IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Share Code - Tìm hiểu về If, Switch, Loop trong C - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
Share Code - Tìm hiểu về If, Switch, Loop trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:48 14/09/2020 1,589 Lượt Xem- Nôi dung buổi học
	- Tìm hiểu lại if, else
	- Switch
	- Loop => while, do .. while, for
==============================================
Bài toán:
	Nhập vào 1 ký c
		- c: W => Hiển thị dòng chữ Hello World
		- c: w => Hiển thị dòng chữ Hello World
		- c: G => Hello Gokisoft
		- c: g => Hello Gokisoft
		- c: T => Hello T2008A
		- c: t => Hello T2008A
		- ký khác => Other.
	#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	char c;
	
	printf("\nNhap c: ");
	scanf("%c", &c);
	
//	if (c=='W') printf(" hello world");
//	if (c=='G') printf(" hello gokisoft");
//	if (c=='t') printf(" hello t2008a");
//	else printf(" other");
	//Comment
	//Cach 1 => chuyen code tu flowchart
	/*if (c == 'W') {
		printf("\nHello World!!!");
	} else {
		if(c == 'G') {
			printf("\nHello Gokisoft");
		} else {
			if(c == 'T') {
				printf("\nHello T2008A");
			} else {
				printf("\nOther");
			}
		}
	}*/
	
	//chuyen sang cach 2 => sang
//	if(c == 'W') {
//		printf("\nHello World!!!");
//	} else if (c == 'G') {
//		printf("\nHello Gokisoft");
//	} else if (c == 'T') {
//		printf("\nHello T2008A");
//	} else {
//		printf("\nOther");
//	}
	
	//Cach 3: Su dung switch
	//TH => Menh de dieu kien => chi co 1 var => kieu du lieu bien : int, char
	//swtich case
	switch(c) {
		case 'W':
		case 'w':
			printf("\nHello World!!!");
			break;
		case 'G':
		case 'g':
			printf("\nHello Gokisoft");
			break;
		case 'T':
		case 't':
			printf("\nHello T2008A");
			break;
		default:
			printf("\nOther");
			break;
	}
	
	return 0;
}

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int cnt = 10;
	printf("\n============ BAI 1 - 1");
	while(cnt < 10) {
		printf("\nScooby");
		cnt++;
	}
	
	cnt = 10;
	printf("\n============ BAI 1 - 2");
	do {
		printf("\nScooby");
		cnt++;
	} while(cnt < 10);
	
	for(cnt=0;cnt<10;cnt++) {
		printf("\nScooby");
	}
	
	//Chuong trinh in cac so tu 1 -> 10.
	cnt = 1;
	while(cnt <= 10) {
		printf("\n%d", cnt);
		cnt++;
	}
	//Chuong trinh in cac so chan tu 1 -> 10.
	cnt = 2;
	while(cnt <= 10) {
		printf("\n%d", cnt);
		cnt+=2;
	}
	//Chuong trinh in cac so chan & khong chia het cho 6 => tu 1 -> 10.
	cnt = 2;
	while(cnt <= 10) {
		if(cnt % 6 == 0) {
			cnt+=2;
			continue;//gioi thieu ve lenh continue => hieu dc y nghia cua continue.
		}
		printf("\n%d", cnt);
		cnt+=2;
	}
	//Chuong trinh in cac so chan & stop khi chia het cho 8 => 1 -> 10
	printf("\n============ BAI 2");
	cnt = 2;
	while(cnt <= 10 && cnt % 8 != 0) {
		printf("\n%d", cnt);
		cnt+=2;
	}
	
	cnt = 2;
	while(cnt <= 10) {
		if(cnt % 8 == 0) {
			break;
		}
		printf("\n%d", cnt);
		cnt+=2;
	}
	
	//Su dung while, do..while, for => Tinh tong cac so chay tu 1 => 10
	
	
	return 0;
}
Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!