IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu function trong C - Lập trình C

[Share Code] Tìm hiểu function trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 19:11 22/10/2020 2,467 Lượt Xem

#Func.dev


[Project]
FileName=Func.dev
Name=Func
Type=1
Ver=2
ObjFiles=
Includes=
Libs=
PrivateResource=
ResourceIncludes=
MakeIncludes=
Compiler=
CppCompiler=
Linker=
IsCpp=0
Icon=
ExeOutput=
ObjectOutput=
LogOutput=
LogOutputEnabled=0
OverrideOutput=0
OverrideOutputName=
HostApplication=
UseCustomMakefile=0
CustomMakefile=
CommandLine=
Folders=
IncludeVersionInfo=0
SupportXPThemes=0
CompilerSet=0
CompilerSettings=0000000000000000000000000

[VersionInfo]
Major=1
Minor=0
Release=0
Build=0
LanguageID=1033
CharsetID=1252
CompanyName=
FileVersion=
FileDescription=Developed using the Dev-C++ IDE
InternalName=
LegalCopyright=
LegalTrademarks=
OriginalFilename=
ProductName=
ProductVersion=
AutoIncBuildNr=0
SyncProduct=1#test1.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void showMessage() {
	printf("\nHello A");
	printf("\nHello B");
	printf("\nHello C");
}

void tinhtong(int first, int last) {
	int i, tong = 0;
	for(i=first;i<=last;i++) {
		tong+= i;
	}
	printf("\ntong = %d", tong );
}

int tinhtong2(int first, int last) {
	int i, tong = 0;
	for(i=first;i<=last;i++) {
		tong+= i;
	}
	printf("\ntong = %d", tong );
	return tong;
}


#test1.h


void showMessage();
void tinhtong(int first, int last);
int tinhtong2(int first, int last);


Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Chia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 19:35 22/10/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
void changeValue(int x) {
	x+=2;
	printf("\nx2 = %d", x);
}

void changeValue2(int *x) {
	*x += 2;
	printf("\nx2 = %d", *x);
}

int tinhtong3(int *p, int n) {
	int i, tong = 0;
	for(i=0;i<n;i++) {
		tong+=p[i];
	}
	return tong;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
	int x = 5;
	printf("\nx1 = %d", x);
	changeValue2(&x);
	printf("\nx3 = %d", x);
	
	int t[5] = {3, 2, 1, 5, 2};
	int tt = tinhtong3(t, 5);
	
	printf("\nTong: %d", tt);
	
	return 0;
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!