IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Chia sẻ code struct trong C - Lập trình C

[Share Code] Chia sẻ code struct trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 19:48 20/10/2020 1,965 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
typedef int SO_NGUYEN;
typedef long int SO_NGUYEN_2;

typedef struct Student_ST {
	char ten[20];
	int tuoi;
	char diachi[50];
	char email[50];
	char sdt[20];
} Student;

typedef struct Animal_ST {
	char ten[50];
	int tuoi;
} Animal;

int main(int argc, char *argv[]) {
	SO_NGUYEN x = 5;
	SO_NGUYEN_2 y = 10;
	printf("\nx = %d", x);
	printf("\nx = %d", y);
	
	//thong tin sinh vien: ten, tuoi, dia chi, email, sdt
	char ten[20];
	int tuoi;
	char diachi[50];
	char email[50];
	char sdt[20];
	//quan thong tin dong vat: ten, tuoi
	char tendv[50];
	int agedv;
	
	printf("\nNhap ten: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(ten);
	printf("\nNhap tuoi: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	scanf("%d", &tuoi);
	printf("\nNhap dia chi: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(diachi);
	
	printf("\n%s, %d, %s", ten, tuoi, diachi);
	
	struct Student_ST std;
	Student std2;
	Animal animal;
	
	//nhap thong tin sinh vien cho struct
	printf("\nNhap ten: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(std2.ten);
	
	printf("\nNhap tuoi: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	scanf("%d", &std2.tuoi);
	
	printf("\nTen: %s, tuoi: %d", std2.ten, std2.tuoi);
	
	//nhap thong tin dong vat
	
	printf("\nTendv: ");
	gets(animal.ten);
	
	printf("\nTuoidv: ");
	scanf("%d",&animal.tuoi);
	
	printf("\nTendv: %s,tuoi: %d", animal.ten, animal.tuoi);
	
	//khai bao dc mang gom 3 sinh vien
	Student studentList[3];
	//LENGTH: 3
	//index: 0 -> 2
	int i;
	//nhap du lieu
	for(i=0;i<3;i++) {
		printf("\nNhap thong tin sinh vien thu %d", i + 1);
		printf("\nNhap ten: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(studentList[i].ten);
		
		printf("\nNhap tuoi: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		scanf("%d", &studentList[i].tuoi);
	}
	
	//Hien thi thong tin sinh vien
	for(i=0;i<3;i++) {
		printf("\nTen: %s, tuoi: %d", studentList[i].ten, studentList[i].tuoi);
	}
	
//	char s1[30], c, s2[30];
//	printf("\nNhap s1 = ");
//	gets(s1);
//	printf("\nNhap s2 = ");
//	gets(s2);
//	printf("\nNhap c = ");
//	scanf("%c", &c);
//	
//	char *p = strchr(s1, c);
//	printf("\np: %s", p);
//	
//	p = strstr(s1, s2);
//	printf("\np: %s", p);
	
	return 0;
}
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!