IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề [Share Code] Loop & Array trong C - Lap trinh C
× 1) [Share Code] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 2) [Share Code] Tìm hiểu về toán tử & biểu thức logic + scanf & printf + if else trong C - Lập trình C 3) [Video] Share Code - Hướng dẫn chữa bài tập nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C 4) Share Code - Tìm hiểu về If, Switch, Loop trong C - Lập trình C 5) [Share Code] Chia sẻ mảng trong lập trình C - Lập trình C 6) [Share Code] Bài học mảng 2 chiều + function trong C - Lập trình C 7) [Share Code] Tìm hiểu pointer + malloc + calloc + realloc trong C - Lập trình C 8) [Share Code] Tìm hiểu về function + pointer trong C - Lập trình C 9) [Share Code] Tìm hiểu struct trong C - Lập trình C 10) [Share Code] Hướng dẫn optimize function - struct trong C - Quản lý sinh viên - Lập trình C 11) [Share Code] Chữa bài quản lý tranh - Lập trình C 12. [Share Code] Loop & Array trong C - Lap trinh C 13) [Share Code] Tìm hiểu mảng 2 chiều + con trỏ pointer - Lập trình C 14) [Share Code] Chia sẻ code struct trong C - Lập trình C

[Share Code] Loop & Array trong C - Lap trinh C

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 20:15 15/10/2020 1,089 Lượt Xem

#main.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

void main(int argc, char *argv[]) {
	int cnt = 0;
	
//	while(cnt < 5) {
//		if(cnt % 2 != 0) {
//			cnt++;
////			continue;
//			break;
//		}
////		if(cnt % 2 == 0) {
////			printf("\nScooby >> %d", cnt);
////		}
////		if(cnt % 2 != 0) {
////			printf("\nScooby >> %d", cnt);
////		}
//		printf("\nScooby >> %d", cnt);
//		cnt++;
//	}
	
	cnt = 5;
//	while(cnt < 5) {
//		printf("\nScooby >> %d", cnt);
//		cnt++;
//	}
	
//	do {
//		printf("\nScooby >> %d", cnt);
//		cnt++;	
//	} while(cnt < 5);

	for(cnt = 0; cnt < 5; cnt++) {
		if(cnt % 2 == 0) {
			continue;
		}
		printf("\nScooby >> %d", cnt);
	}
}


#main1.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
//	int t[5];//t[0], t[1], t[2], t[3], t[4]
//	int k[3] = {5, 2, 9};
//	
//	t[2] = 16;
//	
//	printf("\nT[2] = %d", t[2]);
//	
//	printf("\nNhap t[1] = ");
//	scanf("%d", &t[1]);
//	
//	//nhap duoc 5 phan tu => moi phan tu trong mang
//	int i;
//	for(i=0;i<5;i++) {
//		printf("\nNhap t[%d] = ", i);
//		scanf("%d", &t[i]);
//	}
//	
//	for(i=0;i<5;i++) {
//		printf("\nNhap t[%d] = %d", i, t[i]);
//	}
	
	char s1[10];
	char s2[10];
	
	printf("\nNhap s1 = ");
//	scanf("%s", s1);
	gets(s1);
	
	printf("\nNhap s2 = ");
	gets(s2);
	
	printf("\nS1: %s", s1);
//	strcpy(s2, s1);
//	strcat(s2, s1);
	
//	printf("\nS2: %s", s2);
	int len = strlen(s1);
	
	int cmp = strcmp(s1, s2);
	
	printf("\n%d", cmp);	
	return 0;
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!