IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Chữa bài quản lý tranh - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
[Share Code] Chữa bài quản lý tranh - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:10 30/09/2020 1,815 Lượt Xem


Quản lý tranh - quản lý gallery - Lập trình C

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

typedef struct TranhTheu_ST {
	char ten[30], tacgia[30];
	int chieudai, chieurong, giaban;
} TranhTheu;

void showMenu();
void nhapThongTin(TranhTheu *p);
void sapXep(TranhTheu *p);
void hienThi(TranhTheu *p);
void thongKe(TranhTheu *p);
char *layKhoTranh(TranhTheu th);

int main(int argc, char *argv[]) {
	TranhTheu dsTranh[3];
	int choose;
	
	do {
		showMenu();
		scanf("%d", &choose);
		
		switch(choose) {
			case 1:
				nhapThongTin(dsTranh);
				break;
			case 2:
				sapXep(dsTranh);
				hienThi(dsTranh);
				thongKe(dsTranh);
				break;
			case 3:
				
				break;
			case 4:
				
				break;
			case 5:
				printf("\nThoat!!!");
				break;
			default:
				printf("\nNhap sai!!!");
				break;
		}
	} while(choose != 5);
	
	return 0;
}

void showMenu() {
	printf("\n1. Nhap thong tin");
	printf("\n2. Sap xep, thong ke, hien thi");
	printf("\n3. Tim theo gia ban");
	printf("\n4. Save file");
	printf("\n5. Thoat");
	printf("\nChon: ");
}


void nhapThongTin(TranhTheu *p) {
	int i;
	for(i=0;i<3;i++) {
		printf("\nNhap thong tin cho buc tranh thu %d:", i+1);
		printf("\nNhap ten: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].ten);
		
		printf("\nTac gia: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].tacgia);
		
		printf("\nChieu dai: ");
		scanf("%d", &p[i].chieudai);
		
		printf("\nChieu rong: ");
		scanf("%d", &p[i].chieurong);
		
		printf("\nGia ban (USD): ");
		scanf("%d", &p[i].giaban);
	}
}

void sapXep(TranhTheu *p) {
	int i, j, d1, d2;
	
	for(i=0;i<2;i++) {
		d1 = p[i].chieudai * p[i].chieurong;
		
		for(j=i+1;j<3;j++) {
			d2 = p[j].chieudai * p[j].chieurong;
			
			if(d1 < d2) {
				//Hoan doi vi tri.
				TranhTheu tmp = p[i];
				p[i] = p[j];
				p[j] = tmp;
			}
		}
	}
}

void hienThi(TranhTheu *p) {
	int i, limit = 70;
	
	//Header
	printf("\n");
	for(i=0;i<limit;i++) {
		printf("=");
	}
	
	printf("\nDanh sach tranh");
	
	printf("\n");
	for(i=0;i<limit;i++) {
		printf("=");
	}
	
	printf("\n%3s||%10s||%10s||%10s||%10s||%10s||%5s", 
		"STT", "Ten", "Tac Gia", "Chieu Dai", 
		"Chieu Rong", "Gia Ban", "Kho");
	//Hien thi du lieu
	for(i=0;i<3;i++) {
		char *kho = layKhoTranh(p[i]);
		
		printf("\n%3d||%10s||%10s||%10d||%10d||%10d||%5s", 
			i+1, p[i].ten, p[i].tacgia, p[i].chieudai, 
			p[i].chieurong, p[i].giaban, kho);
	}
	
	//Footer
	printf("\n");
	for(i=0;i<limit;i++) {
		printf("=");
	}
}

char *layKhoTranh(TranhTheu th) {
	int dt = th.chieudai * th.chieurong;
	
	if(dt >= 10000) {
		return "Lon";
	} else if(dt >= 2000) {
		return "Trung Binh";
	}
	return "Nho";
}

void thongKe(TranhTheu *p) {
	int i, j;
	int count[3];
	char *k1, *k2;
	
	for(i=0;i<3;i++) {
		count[i] = 1;
	}
	
	for(i=0;i<2;i++) {
		if(count[i] == 0) continue;
		k1 = layKhoTranh(p[i]);
		
		for(j=i+1;j<3;j++) {
			if(count[j] == 0) continue;
			k2 = layKhoTranh(p[j]);
			
			int cmp = strcmp(k1, k2);
			if(cmp == 0) {
				count[i]++;
				count[j]--;
			}
		}
	}
	
	for(i=0;i<3;i++) {
		if(count[i] == 0) continue;
		k1 = layKhoTranh(p[i]);
		
		printf("\nKho %s co %d buc tranh", k1, count[i]);
	}
}
Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!