IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu loop (for, while, do .. while) - tìm hiểu mảng array trong lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
[Share Code] Tìm hiểu loop (for, while, do .. while) - tìm hiểu mảng array trong lập trình C

by GokiSoft.com - 09:33 14/12/2020 1,530 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Loop: while, do .. while, for
	//continue, break trong loop => su dung giong nhau cho while, do .. while, for
	
	int i, sum; //sum = 1 -> 10
	
	//loop: while
	i = 11;
	sum = 0;
	while(i<=10) {
		sum += i;
		i++;
	}
	printf("\nsum = %d", sum);
	
	//loop: do .. while
	i = 11;
	sum = 0;
	do {
		sum += i;
		i++;
	} while(i <= 10);
	printf("\nsum = %d", sum);
	
	//loop: for
	sum = 0;
	for(i=1;i<=10;i++) {
		sum += i;
	}
	printf("\nsum = %d", sum);
	
	/**
	sum = 0;
	i = 1;
	//Luu y khi su dung loop trong lap trinh => kiem tra menh de dieu kien
	for(;;) {
		sum += i;
		printf("\nTesting... > %d", i);
	}
	printf("\nsum = %d", sum);
	*/
	
	return 0;
}

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Khai bao gom 2 so nguyen: t1, t2
	int t1, t2;
	//Khai bao gom 5 so nguyen a1, a2, ..., a5
	int a1, a2, a3, a4, a5;
	//Khai bao gom 100 so nguyen k1, k2, ..., k100
	//Rat kho de khai bao => giai phap => su dung mang trong lap trinh
	int k[100];
	//Khai bao mang
	//so phan tu trong mang: 100 => length (do dai cua mang)
	//index: vi tri cua cac phan tu trong mang => 0 -> length - 1
	
	//Lay vi du khai bao mang gom 9 phan tu
	int m[9];
	
	//gan gia tri cho cac phan tu trong mang
	m[0] = 40;
	m[1] = 55;
	m[2] = 63;
	m[3] = 17;
	m[4] = 22;
	m[5] = 68;
	m[6] = 89;
	m[7] = 97;
	m[8] = 89;
	
	//Hien thi du lieu
	printf("\nm[6] = %d", m[6]);
	
	//Mang da xac dinh cu the cac phan tu => khai bao bang cach khac nua
	int u[9] = {40, 55, 63, 17, 22, 68, 89, 97, 89};
	
	//Nhap du lieu tu ban phim cho mang gom 3 phan tu
	int h[3];
	
	//nhap roi rac
	printf("\nNhap h[0] = ");
	scanf("%d", &h[0]);
	
	//hien thi roi rac
	printf("\nh[0] = %d", h[0]);
	
	//nhap ca mang
	printf("\n===============================");
	int i;
	for(i=0;i<3;i++) {
		printf("\nNhap h[%d] = ", i);
		scanf("%d", &h[i]);
	}
	
	//mang ky tu
	char s1[5];
	char s2[5];
	printf("\ns1 = ");
	scanf("%s", s1);
	printf("\ns2 = ");
	scanf("%s", s2);
	
	//gan gia tri cua s2 vao s1 => lam the nao?
	//strcpy(s2, s1);
	//strcat(s1, s2);
	int len1 = strlen(s1);
	int cmp = strcmp(s1, s2);//cmp = 0 => neu s1 va s2 giong het nhau
	//cmp < 0 => s1 xep trc s2 (ascii)
	//cmp > 0 => s1 xep sau s2 (ascii)
	
	printf("\ns1 = %s, len1 = %d, s2 = %s, cmp = %d", s1, len1, s2, cmp);
	
	return 0;
}
Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!