IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Video] Tìm hiểu về toán tử trong C + nhập xuất dữ liệu trong C - Khóa học lập trình C

[Video] Tìm hiểu về toán tử trong C + nhập xuất dữ liệu trong C - Khóa học lập trình C

by GokiSoft.com - 20:13 09/12/2021 1,217 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Noi bat dau code
	float a, b;
	
	a = 12;
	b = 5;
	
	float tong, hieu, thuong, tich;
	//Operators: +, -, *, /, % (MOD)
	tong = a + b;
	printf("\nTong = %f", tong);
	
	hieu = a - b;
	printf("\nHieu = %f", hieu);
	
	thuong = a/b;
	printf("\nThuong = %f", thuong);
	
	tich = a * b;
	printf("\nTich = %f", tich);
	
	a = b = 12;
//	float t1 = 12, t2 = 12;
	
	//Toan tu cong, tru, nhan, chia -> mo rong
	int k;
	k = 6;
	
	k = k + 2;
	printf("\nk = %d", k);
	
	k += 2;
	printf("\nk = %d", k);
	
	//TH dac biet (+, -)
	k = k + 1;//k deu tang len 1 don vi
	k += 1;//k deu tang len 1 don vi
	k++;//k deu tang len 1 don vi
	++k;//k deu tang len 1 don vi
	
	k = k - 1;//k deu giam di 1 don vi
	k -= 1;//k deu giam di 1 don vi
	k--;//k deu giam di 1 don vi
	--k;//k deu giam di 1 don vi
	
	k = 5;
	int t = k + 1;//t = 6
	int t1 = k++;
	int t2 = ++k;
	printf("\nk = %d, t1 = %d, t2 = %d", k, t1, t2);
	
	k = 6;
	t1 = --k + 2;//t1 = (k=5)5 + 2 = 7
	t2 = k-- + --k + 1;//t2 = 5(k=4) + (k=3)3 + 1 = 9
	printf("\nk = %d, t1 = %d, t2 = %d", k, t1, t2);
	
	int k1 = 5;
	float k2;
	k2 = k1;
	printf("\nk2 = %f", k2);
	
	k2 = 8.6;
	k1 = (int) k2;
	k1 = k2;
	printf("\nk1 = %d", k1);
	
	//Toan tu bitwise
	int a1 = 12, a2 = 5;
	int a3 = a1 & a2;//AND
	printf("\na3 = %d", a3);
	
	a3 = a1 | a2; //OR
	printf("\na3 = %d", a3);
	
	a3 = a1 ^ a2; //XOR
	printf("\na3 = %d", a3);
	
	//Phan 2: Nhap xuat du lieu tu ban phim
	int A, B, C;
	
	//B1. Nhap A, B
	printf("\nNhap A = ");
	scanf("%d", &A);//& -> buoi sau se giai thich
	printf("\nNhap B = ");
	scanf("%d", &B);//& -> buoi sau se giai thich
	
	//B2. Tinh tong C
	C = A + B;
	
	//B3. In ket qua
	printf("\nKet qua C = %d", C);
	
	//Nhap nhanh cho nhieu bien nhu sau
	printf("\nNhap A, B = ");
	scanf("%d%d", &A, &B);
	
	int A1;
	float B1;
	printf("\nNhap A1, B1 = ");
	scanf("%d%f", &A1, &B1);
	
	//Khai int, char
	int h1, h2;
	char c1;
	
	printf("\nNhap h1 = ");
	scanf("%d", &h1);
	
	printf("\nNhap h2 = ");
	scanf("%d", &h2);
	
	printf("\nNhap c1 = ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);//Xoa bo dem cua nhap, xuat du lieu (ky tu xuong dong \n)
	scanf("%c", &c1);
	
	printf("\nKet qua: h1 = %d, h2 = %d, c1 = %c", h1, h2, c1);
	
	//TH: nhap ky -> co 1 cach nhap khac
	printf("\nNhap c1 = ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);//Xoa bo dem cua nhap, xuat du lieu (ky tu xuong dong \n)
	c1 = getchar();
	printf("\nKet qua: h1 = %d, h2 = %d, c1 = %c", h1, h2, c1);
	
	//TH: Hien thi ky tu -> co 1 cach khac nua de hien
	printf("\nKet qua c1 = ");
	putchar(c1);
	
	//String -> text -> chuoi
	char s[30] = "TRAN VAN A";
	printf("\ns = %s", s);
	
	//Nhap string tu ban phim bang cach nao
	printf("\nNhap s = ");
	scanf("%s", s);//Ko su dung & truoc chuoi -> ghi nho
	printf("\ns = %s", s);
	
	//Ket thuc code
	return 0;
}
Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!