IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Loop & Array trong C - Lap trinh C

[Share Code] Loop & Array trong C - Lap trinh C

by GokiSoft.com - 20:15 15/10/2020 2,044 Lượt Xem

#main.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

void main(int argc, char *argv[]) {
	int cnt = 0;
	
//	while(cnt < 5) {
//		if(cnt % 2 != 0) {
//			cnt++;
////			continue;
//			break;
//		}
////		if(cnt % 2 == 0) {
////			printf("\nScooby >> %d", cnt);
////		}
////		if(cnt % 2 != 0) {
////			printf("\nScooby >> %d", cnt);
////		}
//		printf("\nScooby >> %d", cnt);
//		cnt++;
//	}
	
	cnt = 5;
//	while(cnt < 5) {
//		printf("\nScooby >> %d", cnt);
//		cnt++;
//	}
	
//	do {
//		printf("\nScooby >> %d", cnt);
//		cnt++;	
//	} while(cnt < 5);

	for(cnt = 0; cnt < 5; cnt++) {
		if(cnt % 2 == 0) {
			continue;
		}
		printf("\nScooby >> %d", cnt);
	}
}


#main1.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
//	int t[5];//t[0], t[1], t[2], t[3], t[4]
//	int k[3] = {5, 2, 9};
//	
//	t[2] = 16;
//	
//	printf("\nT[2] = %d", t[2]);
//	
//	printf("\nNhap t[1] = ");
//	scanf("%d", &t[1]);
//	
//	//nhap duoc 5 phan tu => moi phan tu trong mang
//	int i;
//	for(i=0;i<5;i++) {
//		printf("\nNhap t[%d] = ", i);
//		scanf("%d", &t[i]);
//	}
//	
//	for(i=0;i<5;i++) {
//		printf("\nNhap t[%d] = %d", i, t[i]);
//	}
	
	char s1[10];
	char s2[10];
	
	printf("\nNhap s1 = ");
//	scanf("%s", s1);
	gets(s1);
	
	printf("\nNhap s2 = ");
	gets(s2);
	
	printf("\nS1: %s", s1);
//	strcpy(s2, s1);
//	strcat(s2, s1);
	
//	printf("\nS2: %s", s2);
	int len = strlen(s1);
	
	int cmp = strcmp(s1, s2);
	
	printf("\n%d", cmp);	
	return 0;
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!