IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề [Share Code] Tìm hiểu mảng 2 chiều + con trỏ pointer - Lập trình C
× 1) [Share Code] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 2) [Share Code] Tìm hiểu về toán tử & biểu thức logic + scanf & printf + if else trong C - Lập trình C 3) [Video] Share Code - Hướng dẫn chữa bài tập nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C 4) Share Code - Tìm hiểu về If, Switch, Loop trong C - Lập trình C 5) [Share Code] Chia sẻ mảng trong lập trình C - Lập trình C 6) [Share Code] Bài học mảng 2 chiều + function trong C - Lập trình C 7) [Share Code] Tìm hiểu pointer + malloc + calloc + realloc trong C - Lập trình C 8) [Share Code] Tìm hiểu về function + pointer trong C - Lập trình C 9) [Share Code] Tìm hiểu struct trong C - Lập trình C 10) [Share Code] Hướng dẫn optimize function - struct trong C - Quản lý sinh viên - Lập trình C 11) [Share Code] Chữa bài quản lý tranh - Lập trình C 12) [Share Code] Loop & Array trong C - Lap trinh C 13. [Share Code] Tìm hiểu mảng 2 chiều + con trỏ pointer - Lập trình C 14) [Share Code] Chia sẻ code struct trong C - Lập trình C

[Share Code] Tìm hiểu mảng 2 chiều + con trỏ pointer - Lập trình C

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 19:54 17/10/2020 1,071 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int t[3][5] = {
		{
			5, 12, 17, 9, 3
		},
		{
			13, 4, 8, 14, 1
		},
		{
			9, 6, 3, 7, 21
		}
	};
	
//	printf("\nT[2][2] = %d", t[2][2]);
	
//	printf("\nT[0][0] = ");
//	scanf("%d", &t[0][0]);
	
	int i, j;
	for(i=0;i<3;i++) {
		for(j=0;j<5;j++) {
			printf("%5d ", t[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
	
	//Quay sang bai toan con tro : pointer
//	int x;
//	printf("\nNhap gia tri x = ");
//	scanf("%d", &x);
	int x = 10;
	
	//con tro.
	int *p;
	p = &x;
	
	printf("\n&x = %X, x = %d", &x, x);
	printf("\n&p = %X, p = %X, *p = %d", &p, p, *p);
	
	x++;
	printf("\n%d", *p);
	
	x+=2;
	printf("\n%d", *p);
	
	*p = *p + 1;
	printf("\nx = %d", x);
	*p = x + 1;
	printf("\nx = %d", x);
	*p += 1;
	printf("\nx = %d", x);
	*p++;
	printf("\n*p = %d", *p);
	
	//ap dung;
	int k[5];
	
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("\nNhap gia tri k[%d] = ", i);
//		scanf("%d", &k[i]);
		scanf("%d", k + i);
	}
	
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("\nk[%d] = %d", i, k[i]);
	}
	
	int *q;
	q = k;
//	q = &k[0];
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("\nk[%d] = %d", i, q[i]);
	}
	//Cap phat o nho.
	int *g;//lam sao cap phat dc 1 mang gom 5 phan tu.
	g = (int *) malloc (10 * sizeof(int));
	for(i=0;i<10;i++) {
		printf("\nNhap gia tri g[%d] = ", i);
		scanf("%d", g + i);
	}
	free(g);
	int *qq;
	qq = (int*) calloc(5, sizeof(int));
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("\nNhap gia tri qq[%d] = ", i);
		scanf("%d", qq + i);
	}
	//mo rong o nho : 5 => 8
	qq = (int*) realloc(qq, 8 * sizeof(int));
	for(i=5;i<8;i++) {
		printf("\nNhap gia tri qq[%d] = ", i);
		scanf("%d", qq + i);
	}
	//mo rong o nho : 8 => 10
	qq = (int*) realloc(qq, 8 * sizeof(int));
	for(i=8;i<10;i++) {
		printf("\nNhap gia tri qq[%d] = ", i);
		scanf("%d", qq + i);
	}
	
	for(i=0;i<8;i++) {
		printf("\nqq[%d] = %d", i, qq[i]);
	}
	
	//mo rong o nho : 8 => 10
	qq = (int*) realloc(qq, 2 * sizeof(int));
	for(i=0;i<2;i++) {
		printf("\nqq[%d] = %d", i, qq[i]);
	}
	
	free(qq);
	return 0;
}
Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!