IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Video] Tìm hiểu vòng lặp while, do .. while trong Lập trình C

[Video] Tìm hiểu vòng lặp while, do .. while trong Lập trình C

by GokiSoft.com - 14:07 29/11/2021 1,120 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Tim hieu ve vong lap (loop) -> while
	//Bai 1
	int cnt;
	//B1. Gan gia tri cho cnt = 0
	cnt = 0;
	
	//B2. Check dieu kien
	while(cnt < 5) {
		printf("\nScooby");
		cnt = cnt + 1;
	}
	
	//Bai 2: Tinh tong cac so nguyen tu 1 -> 10
	//Phan tich: total = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
	int total = 0, i = 0;
	
	while(i <= 10) {
		total = total + i;
		i = i + 1;
	}
	
	printf("\nTong: %d", total);
	
	//Bai 3: Tinh tong cac so chan chay tu 1 -> 10
	//Phan tich: total = 2 + 4 + 6 + 8 + 10
	//Cach 1:
	total = 0;
	i = 0;
	
	while(i <= 10) {
		total = total + i;
		i = i + 2;
	}
	
	printf("\nTong: %d", total);
	//Cach 2:
	total = 0;
	i = 0;
	
	while(i <= 10) {
		if(i % 2 == 0) {
			total = total + i;
		}
		i = i + 1;
	}
	
	printf("\nTong: %d", total);
	//Cach 3:
	total = 0;
	i = 0;
	
	while(i <= 10) {
		if(i % 2 == 1) {
			i = i + 1;
			continue;
		}
		total = total + i;
		i = i + 1;
	}
	
	printf("\nTong: %d", total);
	
	//Tinh tong cac so chay tu 1 -> 100 & yeu cau dung tinh khi i % 11 = 0
	total = 0;
	i = 1;
	
	while(i <= 100) {
		if(i % 11 == 0) {
			break;
		}
		total = total + i;
		i = i + 1;
	}
	
	printf("\nTong: %d", total);
	
	//Tinh tong cac so chay tu 1 -> 100 & yeu cau dung tinh khi i % 11 = 0
	total = 0;
	i = 1;
	
	while(i <= 100 && i % 11 != 0) {
		total = total + i;
		i = i + 1;
	}
	
	printf("\nTong: %d", total);
	
	
	//Tim hieu do .. while
	cnt = 5;
	while(cnt < 5) {
		printf("\n++Scooby");
		cnt = cnt + 1;
	}
	
	cnt = 5;
	do {
		printf("\n**Scooby");
		cnt = cnt + 1;
	} while(cnt < 5);
	
	//Tim hieu for
	total = 0;
	i = 1;
	while(i<=10) {
		total = total + i;
		i = i + 1;
	}
	printf("\nTong: %d", total);
	
	//Chuyen sang su dung for
	int x = 5;
	x = x + 3;
	//Tuong tu cach viet sau -> viet tat
	x += 3;
	
	x = x - 6;
	//viet tat
	x -= 6;
	
	x = x * 3;
	//viet tat
	x *= 3;
	
	//+, -, *, /, % -> tuong tu nhau
	//TH dac biet +, - : 1 don vi
	x = x + 1;
	//viet tat thanh
	x += 1;
	//viet cach khac
	x++;
	//viet cach khac
	++x;
	
	x = x - 1;
	//viet tat
	x -= 1;
	//viet tat
	x--;
	//viet tat
	--x;
	
	//CHu y doan code sau
	x = 5;
	x++;
	printf("\nx = %d", x);//x = 6
	//x = 6
	++x;//++x -> x++ -> x = x + 1 -> x += 1 -> x=6 -> x=7
	printf("\nx = %d", x);//x = 7
	x--;
	printf("\nx = %d", x);
	--x;
	printf("\nx = %d", x);
	
	x = 5;
	int y = x + 1;
	printf("\nx = %d, y = %d", x, y);
	
	//x = 5
	//gia tri hien tai x = 5 -> z = 5 -> thay doi gia tri x = 6
	int z = x++;//chac chan sau lenh nay -> x se thay doi gia tri -> x = 6
	//x = 6 -> thay doi gia tri x = 7 -> gan gia tri cho k = 7
	int k = ++x;//x = 7
	printf("\nx = %d, z = %d, k = %d", x, z, k);//x = 7, z = 5, k = 7
	//x = 7, z = 5, k = 7
	int t = ++x + x++ - --k + 2;
	//t = 8(x=8) + 8(x=9) - 6(k=6) + 2 = 12 (9:6:12)
	printf("\nx = %d, k = %d, t = %d", x, k, t);
	
	return 0;
}
Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!