IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Loop & Array trong C - Lap trinh C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
[Share Code] Loop & Array trong C - Lap trinh C

by GokiSoft.com - 20:15 15/10/2020 1,609 Lượt Xem

#main.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

void main(int argc, char *argv[]) {
	int cnt = 0;
	
//	while(cnt < 5) {
//		if(cnt % 2 != 0) {
//			cnt++;
////			continue;
//			break;
//		}
////		if(cnt % 2 == 0) {
////			printf("\nScooby >> %d", cnt);
////		}
////		if(cnt % 2 != 0) {
////			printf("\nScooby >> %d", cnt);
////		}
//		printf("\nScooby >> %d", cnt);
//		cnt++;
//	}
	
	cnt = 5;
//	while(cnt < 5) {
//		printf("\nScooby >> %d", cnt);
//		cnt++;
//	}
	
//	do {
//		printf("\nScooby >> %d", cnt);
//		cnt++;	
//	} while(cnt < 5);

	for(cnt = 0; cnt < 5; cnt++) {
		if(cnt % 2 == 0) {
			continue;
		}
		printf("\nScooby >> %d", cnt);
	}
}


#main1.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
//	int t[5];//t[0], t[1], t[2], t[3], t[4]
//	int k[3] = {5, 2, 9};
//	
//	t[2] = 16;
//	
//	printf("\nT[2] = %d", t[2]);
//	
//	printf("\nNhap t[1] = ");
//	scanf("%d", &t[1]);
//	
//	//nhap duoc 5 phan tu => moi phan tu trong mang
//	int i;
//	for(i=0;i<5;i++) {
//		printf("\nNhap t[%d] = ", i);
//		scanf("%d", &t[i]);
//	}
//	
//	for(i=0;i<5;i++) {
//		printf("\nNhap t[%d] = %d", i, t[i]);
//	}
	
	char s1[10];
	char s2[10];
	
	printf("\nNhap s1 = ");
//	scanf("%s", s1);
	gets(s1);
	
	printf("\nNhap s2 = ");
	gets(s2);
	
	printf("\nS1: %s", s1);
//	strcpy(s2, s1);
//	strcat(s2, s1);
	
//	printf("\nS2: %s", s2);
	int len = strlen(s1);
	
	int cmp = strcmp(s1, s2);
	
	printf("\n%d", cmp);	
	return 0;
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!