IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu về function + pointer trong C - Lập trình C

[Share Code] Tìm hiểu về function + pointer trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 14:28 23/09/2020 2,211 Lượt Xem

[Share Code] Tìm hiểu về function + pointer trong C - Lập trình C

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

void changeValue(int k) {
	k++;
	//X2
	printf("\nk = %d", k);
}

void changeValue2(int *k) {
	*k += 1;
	//X4
	printf("\nk = %d", *k);
}

int tinhtong(int t[10], int n) {
	int sum = 0;
	int i;
	
	t[3] = 1000;
	
	for(i=0;i<n;i++) {
		sum += t[i];
	}
	printf("\nTong: %d", sum);
	
	return sum;
}

int tinhtong2(int *t, int n) {
	int sum = 0;
	int i;
	
	t[3] = 1000;
	
	for(i=0;i<n;i++) {
		sum += t[i];
	}
	printf("\nTong: %d", sum);
	
	return sum;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
	int x =5;
	int *p = &x;
	
	*p += 2;
	x++;
	
	//X1
	printf("\nX = %d", x);//x = 8
	
	changeValue(x);//k = 9
	changeValue(x);//k = 9
	//x = 8
	changeValue2(&x);
	
	//X3
	printf("\nX = %d", x);
	
	int t[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
	int s = tinhtong(t, 10);
	
	printf("\nt[3] = %d", t[3]);
	
	return 0;
}
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!