By GokiSoft.com| 19:57 18/09/2023|
Lập Trình C

[Share Code] Tìm hiểu mảng & string trong C - C2307L

#main.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	/**
	//Khai bao array gom N phan tu -> Nhap cac phan tu trong mang. Yeu cau N nhap tu ban phim
	int N;
	printf("nNhap N = ");
	scanf("%d", &N);
	int t[N];	
	
	//Khai bao mang gom cac phan tu 1, 8, 22, 100, 99
	int k[5] = {1, 8, 22, 100, 99};
//	k[0] = 1;
//	k[1] = 8;
//	k[2] = 22;
//	k[3] = 100;
//	k[4] = 99;
	int i;
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("\nk[%d] = %d", i, k[i]);
	}
	
	//Khai bao mang 2 chieu -> so row = 5, column = 4
	int m[5][4];
	m[0][0] = 1;
	m[0][1] = 5;
	m[0][2] = 11;
	m[0][3] = 22;
	//tuong tu nhap cac phan tu con lai
	//Nhap cac phan tu cho mang 2 chieu tu ban phim
	int j;
	for(i=0;i<5;i++) {
		for(j=0;j<4;j++) {
			printf("\nNhap m[%d][%d] = ", i, j);
			scanf("%d", &m[i][j]);
		}
	}
	//In cac phan tu trong mang:
	//Yeu cau 1: Hien thi ra la dc m[i][j] = a
	for(i=0;i<5;i++) {
		for(j=0;j<4;j++) {
			printf("\nNhap m[%d][%d] = %d", i, j, m[i][j]);
		}
	}
	//Yeu cau 2: Hien thi giong ma tran (matrix)
	printf("\nHien thi theo kieu matrix\n");
	for(i=0;i<5;i++) {
		for(j=0;j<4;j++) {
			printf("%d ", m[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
	*/
	/**
	char str[100];//String str -> do dai toi da: 100, str: Mang ky tu gom 100 phan tu
	printf("\nNhap str = ");
//	scanf("%s", str);
	gets(str);
	printf("\n%s", str);
//	puts(str);
	*/
	/**
	char s1[50] = "Hello ";
	char s2[50] = "World";
	//Cau 1: Lam sao de noi 2 chuoi s1, s2 lai thanh: Hello World
	strcat(s1, s2);
	printf("\n%s", s1);
	printf("\n%s", s2);
	*/
	//sort by: ung dung mang khi hoc structure (bai so structure)
	char s1[3] = "abc";
	char s2[50] = "Xin Chao";
	//cmp = 0 -> s1 & s2: giong nhau
	//cmp = -1 -> s2 xep sau chuoi s1
	//cmp = 1 -> s2 dung truoc chuoi s1
	int cmp = strcmp(s1, s2);
	printf("\nCMP = %d", cmp);
	
	//Lay do dai thuc te cua s1 va s2
	printf("\nDo dai s1 = %d", strlen(s1));
	
	//sao chep noi dung s2 -> sang -> s1: Phep gan string
	strcpy(s1, s2);
	printf("\n%s", s1);
	
	return 0;
}
Tags:Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó