IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu loop (for, while, do .. while) - tìm hiểu mảng array trong lập trình C

[Share Code] Tìm hiểu loop (for, while, do .. while) - tìm hiểu mảng array trong lập trình C

by GokiSoft.com - 09:33 14/12/2020 1,815 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Loop: while, do .. while, for
	//continue, break trong loop => su dung giong nhau cho while, do .. while, for
	
	int i, sum; //sum = 1 -> 10
	
	//loop: while
	i = 11;
	sum = 0;
	while(i<=10) {
		sum += i;
		i++;
	}
	printf("\nsum = %d", sum);
	
	//loop: do .. while
	i = 11;
	sum = 0;
	do {
		sum += i;
		i++;
	} while(i <= 10);
	printf("\nsum = %d", sum);
	
	//loop: for
	sum = 0;
	for(i=1;i<=10;i++) {
		sum += i;
	}
	printf("\nsum = %d", sum);
	
	/**
	sum = 0;
	i = 1;
	//Luu y khi su dung loop trong lap trinh => kiem tra menh de dieu kien
	for(;;) {
		sum += i;
		printf("\nTesting... > %d", i);
	}
	printf("\nsum = %d", sum);
	*/
	
	return 0;
}

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Khai bao gom 2 so nguyen: t1, t2
	int t1, t2;
	//Khai bao gom 5 so nguyen a1, a2, ..., a5
	int a1, a2, a3, a4, a5;
	//Khai bao gom 100 so nguyen k1, k2, ..., k100
	//Rat kho de khai bao => giai phap => su dung mang trong lap trinh
	int k[100];
	//Khai bao mang
	//so phan tu trong mang: 100 => length (do dai cua mang)
	//index: vi tri cua cac phan tu trong mang => 0 -> length - 1
	
	//Lay vi du khai bao mang gom 9 phan tu
	int m[9];
	
	//gan gia tri cho cac phan tu trong mang
	m[0] = 40;
	m[1] = 55;
	m[2] = 63;
	m[3] = 17;
	m[4] = 22;
	m[5] = 68;
	m[6] = 89;
	m[7] = 97;
	m[8] = 89;
	
	//Hien thi du lieu
	printf("\nm[6] = %d", m[6]);
	
	//Mang da xac dinh cu the cac phan tu => khai bao bang cach khac nua
	int u[9] = {40, 55, 63, 17, 22, 68, 89, 97, 89};
	
	//Nhap du lieu tu ban phim cho mang gom 3 phan tu
	int h[3];
	
	//nhap roi rac
	printf("\nNhap h[0] = ");
	scanf("%d", &h[0]);
	
	//hien thi roi rac
	printf("\nh[0] = %d", h[0]);
	
	//nhap ca mang
	printf("\n===============================");
	int i;
	for(i=0;i<3;i++) {
		printf("\nNhap h[%d] = ", i);
		scanf("%d", &h[i]);
	}
	
	//mang ky tu
	char s1[5];
	char s2[5];
	printf("\ns1 = ");
	scanf("%s", s1);
	printf("\ns2 = ");
	scanf("%s", s2);
	
	//gan gia tri cua s2 vao s1 => lam the nao?
	//strcpy(s2, s1);
	//strcat(s1, s2);
	int len1 = strlen(s1);
	int cmp = strcmp(s1, s2);//cmp = 0 => neu s1 va s2 giong het nhau
	//cmp < 0 => s1 xep trc s2 (ascii)
	//cmp > 0 => s1 xep sau s2 (ascii)
	
	printf("\ns1 = %s, len1 = %d, s2 = %s, cmp = %d", s1, len1, s2, cmp);
	
	return 0;
}
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!