IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu về biến + kiểu dữ liệu trong lập trình C - Khóa học lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
[Share Code] Tìm hiểu về biến + kiểu dữ liệu trong lập trình C - Khóa học lập trình C

by GokiSoft.com - 11:41 07/12/2020 1,552 Lượt Xema,b,c => bien (var)
	- chuan dat ten:
		- chu cai dau tien a-zA-Z hoac _
		- chu cai tiep theo: a-zA-Z_0-9
	- ten bien khong dc trung vs keywords

data type => kieu du lieu

- số nguyên => int
- số thực => float
- ký tự => char

-> số thực a => float a;
-> số thực b => float b;
-> số nguyên k => int k;
-> ký tự c => char c;

-> số nguyên k có giá trị 15
	int k;
	k = 15;

	viết ngắn lại: int k = 15;
-> số thực a có giá trị 12.6;
	float a = 12.6;
-> số nguyên t1, t2 có giá trị là 1, 5
	C1:
		int t1;
		int t2;
		t1= 1;
		t2= 5;
	C2:
		int t1 = 1;
		int t2 = 5;
	C3:
		int t1, t2;
		t1 = 1;
		t2 = 5;
	C4:
		int t1= 1,t2=5;
ví dụ sau khai báo đúng hay sai:
- khai báo 2 số nguyên t1, t2 có giá trị 2, 3
	int t1, int t2; => sai => sai vơi quy tắc
- số thực t1, số nguyên t2
	float t1, int t2; => sai => sai cú pháp
	float t1;
	int t2; => long int t2; signed int t2;
	=> float t1; int t2;#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code
	//Khai bao
	float a;
	float b;
	int k;
	char c;
	
	//gan du lieu
	int m;
	m = 15;
	
	//khai bao nhieu bien
	int t1;
	int t2;
	t1 = 1;
	t2 = 5;
	
	//khai bao nhieu bien c2
	int m1, m2;
	m1 = 2;
	m2 = 3;
	
	//khai bao nhieu bien c3
	int n1 = 2, n2 = 3;
	int u1, u2;
	float f1 = 12.6;
	
	//tim hieu ve ki tu;
	char c1 = 'A';
	
	//Hien thi Hello World!!!
	printf("Hello World!!!");
	//Hien thi gia tri cua t1;
	printf("\nGia tri t1 = %d - %d - %d - %f", t1, t2, m2, f1);
	
	//ket thuc code
	return 0;
}

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!