IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

[Share Code] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:35 09/09/2020 2,370 Lượt XemNội dung:
- Flowchart
	- ax+b=0
	- ax2 + bx + c = 0
- Code
	- Làm quen với code
	- Chuyển đổi flowchart sang code
	- phép tính +, -, *, * => dòng code căn bản
===============================================

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code
	const int k = 10;
	//k = 12; => sai vi K la hang so
	
	int a, b;
	//a = 5;
	printf("\nNhap gia tri a = ");
	scanf("%d", &a);
	printf("\nNhap gia tri b = ");
	scanf("%d", &b);
	//b = 7;
	//tinh gia tri c
	int c;
	c = a + b;
	//hien thi ket qua
	printf("\nGia tri c = %d", c);
	printf("\nKet qua a + b = c <> 5 + 7 = 12");
	printf("\nKet qua a(%d) + b(%d) = c(%d)", a, b, c);
	
	float x1, x2;
	x1 = 5.2;
	x2 = 6.8;
	
	float x3 = 5.2, x4 = 6.7;
	
	printf("\nx1=%f, x2=%f", x1, x2);
	
	//ket thuc code
	return 0;
}
Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Do Trung Duc [T2008A]

Chia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:05 13/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[])
{
int a, b, c, d, e, f;
printf("nhapgiatri a= ");
scanf("%d", &a);

printf("nhapgiatri b= ");
scanf("%d", &b);

printf("nhapgiatri c= ");
scanf("%d", &c);

printf("nhapgiatri d= ");
scanf("%d", &d);

printf("nhapgiatri e= ");
scanf("%d", &e);

printf("nhapgiatri f= ");
scanf("%d", &f);

int x;
x= pow(a,6) + b*c*d + e*f;
printf("\nGia tri x = %d", x);

int y;
y = pow(a,3)*pow(b,2) + a*b*d*e*f;
printf("\nGia tri y = %d", y);

return 0;
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!