IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu mảng 2 chiều + con trỏ pointer - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
[Share Code] Tìm hiểu mảng 2 chiều + con trỏ pointer - Lập trình C

by GokiSoft.com - 19:54 17/10/2020 1,559 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int t[3][5] = {
		{
			5, 12, 17, 9, 3
		},
		{
			13, 4, 8, 14, 1
		},
		{
			9, 6, 3, 7, 21
		}
	};
	
//	printf("\nT[2][2] = %d", t[2][2]);
	
//	printf("\nT[0][0] = ");
//	scanf("%d", &t[0][0]);
	
	int i, j;
	for(i=0;i<3;i++) {
		for(j=0;j<5;j++) {
			printf("%5d ", t[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
	
	//Quay sang bai toan con tro : pointer
//	int x;
//	printf("\nNhap gia tri x = ");
//	scanf("%d", &x);
	int x = 10;
	
	//con tro.
	int *p;
	p = &x;
	
	printf("\n&x = %X, x = %d", &x, x);
	printf("\n&p = %X, p = %X, *p = %d", &p, p, *p);
	
	x++;
	printf("\n%d", *p);
	
	x+=2;
	printf("\n%d", *p);
	
	*p = *p + 1;
	printf("\nx = %d", x);
	*p = x + 1;
	printf("\nx = %d", x);
	*p += 1;
	printf("\nx = %d", x);
	*p++;
	printf("\n*p = %d", *p);
	
	//ap dung;
	int k[5];
	
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("\nNhap gia tri k[%d] = ", i);
//		scanf("%d", &k[i]);
		scanf("%d", k + i);
	}
	
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("\nk[%d] = %d", i, k[i]);
	}
	
	int *q;
	q = k;
//	q = &k[0];
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("\nk[%d] = %d", i, q[i]);
	}
	//Cap phat o nho.
	int *g;//lam sao cap phat dc 1 mang gom 5 phan tu.
	g = (int *) malloc (10 * sizeof(int));
	for(i=0;i<10;i++) {
		printf("\nNhap gia tri g[%d] = ", i);
		scanf("%d", g + i);
	}
	free(g);
	int *qq;
	qq = (int*) calloc(5, sizeof(int));
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("\nNhap gia tri qq[%d] = ", i);
		scanf("%d", qq + i);
	}
	//mo rong o nho : 5 => 8
	qq = (int*) realloc(qq, 8 * sizeof(int));
	for(i=5;i<8;i++) {
		printf("\nNhap gia tri qq[%d] = ", i);
		scanf("%d", qq + i);
	}
	//mo rong o nho : 8 => 10
	qq = (int*) realloc(qq, 8 * sizeof(int));
	for(i=8;i<10;i++) {
		printf("\nNhap gia tri qq[%d] = ", i);
		scanf("%d", qq + i);
	}
	
	for(i=0;i<8;i++) {
		printf("\nqq[%d] = %d", i, qq[i]);
	}
	
	//mo rong o nho : 8 => 10
	qq = (int*) realloc(qq, 2 * sizeof(int));
	for(i=0;i<2;i++) {
		printf("\nqq[%d] = %d", i, qq[i]);
	}
	
	free(qq);
	return 0;
}
Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!