IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Quản lý sách 2 -Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
[Share Code] Quản lý sách 2 -Lập trình C

by GokiSoft.com - 08:57 28/12/2020 2,659 Lượt Xem


Quản lý sách 2 - Lập trình C

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
typedef struct Book_ST {
	char ten[30];
	char theloai [30];
	int giatien;
	int namxuatban;
} Book;

void showMenu();
void inputData(Book *p);
void sort(Book *p);
void display(Book *p);
void statistic(Book *p);
void search(Book *p);
void saveFile(Book *p);

int main(int argc, char *argv[]) {
	Book bookList[3];
	int choose;
	
	do {
		showMenu();
		scanf("%d", &choose);
		
		switch(choose) {
			case 1:
				inputData(bookList);
				break;
			case 2:
				sort(bookList);
				display(bookList);
				statistic(bookList);
				break;
			case 3:
				search(bookList);
				break;
			case 4:
				saveFile(bookList);
				break;
			case 5:
				printf("\nGoodbye!!!");
				break;
			default:
				printf("\nNhap lai!!!");
				break;
		}
	} while(choose != 5);
	
	return 0;
}

void showMenu() {
	printf("\n1. Nhap du lieu");
	printf("\n2. Sap xep, thong ke, hien thi");
	printf("\n3. Tim kiem");
	printf("\n4. Luu File");
	printf("\n5. Thoat");
	printf("\nChon: ");
}

void inputData(Book *p) {
	int i;
	for(i=0;i<3;i++) {
		printf("\nNhap quyen sach thu %d:", i + 1);
		printf("\nTen: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].ten);
		
		printf("\nThe loai: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].theloai);
		
		printf("\nGia tien: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		scanf("%d", &p[i].giatien);
		
		printf("\nNam xuat ban: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		scanf("%d", &p[i].namxuatban);
	}
}

void sort(Book *p) {
	int i, j, cmp;
	for(i=0;i<2;i++) {
		for(j=i+1;j<3;j++) {
			cmp = strcmp(p[i].theloai, p[j].theloai);
			if(cmp < 0) {
				Book tmp = p[i];
				p[i] = p[j];
				p[j] = tmp;
			}
		}
	}
}

void display(Book *p) {
	int i;
	printf("\n%5s||%10s||%10s||%6s||%10s", "STT", "Ten", "The Loai", "Gia Tien", "Nam Xuat Ban");
	for(i=0;i<3;i++) {
		printf("\n%5d||%10s||%10s||%6d||%10d", i+1, p[i].ten, p[i].theloai, p[i].giatien, p[i].namxuatban);
	}
}

void statistic(Book *p) {
	//Thong ke so quyen sach theo tung nam
	//Mang p gom cac quan sach nhu sau: 2010, 2012, 2010, 2018, 2018, 2010
	//Ket qua: 2010: 3, 2012: 1, 2018: 2
	//Giai thuat
	//int count[6] = {1, 1, 1, 1, 1, 1} => don mang => {3, 1, 0, 2, 0, 0}
	//Cach giai quyet
	int count[3] = {1, 1, 1};//so phan tu cu the => neu so phan tu nhieu 10, 20, 1000 phan tu => for set du lieu
	//Thuc hien giai thuat don mang
	int i, j;
	for(i=0;i<2;i++) {
		if(count[i] == 0) {
			continue;//Ko thuc hien don tai phan tu gia tri = 0 => da dc su dung cho lan truoc roi.
		}
		
		for(j=i+1;j<3;j++) {
			if(count[j] == 0) continue;
			
			if(p[i].namxuatban == p[j].namxuatban) {
				count[i]++;
				count[j]--;
			}
		}
	}
	
	//Hien thi
	for(i=0;i<3;i++) {
		if(count[i] > 0) {
			printf("\nNam %d co %d quan sach", p[i].namxuatban, count[i]);
		}
	}
}

void search(Book *p) {
	int i, count = 0;
	char theloai[30];
	printf("\nNhap the loai: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(theloai);
	
	for(i=0;i<3;i++) {
		int cmp = strcmp(p[i].theloai, theloai);
		
		if(cmp == 0) {
			//Tim thay
			if(count == 0) {
				//Hien thi header trong TH chua hien thi lan nao => tuong ung vs count = 0
				printf("\n%5s||%10s||%10s||%6s||%10s", "STT", "Ten", "The Loai", "Gia Tien", "Nam Xuat Ban");
			}
			count++;
			printf("\n%5d||%10s||%10s||%6d||%10d", i+1, p[i].ten, p[i].theloai, p[i].giatien, p[i].namxuatban);
		}
	}
	
	if(count == 0) {
		printf("\nKhong co quyen sach thuoc loai nay.");
	}
}

void saveFile(Book *p) {
	//Mo file
	FILE *fp = fopen("book.dat", "wb");
	
	//Luu file
	fwrite(p, sizeof(Book), 3, fp);
	
	//Dong file
	fclose(fp);
}
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!