IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Video] Tìm hiểu về Struct trong C - Khóa học lập trình C

[Video] Tìm hiểu về Struct trong C - Khóa học lập trình C

by GokiSoft.com - 15:48 08/12/2021 1,144 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
typedef int SO_NGUYEN;
typedef unsigned int SO_NGUYEN_DUONG;

typedef struct Student_ST {
	char name[50], rollno[12], email[150];
	int age;
} Student;

typedef struct Animal_ST {
	char name[50];
	int age;
} Animal;

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Vi du 1
	int x = 5;
	printf("\nx = %d", x);
	
	//Vi du 2
	SO_NGUYEN y = 10;
	printf("\ny = %d", y);
	
	SO_NGUYEN_DUONG k = 12;
	printf("\nk = %d", k);
	
	//Trien khai thong tin sinh vien
	char name[50], rollno[12], email[150];
	int age;
	char animalName[50];
	int animalAge;
	
	//Nhap du lieu cho sinh va dong vat
	//Hien thi du lieu
	//sap xep ..v.v
	//Giai phap -> co cach nao -> group (tat ca cac thuoc tinh cua sinh vien) -> group
	//group (tat ca cac thuoc tinh cua dong vat) -> vao group
	//Su dung khai niem struct
	
	//Nhom thi xong roi -> quan trong la su dung nhu the nao???
	//struct Student_ST std;//std -> ten bien -> dat la gi cung duoc
	Student std;
	//struct Animal_ST animal;//animal -> ten bien -> dat la gi cung duoc
	Animal animal;
	
	//Nhap thong tin cho sinh vien
	printf("\nNhap ten: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(std.name);
	
	printf("\nNhap email: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(std.email);
	
	printf("\nNhap msv: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(std.rollno);
	
	printf("\nNhap tuoi: ");
	scanf("%d", &std.age);
	
	//Hien thi ket qua
	printf("\nTen: %s, tuoi: %d", std.name, std.age);
	
	//Khai bao mang sinh vien
	Student studentList[3];//Mang gom 3 phan tu sinh vien
	
	int i;
	//Nhap thong tin sinh vien
	for(i=0;i<3;i++) {
		printf("\nNhap ten sinh vien thu %d: ", i + 1);
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(studentList[i].name);
		
		printf("\nNhap email: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(studentList[i].email);
		
		printf("\nNhap msv: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(studentList[i].rollno);
		
		printf("\nNhap tuoi: ");
		scanf("%d", &studentList[i].age);
	}
	
	//Hien thi
	for(i=0;i<3;i++) {
		printf("\nTen: %s, tuoi: %d", studentList[i].name, studentList[i].age);
	}
	
	//khai mang struct dong
	Student *p;
	//khai bao p -> co 3 phan tu
	p = (Student *) malloc (3 * sizeof(Student));
	
	for(i=0;i<3;i++) {
		printf("\nNhap ten sinh vien thu %d: ", i + 1);
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].name);
		
		printf("\nNhap email: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].email);
		
		printf("\nNhap msv: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].rollno);
		
		printf("\nNhap tuoi: ");
		scanf("%d", &p[i].age);
	}
	
	//Do phan tu thay doi tuy y
	Student *q;
	q = (Student *) calloc(2, sizeof(Student));
	
	for(i=0;i<2;i++) {
		printf("\nNhap ten sinh vien thu %d: ", i + 1);
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(q[i].name);
		
		printf("\nNhap email: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(q[i].email);
		
		printf("\nNhap msv: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(q[i].rollno);
		
		printf("\nNhap tuoi: ");
		scanf("%d", &q[i].age);
	}
	
	q = (Student *) realloc(q, 4 * sizeof(Student));
	
	for(i=2;i<4;i++) {
		printf("\nNhap ten sinh vien thu %d: ", i + 1);
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(q[i].name);
		
		printf("\nNhap email: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(q[i].email);
		
		printf("\nNhap msv: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(q[i].rollno);
		
		printf("\nNhap tuoi: ");
		scanf("%d", &q[i].age);
	}
	return 0;
}
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!