int main(int argc, char *argv[]) {
	SO_NGUYEN x = 5;
	SO_NGUYEN_2 y = 10;
	printf("\nx = %d", x);
	printf("\nx = %d", y);
	
	//thong tin sinh vien: ten, tuoi, dia chi, email, sdt
	char ten[20];
	int tuoi;
	char diachi[50];
	char email[50];
	char sdt[20];
	//quan thong tin dong vat: ten, tuoi
	char tendv[50];
	int agedv;
	
	printf("\nNhap ten: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(ten);
	printf("\nNhap tuoi: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	scanf("%d", &tuoi);
	printf("\nNhap dia chi: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(diachi);
	
	printf("\n%s, %d, %s", ten, tuoi, diachi);
	
	struct Student_ST std;
	Student std2;
	Animal animal;
	
	//nhap thong tin sinh vien cho struct
	printf("\nNhap ten: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(std2.ten);
	
	printf("\nNhap tuoi: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	scanf("%d", &std2.tuoi);
	
	printf("\nTen: %s, tuoi: %d", std2.ten, std2.tuoi);
	
	//nhap thong tin dong vat
	
	printf("\nTendv: ");
	gets(animal.ten);
	
	printf("\nTuoidv: ");
	scanf("%d",&animal.tuoi);
	
	printf("\nTendv: %s,tuoi: %d", animal.ten, animal.tuoi);
	
	//khai bao dc mang gom 3 sinh vien
	Student studentList[3];
	//LENGTH: 3
	//index: 0 -> 2
	int i;
	//nhap du lieu
	for(i=0;i<3;i++) {
		printf("\nNhap thong tin sinh vien thu %d", i + 1);
		printf("\nNhap ten: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(studentList[i].ten);
		
		printf("\nNhap tuoi: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		scanf("%d", &studentList[i].tuoi);
	}
	
	//Hien thi thong tin sinh vien
	for(i=0;i<3;i++) {
		printf("\nTen: %s, tuoi: %d", studentList[i].ten, studentList[i].tuoi);
	}
	
//	char s1[30], c, s2[30];
//	printf("\nNhap s1 = ");
//	gets(s1);
//	printf("\nNhap s2 = ");
//	gets(s2);
//	printf("\nNhap c = ");
//	scanf("%c", &c);
//	
//	char *p = strchr(s1, c);
//	printf("\np: %s", p);
//	
//	p = strstr(s1, s2);
//	printf("\np: %s", p);
	
	return 0;
}
Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!