IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C
× 1) Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C 2) Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C 3) Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C 4) Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C 5) Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C 6) Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C 7) Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C 8) Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C 9) Fibonacci - Lập trình C 10) Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C 11) Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C 12) Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C 13) Bài tập ôn tập String - Lập trình C 14) Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C 15. Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C 16) Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C 17) Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C 18) Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C 19) Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C 20) Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C 21) Bài tập FILE - Lập trình C

Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 15:25 21/09/2020 2,239 Lượt Xem

Yêu cầu nhập vào mảng gồm N phần tử -> sau đó thực hiện đẩy các số chẵn lên đầu và các số lẻ về cuối mảng

Ví dụ : mảng gồm các phần tử : 1, 2, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Mang sau khi chuyển sẽ biến thành : 2, 2, 6, 8, 10, 12 ,1 , 5, 7

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 11:42 01/10/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int i, j, n, temp;
	printf("\n Nhap so phan tu cua mang n= ");
	scanf("%d", &n);
	int mang[n];
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("\n Nhap phan tu thu %d: ", i+1);
		scanf("%d", &mang[i]);
	}
	printf("\nCac phan tu cua mang la: ");
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("%d, ", mang[i]);
	}
	
	printf("\nCac phan tu cua mang sau khi sap xep: ");
	for(i=0;i<n-1;i++) {
		for(j=i+1;j<n;j++) {
			if (mang[j] % 2 == 0) {
				temp = mang[i];
				mang[i] = mang[j];
				mang[j] = temp;
			}
		}
	}
	
		for(i=0;i<n;i++) {
		printf("%d, ", mang[i]);
	}
	
	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 00:52 23/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code;
	int i, n, c;
		int c[n];
	printf("\nNhap N: ");
	scanf("%d", &n);
	
	for(int i=0,i<n-1,i++){
		printf("\nNhap c[%d]: ", i);
		scanf("%d", &c[i]);
		}
	for(int i=0 ;i<n-1; i++){
    	if (c[i] %2== 0);
		 printf("%d ",c[i]);
	}
	for(int i=0 ;i<n-1; i++){
    	if (c[i] %2 != 0);
		 printf("%d ",c[i]);
	}
	
}
	//ket thuc code;
	return 0;
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:30 22/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int *p, n, i;
	printf("\nnhap n: "); scanf("%d",&n);
	p=(int*) malloc(n* sizeof (int));
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("\nnhap p[%d]=",i);
		scanf("%d", p+i);
	}
	for(i=0;i<n;i++){
		if(p[i]%2==0) {
			printf("%d",p[i]);
		}
	}
	for(i=0;i<n;i++) {
		if(p[i]%2 !=0) {
			printf("%d",p[i]);
		}
	}
	
	return 0;
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 13:10 22/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int n;
	printf("\nNhap so n=");
	scanf("%d", &n);
	
	int h[n], i;
	for(i=0;i<n;i++){
		printf("\nNhap h[%d]=%d", i);
		scanf("%d", &h[i]);
	}
	for(i=0;i<n;i++){
		if(h[i]%2==0){
			printf("\n%d", h[i]);
		}
	}
	for(i=0;i<n;i++){
		if(h[i]%2!=0){
			printf("\n%d", h[i]);
		}
	}

	return 0;
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 12:59 22/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
int n,a;
	printf("Nhap n: ");
	scanf("%d", &n);
int i[n];
for(a=0;a<n;a++){	
	printf("\nNhap phan tu [%d]",a);
		 scanf("%d",& i[a]);}
	for( a = 1; a < n; a++) {
		if (i[a]%2==0){	
		printf("%d, ", i[a]);
		}}
			for( a = 1; a < n; a++) {
				if(i[a] % 2 != 0){
						printf("%d, ", i[a]);}}
	printf("\nMang da sap xep : ");	
	return 0;
}


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!