IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C
× 1) [Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C 2) Quản lý sinh viên - Assignment - Lập trình C 3) Quản lý rạp chiếu phim quốc gia - Assignment - Lập trình C 4) Quản lý sinh viên 2 - Assigment - Lập trình C 5) Quản lý tranh - quản lý gallery - Lập trình C 6) Quản lý motobike - Quản lý xe cộ - Lập trình C 7) Quản lý sách - Lập trình C 8) Quản lý sách 2 - Lập trình C 9) Quản lý đồ điện tử - Lập trình C 10. [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C 11) Bài 1 - Ôn luyện thi lý thuyết lập trình C 12) Bài 2 - Ôn luyện thi lý thuyết lập trình C 13) Bài 3 - Ôn luyện thi lý thuyết Lập Trình C 14) Bài 4 - Ôn luyện thi lý thuyết Lập Trình C 15) [Lập Trình C] Kết Quả Thi Thực Hành

[Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 19:49 20/10/2020 2,086 Lượt Xem

Bài 1:

- Nhập vào mảng gồm N số nguyên

Yêu cầu:

- Tính tổng các số chia hết cho 5

- Tìm các số chính phương (a luỹ thừa 2).

- Sắp xếp mảng sao cho các phần tử chẵn ở đầu mảng, các phần tử lẻ ở cuối mảng


Bài 2:

Tạo struct sinhvien gồm các thuộc tính sau char name[50], rollno[20], int age.

Khai báo 1 mảng gồm N sinh viên => N nhập từ bàn phím

Hiển thị thông tin sinh viên có tuổi là số chính phương

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyen ky anh [community]

Ngày viết: 21:16 20/10/2020


#main.1.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//bai1
int sochinhphuong(int n){
  printf("\nNhap n = ");
  scanf("%d", &n);
  int j = 0;
  while(j*j <= n){
    if(j*j == n){
      printf("%d la so chinh phuong!\n", n);
      return 0;
    }
    ++j;
  }
  printf("%d khong phai so chinh phuong!\n", n);
}
int main(int argc, char *argv[]) {
  int N,i;
  printf("\nNhap mang N= ");
  scanf("%d",&N);
  int b=0;
  int a[N];
  for(i=0;i<a;i++){
  	printf("\na[%d]",i+1);
  	scanf("%d",&a[i]);
	}
	for(i=0;i<a;i++){
	 	printf("\nNhap a[%d]= ", i,a[i]);
	}
	for(i=0;i<3;i++){
		if(a[i]%5==0){
			b=b+a[i];
		}
	}
	printf("\nTong cac so chia het cho 5=%d", b);

}#main.3.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
 //bai2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//BAI 2
int i;
typedef struct Sinhvien_ST{
	char name[50], rollno[30];
	int age;
}Sinhvien;
void showMenu(Sinhvien *p,int n){
for(i=0;i<n;i++){
		printf("\nNhap sinh vien thu %d", i+1);
		printf("\nNhap ten");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].name);
		printf("\nNhap ma sv");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].rollno);
		printf("\nNhap tuoi");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		scanf("%d",p[i].age);		
	}
}
void input (Sinhvien *p,int n) {
	for(i=0;i<n;i++)
		if(sqrt(p[i].age)*sqrt(p[i].age) == p[i].age){
			printf("\nTen %s",p[i].name);
			printf("\nMa %s", p[i].rollno);
			printf("\nTuoi %s",p[i].age);
}
}
int main(int argc, char *argv[]) {
int n;
Sinhvien danhsachsinhvien[n];
printf("\nNhap so sin vien: ");
scanf("%d",&n);
showMenu(danhsachsinhvien,n);
input(danhsachsinhvien,n);
	return 0;
}


Nguyen ky anh [community]

Ngày viết: 21:16 20/10/2020


#main.1.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//bai1
int sochinhphuong(int n){
  printf("\nNhap n = ");
  scanf("%d", &n);
  int j = 0;
  while(j*j <= n){
    if(j*j == n){
      printf("%d la so chinh phuong!\n", n);
      return 0;
    }
    ++j;
  }
  printf("%d khong phai so chinh phuong!\n", n);
}
int main(int argc, char *argv[]) {
  int N,i;
  printf("\nNhap mang N= ");
  scanf("%d",&N);
  int b=0;
  int a[N];
  for(i=0;i<a;i++){
  	printf("\na[%d]",i+1);
  	scanf("%d",&a[i]);
	}
	for(i=0;i<a;i++){
	 	printf("\nNhap a[%d]= ", i,a[i]);
	}
	for(i=0;i<3;i++){
		if(a[i]%5==0){
			b=b+a[i];
		}
	}
	printf("\nTong cac so chia het cho 5=%d", b);

