IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu mệnh đề điều kiên if, else, switch trong Lập trình C

[Share Code] Tìm hiểu mệnh đề điều kiên if, else, switch trong Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:10 11/12/2020 2,243 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//code start
	/**
	//flowchart 1
	int num, r;
	printf("\nNhap num = ");
	scanf("%d", &num);
	
	r = num % 2;
	
	//step 1
//	if (r == 0) {
//		//dieu kien dung
//		printf("\nNumber is even");
//	}
	if(r == 0) {
		//dieu kien dung
		printf("\nNumber is even");
	} else {
		//dieu kien sai (r != 0)
		printf("\nNumber is odd");
	}
	*/
	//flowchart 2
	/*
	int yearsWithUs, bizDone;
	//nhap du lieu
	printf("\nNhap YearWithUs: ");
	scanf("%d", &yearsWithUs);
	printf("\nNhap bizDone: ");
	scanf("%d", &bizDone);
	
	if(yearsWithUs >= 10) {
		//dieu kien dung
		if(bizDone > 5000000) {
			//dieu kien dung
			printf("\nClassified as an MVS");
		} else {
			//dieu kien sai
			printf("\nA Little more effort required");
		}
	} else {
		//dieu kien sai
		printf("\nA Little more effort required");
	}
	//Phuong trinh bac 1: ax + b = 0
	float a, b, x;
	//nhap
	printf("\nNhap a = ");
	scanf("%f", &a);
	printf("\nNhap b = ");
	scanf("%f", &b);
	
	//cach 1
	if(a == 0) {
		if(b == 0) {
			//dieu kien dung
			printf("\nPTVSN");
		} else {
			//dieu kien sai
			printf("\nPTVN");
		}
	} else {
		//dieu kien sai
		x = -b/a;
		printf("\nNghiem x = %f", x);
	}
	//cach2 => rut gon lenh (tim hieu them cach viet moi)
	//a == 0 && b == 0 => PTVNS
	//a == 0 && b != 0 => PTVN
	//khac => x = -b/a
	if(a ==0 && b == 0) {
		//dieu kien dung
		printf("\nPTVSN");
	} else if (a == 0 && b != 0) {
		//dieu kien dung
		printf("\nPTVN");
	} else {
		x = -b/a;
		printf("\nNghiem x = %f", x);
	}
	*/
	//flowchart 3
	//a => int
	//a = 1 => printf: Hello A
	//a = 2 => printf: Hello B
	//a = 3 => printf: Hello C
	//a = 4 => printf: Hello D
	//khac => Other
	int a;
	printf("\nNhap a = ");
	scanf("%d", &a);
	
	if(a == 1){
		printf("\nHello A");
	} else if(a == 2) {
		printf("\nHello B");
	} else if(a == 3) {
		printf("\nHello C");
	} else if(a == 4) {
		printf("\nHello D");
	} else {
		printf("\nOther");
	}
	//cach viet khac nua cho TH nay => switch
	//a co kieu du lieu la: int, char
	switch(a) {
		case 1:
			printf("\nHello A -> switch");
			break;
		case 4:
			printf("\nHello D -> switch");
			break;
		case 2:
			printf("\nHello B -> switch");
			break;
		case 3:
			printf("\nHello C -> switch");
			break;
		default:
			printf("\nOther -> switch");
			break;
	}
	//test voi truong hop khac
	//a = 1 || 3 => Hello AC
	//a = 2 || 4 => Hello BD
	//Other
	switch(a) {
		case 1:
		case 3:
			printf("\nHello AC -> switch");
			break;
		case 2:
		case 4:
			printf("\nHello BD -> switch");
			break;
		default:
			printf("\nOther -> switch");
			break;
	}
	
	//code end
	return 0;
}
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!