IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu con trỏ - Pointer - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
[Share Code] Tìm hiểu con trỏ - Pointer - Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:37 21/12/2020 1,911 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Pointer
	//Bai toan nhap du lieu
	int x = 5;
	char c;
	float t;
	int k[10];
//	printf("\nNhap x = ");
//	scanf("%d", &x);
	
	printf("\nX -> Gia tri x = %d, dia chi: %X", x, &x);
	
	//Bai toan con tro => pointer
	int *p;//bien con tro => pointer
	p = &x;
	printf("\nP -> Gia tri p = %X, dia chi: %X, gia tri tro toi: %d", p, &p, *p);
	
	x++;
	printf("\n*p = %d", *p);//6
	
	*p = *p + 1;
	printf("\nx = %d", x);//7
	
	*p += 1;
	printf("\nx = %d", x);//8
	
	*p = x + 2;
	printf("\nx = %d", x);//10
	
	(*p)++;
	printf("\nx = %d", x);//11
	printf("\n*p = %d", *p);//11
	
	*p++;
	printf("\nx = %d", x);//11
	printf("\n*p = %d", *p);//11
	
	//mang
	int m[5] = {1, 5, 2, 7, 8};
	int i;
//	for(i=0;i<5;i++) {
//		printf("\nNhap m[%d] = ", i);
////		scanf("%d", &m[i]);
//		scanf("%d", m + i);
//	}
	
	int *q;
	//lam sao de cai dat *q -> tro toi mang m nhu nao
	q = &m[0];//q = m;
	//q, q+1, q+2, q+3, q + 4 <=> m, m+1, m+2, m+3, m+4
//	for(i=0;i<5;i++) {
//		printf("\n%d", m[i]);
//		printf("\n%d", *(m+i));
//		printf("\n%d", q[i]);
//		printf("\n%d", *(q+i));
//	}
	printf("\np = %d", q[0]);
	*q++;
	printf("\np = %d", q[0]);
	
	//cap phat o nho cho con tro pt;
	int *pt;
	//lam sao cap phat cho con tro pt => tro toi 1 mang gom 5 phan tu.
	pt = (int *) malloc(5 * sizeof(int));//pt => cap phat cho pt 1 mang gom 5 so nguyen
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("\nNhap pt[%d] = ", i);
		scanf("%d", pt + i);
	}
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("%d", pt[i]);
	}
	free(pt);
	
	//Bai toan: *d => 1 (1), 2 (3), 5 (8) => lam sao quan ly mang *d => cap phat dong =< 1, 3, 8
	int *d;
	d = (int *) calloc (1, sizeof(int));
	for(i=0;i<1;i++) {
		printf("\nNhap d[%d] = ", i);
		scanf("%d", d + i);
	}
	//cap d => tong so phan tu la 3
	d = (int *) realloc (d, 3 * sizeof(int));
	for(i=1;i<3;i++) {
		printf("\nNhap d[%d] = ", i);
		scanf("%d", d + i);
	}
	for(i=0;i<3;i++) {
		printf("%d", d[i]);
	}
	
	return 0;
}
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!