IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu về biến + kiểu dữ liệu trong lập trình C - Khóa học lập trình C

[Share Code] Tìm hiểu về biến + kiểu dữ liệu trong lập trình C - Khóa học lập trình C

by GokiSoft.com - 11:41 07/12/2020 1,820 Lượt Xema,b,c => bien (var)
	- chuan dat ten:
		- chu cai dau tien a-zA-Z hoac _
		- chu cai tiep theo: a-zA-Z_0-9
	- ten bien khong dc trung vs keywords

data type => kieu du lieu

- số nguyên => int
- số thực => float
- ký tự => char

-> số thực a => float a;
-> số thực b => float b;
-> số nguyên k => int k;
-> ký tự c => char c;

-> số nguyên k có giá trị 15
	int k;
	k = 15;

	viết ngắn lại: int k = 15;
-> số thực a có giá trị 12.6;
	float a = 12.6;
-> số nguyên t1, t2 có giá trị là 1, 5
	C1:
		int t1;
		int t2;
		t1= 1;
		t2= 5;
	C2:
		int t1 = 1;
		int t2 = 5;
	C3:
		int t1, t2;
		t1 = 1;
		t2 = 5;
	C4:
		int t1= 1,t2=5;
ví dụ sau khai báo đúng hay sai:
- khai báo 2 số nguyên t1, t2 có giá trị 2, 3
	int t1, int t2; => sai => sai vơi quy tắc
- số thực t1, số nguyên t2
	float t1, int t2; => sai => sai cú pháp
	float t1;
	int t2; => long int t2; signed int t2;
	=> float t1; int t2;#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code
	//Khai bao
	float a;
	float b;
	int k;
	char c;
	
	//gan du lieu
	int m;
	m = 15;
	
	//khai bao nhieu bien
	int t1;
	int t2;
	t1 = 1;
	t2 = 5;
	
	//khai bao nhieu bien c2
	int m1, m2;
	m1 = 2;
	m2 = 3;
	
	//khai bao nhieu bien c3
	int n1 = 2, n2 = 3;
	int u1, u2;
	float f1 = 12.6;
	
	//tim hieu ve ki tu;
	char c1 = 'A';
	
	//Hien thi Hello World!!!
	printf("Hello World!!!");
	//Hien thi gia tri cua t1;
	printf("\nGia tri t1 = %d - %d - %d - %f", t1, t2, m2, f1);
	
	//ket thuc code
	return 0;
}

Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!