IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu pointer + malloc + calloc + realloc trong C - Lập trình C

[Share Code] Tìm hiểu pointer + malloc + calloc + realloc trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:19 21/09/2020 3,036 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Vidu: nhap 1 so nguyen x
	int x;
	printf("\nNhap x = ");
	scanf("%d", &x);//x = 10
	
	printf("\ngia tri: %d, dia chi: %X", x, &x);
	
	//Pointer => la 1 bien => dia chi & du lieu luu => dia chi cua 1 bien khac
	//Khai bao pointer
	int *p;
	//dia chi pointer p => &p
	//gia tri cua pointer => p
	
	p = &x;
	//gia tri bien ma con tro dang tro toi
	//*p => tra ve gia tri cua bien no dang tro toi => gia cuoi cung
	printf("\nDia chi: %X, gia tri: %X, gia tri cuoi cung: %d", &p, p, *p);
	
	//Bat dau test
	x = 10;
	*p = *p + 1;
	printf("\n x = %d, *p = %d", x, *p);
	
	x++;
	printf("\n x = %d, *p = %d", x, *p);
	
	*p = x + 2;
	printf("\n x = %d, *p = %d", x, *p);
	
	int *q;
	q = p;
	
	*q = *p + 2;
	printf("\n x = %d, *p = %d, *q = %d", x, *p, *q);
	printf("\n &x = %X, p = %X, q = %X", &x, p, q);
	
	//Tim hieu mang 1 chieu
	int t[5], i;
	//Nhap phan tu cua mang
	printf("\nNhap phan tu cua mang t");
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("\nNhap t[%d] = ", i);
		//scanf("%d", &t[i]);
		scanf("%d", t + i);
	}
	
	int *k;//*k = t => khai bao nhanh.
	k = t;
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("\nNhap k[%d] = %d", i, k[i]);
	}
	//t -> 1, 7, 0, 2, 10
	*k++;
	printf("\n*k = %d, *t = %d", *k, *t);
	//Mang dong.
	int *f;
	//Lam the nao cap phat bo nho cho mang f => cap phat cho mang f => gom 3 so nguyen
	f = (int *) malloc (3 * sizeof(int));
	//cap phat cho con tro f => 1 mang gom 3 phan tu
	//int f[3];
	
	for(i=0;i<3;i++) {
		printf("\nNhap f[%d] = ", i);
		scanf("%d", f + i);
	}
	
	free(f);//giai phong du lieu cap phat cho f.
	
	//calloc & realloc.
	//tao mang dong : t0 => 1, t1 => 3, t2 => 5, t3 => 8
	int *fk;
	fk = (int *) calloc (1, sizeof(int));
	for(i=0;i<1;i++) {
		printf("\nNhap fk[%d] = ", i);
		scanf("%d", fk + i);
	}
	//luc sau so luong phan tu mang fk => tang them 2 => length: 3
	fk = (int *) realloc (fk, 3 * sizeof(int));
	for(i=1;i<3;i++) {
		printf("\nNhap fk[%d] = ", i);
		scanf("%d", fk + i);
	}
	
	for(i=0;i<3;i++) {
		printf("\nNhap fk[%d] = %d", i, fk[i]);
	}
	
	return 0;
}
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!