IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu biến + toán tử + biểu thức logic + scanf + printf trong Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
[Share Code] Tìm hiểu biến + toán tử + biểu thức logic + scanf + printf trong Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:39 09/12/2020 1,457 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int x, y, s;
	
	printf("\nNhap x = ");
	scanf("%d", &x);
	printf("\nNhap y = ");
	scanf("%d", &y);
	printf("\nNhap x, y = ");
	scanf("%d%d", &x, &y);
	
	s = x + y;
	printf("\nTong s = %d + %d = %d", x, y, s);
	
	float t;
	printf("\nNhap t = ");
	scanf("%f", &t);
	
	char c;
	printf("\nNhap c = ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	scanf("%c", &c);
	printf("\nc -> %c", c);
	
	//TH dac biet
	//nhap & hien thi char
	printf("\nNhap c = ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	c = getchar();
	
	putchar(c);
	
	char fullname[50];
	printf("\nNhap ten: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	scanf("%s", fullname);
	
	printf("\nfullname = %s", fullname);
	
	/*
	int x, y, s1, s2, s3, s4, s5;
	
	x = 2;
	y = 5;
	
	//Phep toan can ban
	s1 = x + y;//7
	s2 = x - y;//-3
	s3 = x * y;//10
	s4 = x / y;//0.4
	s5 = x % y;//2
	
	//Bieu thuc
	x = x + 2;//x = 4
	//cach 2
	x += 2;//x = 6
	
	//phep tru
	x = x - 5;//x = 1
	x -= 5;//x = -4
	
	//phep nhan
	x = x * 2;
	x *= 2;
	
	//phep chia
	x = x / 2;
	x /= 2;
	
	//phep nhan
	x = x * 2;
	x *= 2;
	
	//phep mode
	x = x % 3;
	x %= 3;
	
	//2 truong hop dac biet vs phep +, -
	x = 5;
	x = x + 1;//x = 6
	x += 1;//x = 7
	x++;//x = 8
	++x;//x = 9
	
	x = x - 1;
	x -= 1;
	x--;
	--x;
	
	//vi du cac TH dac biet
	x = 3;
	printf("\nx = %d", x);
	
	y = x++;
	printf("\nx = %d, y = %d", x, y);//x = 4, y = 3
	
	int t = x++ + ++y + 1;
	//t = 4 (x=5) + 4 (y=4) + 1 => x = 5, y = 4, t = 9
	printf("\nx = %d, y = %d, t = %d", x, y, t);
	
	//x = 5, y = 4, t = 9
	int k = x++ + ++x - --y + 2;
	//k = 5(x=6) + 7(x=7) - 3(y=3) + 2 = 11
	printf("\nx = %d, y = %d, k = %d", x, y, k);//x = 7, y = 3, k = 10 : x = 7, y = 3, k = 11
	*/
	return 0;
}
Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!