IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu function trong C - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
[Share Code] Tìm hiểu function trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 19:11 22/10/2020 1,946 Lượt Xem

#Func.dev


[Project]
FileName=Func.dev
Name=Func
Type=1
Ver=2
ObjFiles=
Includes=
Libs=
PrivateResource=
ResourceIncludes=
MakeIncludes=
Compiler=
CppCompiler=
Linker=
IsCpp=0
Icon=
ExeOutput=
ObjectOutput=
LogOutput=
LogOutputEnabled=0
OverrideOutput=0
OverrideOutputName=
HostApplication=
UseCustomMakefile=0
CustomMakefile=
CommandLine=
Folders=
IncludeVersionInfo=0
SupportXPThemes=0
CompilerSet=0
CompilerSettings=0000000000000000000000000

[VersionInfo]
Major=1
Minor=0
Release=0
Build=0
LanguageID=1033
CharsetID=1252
CompanyName=
FileVersion=
FileDescription=Developed using the Dev-C++ IDE
InternalName=
LegalCopyright=
LegalTrademarks=
OriginalFilename=
ProductName=
ProductVersion=
AutoIncBuildNr=0
SyncProduct=1#test1.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void showMessage() {
	printf("\nHello A");
	printf("\nHello B");
	printf("\nHello C");
}

void tinhtong(int first, int last) {
	int i, tong = 0;
	for(i=first;i<=last;i++) {
		tong+= i;
	}
	printf("\ntong = %d", tong );
}

int tinhtong2(int first, int last) {
	int i, tong = 0;
	for(i=first;i<=last;i++) {
		tong+= i;
	}
	printf("\ntong = %d", tong );
	return tong;
}


#test1.h


void showMessage();
void tinhtong(int first, int last);
int tinhtong2(int first, int last);


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Chia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 19:35 22/10/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
void changeValue(int x) {
	x+=2;
	printf("\nx2 = %d", x);
}

void changeValue2(int *x) {
	*x += 2;
	printf("\nx2 = %d", *x);
}

int tinhtong3(int *p, int n) {
	int i, tong = 0;
	for(i=0;i<n;i++) {
		tong+=p[i];
	}
	return tong;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
	int x = 5;
	printf("\nx1 = %d", x);
	changeValue2(&x);
	printf("\nx3 = %d", x);
	
	int t[5] = {3, 2, 1, 5, 2};
	int tt = tinhtong3(t, 5);
	
	printf("\nTong: %d", tt);
	
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!