IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Chia sẻ mảng trong lập trình C - Lập trình C

[Share Code] Chia sẻ mảng trong lập trình C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 17:12 16/09/2020 2,038 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	/*int t[5];//mang gom 5 phan tu
	//do dai cua mang - length : 5
	//dai index : 0 -> 4
	//t[0], t[1], t[2], t[3], t[4]
	//Gan du lieu
	t[0] = 5;
	t[1] = 7;
	t[2] = 3;
	t[3] = 9;//t[3] => nhu la 1 bien
	t[4] = 10;
	
//	t[5] = 11;//error => nam ngoai dai index
	//Nhap du lieu cho tung phan tu
	printf("\nNhap t[0]: ");
	scanf("%d", &t[0]);
	
	printf("\nt[0] = %d", t[0]);
	
	printf("\nNhap t[3]: ");
	scanf("%d", &t[3]);
	
	int k[10];
	//nhap phan tu cho mang k.
	int i;
	//Nhap cac phan tu trong mang
	for(i=0;i<10;i++) {
		printf("\nNhap k[%d]: ", i);
		scanf("%d", &k[i]);
	}
	
	//hien thi du lieu trong mang
	for(i=0;i<10;i++) {
		printf("\n%d", k[i]);
	}
	
	//khai bao 1 mang gom 5 phan => 3, 2, 1, 5, 6
	int h[5] = {3, 2, 1, 5, 6};//khai du lieu co san
	
	//Khai bao 1 mang gon N phan tu => N nhap tu ban phim
	int N;
	printf("\nNhap so phan tu trong mang N = ");
	scanf("%d", &N);
	int hh[N];//Khi khai so phan tu trong mang => so phan tu nay can dc xac dinh trc
	*/
	//String
	char s1[10];//chuoi co do dai max = 10 ky tu
	//s1 => mang char => gom 10 phan tu
	char s2[10];
	
	printf("\nNhap s1 = ");
	gets(s1);
	
	int len = strlen(s1);
	printf("\nDo dai that su cua s1: %d", len);
	
	//sao chep chuoi s1 sang s2
	strcpy(s2, s1);
	printf("\ns2: %s", s2);
	
	//noi chuoi s1 vao s2
	printf("\nNhap s2 = ");
	gets(s2);
	
//	strcat(s2, s1);
//	puts(s2);
	
	int cmp = strcmp(s1, s2);//ap dung trong bai toan sap xep => ???
	printf("\ncmp: %d", cmp);
	
	char c;
	printf("\nNhap c: ");
	scanf("%c", &c);
	
	return 0;
}
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!