IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
[Share Code] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:35 09/09/2020 1,893 Lượt XemNội dung:
- Flowchart
	- ax+b=0
	- ax2 + bx + c = 0
- Code
	- Làm quen với code
	- Chuyển đổi flowchart sang code
	- phép tính +, -, *, * => dòng code căn bản
===============================================

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code
	const int k = 10;
	//k = 12; => sai vi K la hang so
	
	int a, b;
	//a = 5;
	printf("\nNhap gia tri a = ");
	scanf("%d", &a);
	printf("\nNhap gia tri b = ");
	scanf("%d", &b);
	//b = 7;
	//tinh gia tri c
	int c;
	c = a + b;
	//hien thi ket qua
	printf("\nGia tri c = %d", c);
	printf("\nKet qua a + b = c <> 5 + 7 = 12");
	printf("\nKet qua a(%d) + b(%d) = c(%d)", a, b, c);
	
	float x1, x2;
	x1 = 5.2;
	x2 = 6.8;
	
	float x3 = 5.2, x4 = 6.7;
	
	printf("\nx1=%f, x2=%f", x1, x2);
	
	//ket thuc code
	return 0;
}
Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Do Trung Duc [T2008A]

Chia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:05 13/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[])
{
int a, b, c, d, e, f;
printf("nhapgiatri a= ");
scanf("%d", &a);

printf("nhapgiatri b= ");
scanf("%d", &b);

printf("nhapgiatri c= ");
scanf("%d", &c);

printf("nhapgiatri d= ");
scanf("%d", &d);

printf("nhapgiatri e= ");
scanf("%d", &e);

printf("nhapgiatri f= ");
scanf("%d", &f);

int x;
x= pow(a,6) + b*c*d + e*f;
printf("\nGia tri x = %d", x);

int y;
y = pow(a,3)*pow(b,2) + a*b*d*e*f;
printf("\nGia tri y = %d", y);

return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!