IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer - malloc & calloc & realloc trong C - Khóa học lập trình C

[Video] Tìm hiểu pointer - malloc & calloc & realloc trong C - Khóa học lập trình C

by GokiSoft.com - 16:16 06/12/2021 1,130 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int x;//x -> bien so nguyen
	int t[5];//t -> mang so nguyen gom 5 phan tu
	
	int *p;
	//p -> luu dia chi cua bien dang tro toi -> so nguyen hoac mang so nguyen
	//p -> null -> chua tro toi bat ky vung nho nao.
	
//	p = &x;
//	p = t;
	//Cap phat 1 vung nho cho tro p -> mang gom N phan tu
	//Cap phat p -> tro vao 1 vung nho gom 5 phan
	p = (int *) malloc (5 * sizeof(int));//coi p nhu khai int p[5] -> su dung bt.
	
	//nhap phan tu cho mang p
	int i;
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("\nNhap p[%d] = ", i);
		scanf("%d", p + i);
//		scanf("%d", &p[i]);
	}
	
	printf("\nDanh sach phan tu trong mang");
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("\n%d", p[i]);
	}
	free(p);
	
	//Phan 2: cap dong bo nho -> thay doi dc bo nho chuong trinh
	int *q;
	//Cap phat cho q -> 2 o nho
	q = (int *) calloc(2, sizeof(int));
	q[0] = 1;
	q[1] = 7;
	//Mo rong q -> co tong 5 o nho
	q = (int *) realloc (q, 5 * sizeof(int));
	q[2] = 7;
	q[3] = 2;
	q[4] = 4;
	//Mo rong q -> co tong 7 o nho
	q = (int *) realloc (q, 7 * sizeof(int));
	q[5] = 2;
	q[6] = 9;
	//Mo rong q -> co tong 8 o nho
	q = (int *) realloc (q, 8 * sizeof(int));
	q[7] = 10;
	
	//Hien thi ket qua
	printf("\nDanh sach phan tu trong mang (q)");
	for(i=0;i<8;i++) {
		printf("\n%d", q[i]);
	}
	
	//Giai phong tai nguyen
	free(q);
	
	return 0;
}
Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!