}#main.3.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
 //bai2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//BAI 2
int i;
typedef struct Sinhvien_ST{
	char name[50], rollno[30];
	int age;
}Sinhvien;
void showMenu(Sinhvien *p,int n){
for(i=0;i<n;i++){
		printf("\nNhap sinh vien thu %d", i+1);
		printf("\nNhap ten");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].name);
		printf("\nNhap ma sv");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].rollno);
		printf("\nNhap tuoi");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		scanf("%d",p[i].age);		
	}
}
void input (Sinhvien *p,int n) {
	for(i=0;i<n;i++)
		if(sqrt(p[i].age)*sqrt(p[i].age) == p[i].age){
			printf("\nTen %s",p[i].name);
			printf("\nMa %s", p[i].rollno);
			printf("\nTuoi %s",p[i].age);
}
}
int main(int argc, char *argv[]) {
int n;
Sinhvien danhsachsinhvien[n];
printf("\nNhap so sin vien: ");
scanf("%d",&n);
showMenu(danhsachsinhvien,n);
input(danhsachsinhvien,n);
	return 0;
}


Tung Nguyen [community]

Ngày viết: 21:16 20/10/2020


#main.1.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//bai1
int sochinhphuong(int n){
  printf("\nNhap n = ");
  scanf("%d", &n);
  int j = 0;
  while(j*j <= n){
    if(j*j == n){
      printf("%d la so chinh phuong!\n", n);
      return 0;
    }
    ++j;
  }
  printf("%d khong phai so chinh phuong!\n", n);
}
int main(int argc, char *argv[]) {
  int N,i;
  printf("\nNhap mang N= ");
  scanf("%d",&N);
  int b=0;
  int a[N];
  for(i=0;i<a;i++){
  	printf("\na[%d]",i+1);
  	scanf("%d",&a[i]);
	}
	for(i=0;i<a;i++){
	 	printf("\nNhap a[%d]= ", i,a[i]);
	}
	for(i=0;i<3;i++){
		if(a[i]%5==0){
			b=b+a[i];
		}
	}
	printf("\nTong cac so chia het cho 5=%d", b);

}#main.3.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
 //bai2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//BAI 2
int i;
typedef struct Sinhvien_ST{
	char name[50], rollno[30];
	int age;
}Sinhvien;
void showMenu(Sinhvien *p,int n){
for(i=0;i<n;i++){
		printf("\nNhap sinh vien thu %d", i+1);
		printf("\nNhap ten");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].name);
		printf("\nNhap ma sv");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].rollno);
		printf("\nNhap tuoi");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		scanf("%d",p[i].age);		
	}
}
void input (Sinhvien *p,int n) {
	for(i=0;i<n;i++)
		if(sqrt(p[i].age)*sqrt(p[i].age) == p[i].age){
			printf("\nTen %s",p[i].name);
			printf("\nMa %s", p[i].rollno);
			printf("\nTuoi %s",p[i].age);
}
}
int main(int argc, char *argv[]) {
int n;
Sinhvien danhsachsinhvien[n];
printf("\nNhap so sin vien: ");
scanf("%d",&n);
showMenu(danhsachsinhvien,n);
input(danhsachsinhvien,n);
	return 0;
}


To Khuong Loc [C2002L]

Ngày viết: 21:13 20/10/2020

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */


int main(int argc, char *argv[]) {

int *t, n, i, sum = 0;

t = (int *)calloc(n, sizeof(int));

printf("nhap tong so phan tu cua mang: \n");

scanf("%d", &n);

printf("Nhap cac phan tu cho mang: \n");

for(i = 0; i < n; i++) {

scanf("%d", t + i);

if(t[i] % 5 == 0) {

sum += t[i];

}

}

printf("\ntong so phan tu trong mang chia het cho 5 la: %d\n", sum);

printf("so chinh phuong trong mang la:");

for(i = 0; i < n; i++){

if(sqrt(t[i])*sqrt(t[i]) == t[i]){

printf("\n%d ", t[i]);

}

}

int j;

for(i = 0; i < n; i++)

for(j = i;j < n; j++){

if(t[j]%2 == 0){

int val = t[i];

t[i] = t[j];

t[j] = val;

