IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C [Share Code] Tìm hiểu về function trong C - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
[Share Code] Tìm hiểu về function trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:00 18/12/2020 1,733 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
/**
Cau truc function
datatype ten_ham(datatype param1, ...) {
	//source code
}
*/

void showMessage() {
	printf("\nXin chao A");
	printf("\nXin chao B");
	printf("\nXin chao C");
	printf("\nXin chao D");
	printf("\nXin chao E");
}

void tinhtong(int n) {
	int i, sum;
	
	//Tinh tong cac so nguyen tu 0 -> n
	sum = 0;
	for(i=0;i<=n;i++) {
		sum+=i;
	}
	printf("\nsum = %d", sum);
}

int tinhtong4(int n) {
	int i, sum;
	
	//Tinh tong cac so nguyen tu 0 -> n
	sum = 0;
	for(i=0;i<=n;i++) {
		sum+=i;
	}
	return sum;
}

void tinhtong2(int x, int y) {
	int i, sum;
	
	sum = 0;
	for(i=x;i<=y;i++) {
		sum+=i;
	}
	printf("\nsum = %d", sum);
}

int tinhtong3(int x, int y) {
	int i, sum;
	
	sum = 0;
	for(i=x;i<=y;i++) {
		sum+=i;
	}
	return sum;
}

void changeValue(int x) {
	x++;
	printf("\nx = %d", x);
}

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Tim hieu function
//	showMessage();
	
//	int x;
//	printf("\nNhap x = ");
//	scanf("%d", &x);
	
//	showMessage();
//	
//	showMessage();
//	
//	showMessage();
//	
//	showMessage();
//	
//	showMessage();
	
	int i, sum;
	
	/**
	//Tinh tong cac so nguyen tu 0 -> 10
	sum = 0;
	for(i=0;i<=10;i++) {
		sum+=i;
	}
	printf("\nsum = %d", sum);
	*/
	tinhtong(10);

	//Tinh tong cac so nguyen tu 0 -> 25
	/**
	sum = 0;
	for(i=0;i<=25;i++) {
		sum+=i;
	}
	printf("\nsum = %d", sum);
	*/
	tinhtong(25);

	//Tinh tong cac so nguyen tu 0 -> 100
	/**
	sum = 0;
	for(i=0;i<=100;i++) {
		sum+=i;
	}
	printf("\nsum = %d", sum);
	*/
	tinhtong(100);
	
	//Tinh tong cac so nguyen tu 15-50
	/**sum = 0;
	for(i=15;i<=50;i++) {
		sum+=i;
	}
	printf("\nsum = %d", sum);
	*/
	tinhtong2(15, 50);//Luu duoc ket qua 15-50 => vao 1 bien s1
	
	//Tinh tong cac so nguyen tu 25-60
	/**
	sum = 0;
	for(i=25;i<=60;i++) {
		sum+=i;
	}
	printf("\nsum = %d", sum);
	*/
	tinhtong2(25, 60);//Luu duoc ket qua 25-60 => vao 1 bien s2
	
	//So sanh ket qua tong cua 15 -> 50 va 25 -> 60.
	//Tong 15-50 > 25-60
	//Tong 15-50 < 25-60
	//Tong 15-50 = 25-60
	int s1 = tinhtong3(15, 50);
	int s2 = tinhtong3(25, 60);
	if(s1 > s2) {
		printf("\nTong 15-50 > 25-60");
	} else if(s1 < s2) {
		printf("\nTong 15-50 < 25-60");
	} else {
		printf("\nTong 15-50 = 25-60");
	}
	
	//Huong dan phan biet bien trong function.
	int x = 5;
	printf("\nx = %d", x);
	changeValue(x);
	printf("\nx = %d", x);
	
	return 0;
}
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!