IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Video] Tìm hiểu toán tử trong C - Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím trong C - Khóa học lập trình C

[Video] Tìm hiểu toán tử trong C - Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím trong C - Khóa học lập trình C

by GokiSoft.com - 15:25 22/11/2021 1,127 Lượt XemNội dung bài học:
- Học cách khai bảo chuỗi trong ngôn ngữ lập trình C
- Toán tử + biểu thức
- Nhập & hiển thị dữ liệu

Tóm tắt:
- Thuật ngữ trong lập trình
	- Phần mềm, dòng lệnh, program, software, ...
	- tên biến (var)
	- data type -> kiểu dữ liệu (int, float, long int, char, .v.v.)
	- keyword -> từ khóa (int, float, void, char, struct, ...)
	- giá trị chưa trong biến
		int x = 5;
		int -> kiểu dữ liệu
		x -> tên biến -> biến số nguyên
		5 là giá trị của biến x
	- = -> Goi la phep gan
chuỗi có số ký tự >= 0
a -> 1 ký tự -> được gọi là chuỗi
abc -> 3 ký tự -> được gọi là chuỗi

Biểu diễn chuỗi trong ngỗn ngữ lập trình:
"a", "abc", "Tran Van Diep", "Xin Chao", .v.v

khai báo 1 chuỗi str (tên biến - string) -> Xac định được độ dài lớn nhất của chuỗi đó là bao nhiêu
khai báo chuỗi str có độ dài lớn nhất 3 ký tự
char str[3];

""
"a"
"aa"
"aaa"
"aaaa" => ko dc => 4 ky tu 

x3 = x2 MOD x1

==============================================
Bieu thuc so sanh
int x1 = 2;
int x2 = 3;
int x3 = 5;

x1 < x2 => True
x1 > x2 => False (sai)
x2 == x3 => False (sai)
x2 = x3 => false (phep gan gia x3 cho x2)
x1 != x2 => True (dung)

x2 >= x1 -> viet tat cua doan code sau: x2 > x1 || x2 == x1 => true || false -> true
x2 <= x1 -> false (sai) -> x2 < x1 || x2 == x1 => false || false -> false (sai)

(x2 <= x1) || (x1 <= x3) -> true: false || true -> true

|, &, ^, ! -> bitwise

int x4 = x1 | x2;

================================================
Nhap du lieu tu ban phim#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Khai bao so nguyen, so thuc, ky tu trong C (.v.v.)
	int x;
	float k;
	//ky tu & ten bien char
	char c231;
	//Ten bien (int, float, char, ...) -> ky tu dau tien gom a-zA-Z_ :: ky tiep theo a-zA-Z_0-9
	//Ky tu: gom 1 ky tu a -> z A -> Z bat ky 1 ky tu nao co the go dc.
	c231 = 'A';//max 1 ky tu
//	c231 = 'ABC';//sai -> ko dung -> chua 3 ky tu
	
	//Khai bao 1 chuoi -> la gi???
	char str[3] = "AB";
	char s2[10] = "Xin Chao";
	
	printf("\ns2 = %s", s2);
	
	//Toan tu & bieu thuc
	int t1 = 5;
	int t2 = 3;
	t1 = t1 + 2;//t1 = 5, t1 = 5 + 2 = 7
	printf("\nt1 = %d", t1);
	
	int t3 = t1 + t2;//t3 = 7 + 3 = 10
	printf("\nt3 = %d", t3);
	
	//Khai bao
	//khai so nguyen x1, x2, x3, x4, x5;
//	int x1;
//	int x2;
//	int x3, x4, x5;
	//khai bao so nguyen x1 = 2, x2 = 3
//	int x1 = 2, x2 = 3, x3, x4, x5;
	//khai bao so nguyen x1, x2, x3 cung nhan gia tri 3;
//	int x1 = 3, x2 = 3, x3 = 3;
	int x1, x2, x3;
	x1 = x2 = x3 = 3;
	
	t1 = t2 - t3;
	
	x1 = 7;
	x2 = 3;
	
	// Phep tinh: +, -, *, /, %
	x3 = x1/x2;
	x3 = x1 * x2;
	x3 = x1 % x2;//chia lay du -> x3 = 1.
	
	// bieu thuc so sanh
	
	int k1;
	float k2;
	char c1;
	
	// Nhap du lieu tu ban phim bang cach nao???
	printf("\nNhap k1 = ");
	scanf("%d",&k1);//TH nhap du lieu voi bien int, float, char, long int -> them & truoc ten bien -> ghi nho
	printf("\nk1 = %d", k1);
	
	printf("\nNhap k2 = ");
	scanf("%f",&k2);//TH nhap du lieu voi bien int, float, char, long int -> them & truoc ten bien -> ghi nho
	printf("\nk1 = %f", k2);
	
	printf("\nNhap c1 = ");
//	getchar();//Bo ky tu \n
	fflush(stdin);fflush(stdout);//Xoa ky tu \n
	//tu dong nhan ky tu xuong dong (\n)
	scanf("%c",&c1);//TH nhap du lieu voi bien int, float, char, long int -> them & truoc ten bien -> ghi nho
	printf("\nk1 = %c", c1);
	
	char s[30];
	fflush(stdin);fflush(stdout);//Xoa ky tu \n
	printf("\nNhap s = ");
	scanf("%s",s);//TH la chuoi -> ko can them dau & truoc ten bien
	printf("\nk1 = %s", s);
	
	return 0;
}

Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!