IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:34 14/12/2020 9,912 Lượt Xem

Yêu cầu nhập vào mảng gồm N phần tử -> sau đó thực hiện đẩy các số chẵn lên đầu và các số lẻ về cuối mảng

Ví dụ : mảng gồm các phần tử : 1, 2, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Mang sau khi chuyển sẽ biến thành : 2, 2, 6, 8, 10, 12 ,1 , 5, 7

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [community,C1812L,C2002L,T2008A]

Ngày viết: 09:22 16/12/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Bai 1
	int n;//so phan tu trong mang
	printf("\nNhap so phan tu n: ");
	scanf("%d", &n);
	int t[n];
	
	int i;
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("\nNhap phan tu t[%d] = ", i);
		scanf("%d", &t[i]);
	}
	
	//Su dung giai thuat gi de swap even & odd
	int oddFirstIndex = -1;
	for(i=0;i<n;i++) {
		if(t[i] % 2 == 0) {
			if(oddFirstIndex >= 0) {
				//doi tro vi tri so chan va so le
				int tmp = t[i];
				t[i] = t[oddFirstIndex];
				t[oddFirstIndex]= tmp;
				
				oddFirstIndex++;
			}
		} else {
			//Xac dinh vi tri xuat hien dau tien cua so le trong mang t.
			if(oddFirstIndex == -1) {
				oddFirstIndex = i;
			}
		}
	}
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("\nNhap phan tu t[%d] = %d", i, t[i]);
	}
	
	return 0;
}


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 11:42 01/10/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int i, j, n, temp;
	printf("\n Nhap so phan tu cua mang n= ");
	scanf("%d", &n);
	int mang[n];
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("\n Nhap phan tu thu %d: ", i+1);
		scanf("%d", &mang[i]);
	}
	printf("\nCac phan tu cua mang la: ");
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("%d, ", mang[i]);
	}
	
	printf("\nCac phan tu cua mang sau khi sap xep: ");
	for(i=0;i<n-1;i++) {
		for(j=i+1;j<n;j++) {
			if (mang[j] % 2 == 0) {
				temp = mang[i];
				mang[i] = mang[j];
				mang[j] = temp;
			}
		}
	}
	
		for(i=0;i<n;i++) {
		printf("%d, ", mang[i]);
	}
	
	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 00:52 23/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code;
	int i, n, c;
		int c[n];
	printf("\nNhap N: ");
	scanf("%d", &n);
	
	for(int i=0,i<n-1,i++){
		printf("\nNhap c[%d]: ", i);
		scanf("%d", &c[i]);
		}
	for(int i=0 ;i<n-1; i++){
    	if (c[i] %2== 0);
		 printf("%d ",c[i]);
	}
	for(int i=0 ;i<n-1; i++){
    	if (c[i] %2 != 0);
		 printf("%d ",c[i]);
	}
	
}
	//ket thuc code;
	return 0;
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:30 22/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int *p, n, i;
	printf("\nnhap n: "); scanf("%d",&n);
	p=(int*) malloc(n* sizeof (int));
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("\nnhap p[%d]=",i);
		scanf("%d", p+i);
	}
	for(i=0;i<n;i++){
		if(p[i]%2==0) {
			printf("%d",p[i]);
		}
	}
	for(i=0;i<n;i++) {
		if(p[i]%2 !=0) {
			printf("%d",p[i]);
		}
	}
	
	return 0;
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 13:10 22/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int n;
	printf("\nNhap so n=");
	scanf("%d", &n);
	
	int h[n], i;
	for(i=0;i<n;i++){
		printf("\nNhap h[%d]=%d", i);
		scanf("%d", &h[i]);
	}
	for(i=0;i<n;i++){
		if(h[i]%2==0){
			printf("\n%d", h[i]);
		}
	}
	for(i=0;i<n;i++){
		if(h[i]%2!=0){
			printf("\n%d", h[i]);
		}
	}

	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!