}

}

printf("\nSap xep cac phan tu trong mang theo thu tu chan--le la :");

for(i = 0; i < n; i++)

printf("%d ", t[i]);

return 0;

}


========== bt1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int *t, n, i, sum = 0;
	t = (int *)calloc(n, sizeof(int));
	printf("nhap tong so phan tu cua mang: \n");
	scanf("%d", &n);
	printf("Nhap cac phan tu cho mang: \n");
	for(i = 0; i < n; i++) {
		scanf("%d", t + i);
		if(t[i] % 5 == 0) {
			sum += t[i];
		}
	
	}
	
	printf("\ntong so phan tu trong mang chia het cho 5 la: %d\n", sum);
	printf("so chinh phuong trong mang la:");
	for(i = 0; i < n; i++){
		if(sqrt(t[i])*sqrt(t[i]) == t[i]){
			printf("\n%d ", t[i]);
		}
	}
	
	int j;
	for(i = 0; i < n; i++)
		for(j = i;j < n; j++){
			if(t[j]%2 == 0){
				int val = t[i];
				t[i] = t[j];
				t[j] = val;
			}
		}
	printf("\nSap xep cac phan tu trong mang theo thu tu chan--le la :");
	for(i = 0; i < n; i++)
	printf("%d ", t[i]);
	
	return 0;
}

=============== bt2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
typedef struct Student_ST {
	char name[50];
	char rollno[20];
	int age;
} Student;


int main(int argc, char *argv[]) {
	int i, n;
	printf("nhap tong so sinh vien trong mang: \n");
	scanf("%d", &n);
	Student studentList[n];
	for(i = 0; i < n; i++) {
		printf("\nNhap ten: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(studentList[i].name);
		
		printf("\nNhap rollno: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(studentList[i].rollno);
		
		printf("\nNhap age: ");
		scanf("%d", &studentList[i].age);
	}
	printf("sinh vien co tuoi la so chinh phuong la:");
	for(i = 0; i < n; i++){
		if(sqrt(studentList[i].age) * sqrt(studentList[i].age) == studentList[i].age){
			printf("%s ", studentList[i].name);
		}
	}
	
	return 0;
}


ĐINH VĂN MẠNH [community]

Ngày viết: 21:07 20/10/2020void swap(int &a, int &b) {

int temp = a;

a = b;

b = temp;

}


int main() {


printf("\nNhap n: ");

int n; scanf("%d", &n);

int a[n], sum = 0;

printf("\nNhap mang: ");

for (int i = 0; i < n; i++) {

printf("\nNhap a[%d]: ", i);

scanf("%d", &a[i]);

if (a[i] % 5 == 0) sum += a[i];

}

printf("\nTong cac so chia het cho 5 la: %d", sum);

printf("\nCac so chinh phuong la: ");

for (int i = 0; i < n; i++) {

int test = sqrt(a[i]);

if (test * test == a[i]) 

printf("\n%d", a[i]);

}

for(int i = 0; i < n - 1; i++)

        for (int j = i; j < n; j++)

            if (a[j] % 2 == 0) {swap(a[i], a[j]); break;}

printf("\nSau sap xep: ");

for (int i = 0; i < n; i++) 

printf("%d ", a[i]);


}

Bùi Văn Hưởng;
bài 1 C2002L
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

void swap(int &a, int &b) {
	
	int temp = a;
	a = b;
	b = temp;
	
}

int main() {

	printf("\nNhap n: ");
	int n; scanf("%d", &n);
	
	int a[n], sum = 0;
	
	printf("\nNhap mang: ");
	
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		
		printf("\nNhap a[%d]: ", i);
		scanf("%d", &a[i]);
		
		if (a[i] % 5 == 0) sum += a[i];
		
	}
	
	printf("\nTong cac so chia het cho 5 la: %d", sum);
	
	printf("\nCac so chinh phuong la: ");
	
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		
		int test = sqrt(a[i]);
		
		if (test * test == a[i]) 
			printf("\n%d", a[i]);
		
	}
	
	for(int i = 0; i < n - 1; i++)
    for (int j = i; j < n; j++)
      if (a[j] % 2 == 0) {swap(a[i], a[j]); break;}
	
	printf("\nSau sap xep: ");
	
	for (int i = 0; i < n; i++) 
		printf("%d ", a[i]);

}


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!