IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu struct trong C - Lập trình C

[Share Code] Tìm hiểu struct trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 14:49 23/09/2020 2,221 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
typedef int SO_NGUYEN;
typedef char KY_TU;

typedef struct Student_ST {
	char name[30], address[100], rollno[12];
	int age;
} Student;

typedef struct Animal_ST {
	char name[30];
	int age;
} Animal;

int main(int argc, char *argv[]) {
	int x = 5;//D
	SO_NGUYEN k = 10;
	KY_TU c = 'A';
	
	printf("\nK = %d", k);
	
	//Khai bao thong tin sinh vien va dong vat
	//Cach su dung => Student_ST => nhu la 1 kieu du lieu int, char.
//	struct Student_ST std;
	Student std;
	
	//Nhap thong tin sinh vien
	printf("\nNhap ten: ");
	gets(std.name);
	printf("\nNhap tuoi: ");
	scanf("%d", &std.age);
	
	printf("\nTen: %s, tuoi: %d", std.name, std.age);
	
	//khai bao 1 mang gom 5 sinh vien
	Student studentList[5];
	
	int i;
	for(i=0;i<5;i++) {
		printf("\nNhap sinh vien thu %d", i);
		printf("\nNhap ten: ");
		gets(studentList[i].name);
		printf("\nNhap tuoi: ");
		scanf("%d", &studentList[i].age);
	}
	
	return 0;
}
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!