IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
[Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

by GokiSoft.com - 11:17 16/12/2020 10,648 Lượt Xem

Bài 1:

- Nhập vào mảng gồm N số nguyên

Yêu cầu:

- Tính tổng các số chia hết cho 5

- Tìm các số chính phương (a luỹ thừa 2).

- Sắp xếp mảng sao cho các phần tử chẵn ở đầu mảng, các phần tử lẻ ở cuối mảng


Bài 2:

Tạo struct sinhvien gồm các thuộc tính sau char name[50], rollno[20], int age.

Khai báo 1 mảng gồm N sinh viên => N nhập từ bàn phím

Hiển thị thông tin sinh viên có tuổi là số chính phương

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hồ Chí Đại [C2002L]

Ngày viết: 16:23 22/10/2020int main(int argc, char *argv[]) {
	int n, i, *p;
	printf("\nnhap n ");
	scanf("%d", &n);
	int A[n];
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("\nNhap so thu A[%d] ",i+1);
		scanf("%d", &A[i]);
	}
  int tong=0;
	for(i=0;i<n;i++) {
		if(A[i] % 5 ==0) {
			tong+=A[i];
			printf("\nTong cac so chia het cho 5 la %d", tong);
		}
			
		}
		
	for(i=0;i<n;i++) {
		int sqr=sqrt(A[i]);
		if(sqr*sqr==A[i]) {
			printf("\nCac so chinh phuong la %d",A[i]);
		}
		
	} 
	printf("\nMang sau khi sap xep ");
	for(i=0;i<n;i++) {
		if(A[i]%2==0) {
			printf("%d",A[i]);
		}
	}
	for(i=0;i<n;i++) {
		if(A[i]%2!=0) {
			printf("%d",A[i]);
		}
	}
		
	
		
	
	
	
	return 0;
}


Nguyen ky anh [community]

Ngày viết: 21:16 20/10/2020


#main.1.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//bai1
int sochinhphuong(int n){
  printf("\nNhap n = ");
  scanf("%d", &n);
  int j = 0;
  while(j*j <= n){
    if(j*j == n){
      printf("%d la so chinh phuong!\n", n);
      return 0;
    }
    ++j;
  }
  printf("%d khong phai so chinh phuong!\n", n);
}
int main(int argc, char *argv[]) {
  int N,i;
  printf("\nNhap mang N= ");
  scanf("%d",&N);
  int b=0;
  int a[N];
  for(i=0;i<a;i++){
  	printf("\na[%d]",i+1);
  	scanf("%d",&a[i]);
	}
	for(i=0;i<a;i++){
	 	printf("\nNhap a[%d]= ", i,a[i]);
	}
	for(i=0;i<3;i++){
		if(a[i]%5==0){
			b=b+a[i];
		}
	}
	printf("\nTong cac so chia het cho 5=%d", b);

}#main.3.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
 //bai2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//BAI 2
int i;
typedef struct Sinhvien_ST{
	char name[50], rollno[30];
	int age;
}Sinhvien;
void showMenu(Sinhvien *p,int n){
for(i=0;i<n;i++){
		printf("\nNhap sinh vien thu %d", i+1);
		printf("\nNhap ten");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].name);
		printf("\nNhap ma sv");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].rollno);
		printf("\nNhap tuoi");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		scanf("%d",p[i].age);		
	}
}
void input (Sinhvien *p,int n) {
	for(i=0;i<n;i++)
		if(sqrt(p[i].age)*sqrt(p[i].age) == p[i].age){
			printf("\nTen %s",p[i].name);
			printf("\nMa %s", p[i].rollno);
			printf("\nTuoi %s",p[i].age);
}
}
int main(int argc, char *argv[]) {
int n;
Sinhvien danhsachsinhvien[n];
printf("\nNhap so sin vien: ");
scanf("%d",&n);
showMenu(danhsachsinhvien,n);
input(danhsachsinhvien,n);
	return 0;
}


Nguyen ky anh [community]

Ngày viết: 21:16 20/10/2020


#main.1.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//bai1
int sochinhphuong(int n){
  printf("\nNhap n = ");
  scanf("%d", &n);
  int j = 0;
  while(j*j <= n){
    if(j*j == n){
      printf("%d la so chinh phuong!\n", n);
      return 0;
    }
    ++j;
  }
  printf("%d khong phai so chinh phuong!\n", n);
}
int main(int argc, char *argv[]) {
  int N,i;
  printf("\nNhap mang N= ");
  scanf("%d",&N);
  int b=0;
  int a[N];
  for(i=0;i<a;i++){
  	printf("\na[%d]",i+1);
  	scanf("%d",&a[i]);
	}
	for(i=0;i<a;i++){
	 	printf("\nNhap a[%d]= ", i,a[i]);
	}
	for(i=0;i<3;i++){
		if(a[i]%5==0){
			b=b+a[i];
		}
	}
	printf("\nTong cac so chia het cho 5=%d", b);

}#main.3.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
 //bai2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//BAI 2
int i;
typedef struct Sinhvien_ST{
	char name[50], rollno[30];
	int age;
}Sinhvien;
void showMenu(Sinhvien *p,int n){
for(i=0;i<n;i++){
		printf("\nNhap sinh vien thu %d", i+1);
		printf("\nNhap ten");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].name);
		printf("\nNhap ma sv");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].rollno);
		printf("\nNhap tuoi");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		scanf("%d",p[i].age);		
	}
}
void input (Sinhvien *p,int n) {
	for(i=0;i<n;i++)
		if(sqrt(p[i].age)*sqrt(p[i].age) == p[i].age){
			printf("\nTen %s",p[i].name);
			printf("\nMa %s", p[i].rollno);
			printf("\nTuoi %s",p[i].age);
}
}
int main(int argc, char *argv[]) {
int n;
Sinhvien danhsachsinhvien[n];
printf("\nNhap so sin vien: ");
scanf("%d",&n);
showMenu(danhsachsinhvien,n);
input(danhsachsinhvien,n);
	return 0;
}


Tung Nguyen [community]

Ngày viết: 21:16 20/10/2020


#main.1.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//bai1
int sochinhphuong(int n){
  printf("\nNhap n = ");
  scanf("%d", &n);
  int j = 0;
  while(j*j <= n){
    if(j*j == n){
      printf("%d la so chinh phuong!\n", n);
      return 0;
    }
    ++j;
  }
  printf("%d khong phai so chinh phuong!\n", n);
}
int main(int argc, char *argv[]) {
  int N,i;
  printf("\nNhap mang N= ");
  scanf("%d",&N);
  int b=0;
  int a[N];
  for(i=0;i<a;i++){
  	printf("\na[%d]",i+1);
  	scanf("%d",&a[i]);
	}
	for(i=0;i<a;i++){
	 	printf("\nNhap a[%d]= ", i,a[i]);
	}
	for(i=0;i<3;i++){
		if(a[i]%5==0){
			b=b+a[i];
		}
	}
	printf("\nTong cac so chia het cho 5=%d", b);

}#main.3.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
 //bai2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//BAI 2
int i;
typedef struct Sinhvien_ST{
	char name[50], rollno[30];
	int age;
}Sinhvien;
void showMenu(Sinhvien *p,int n){
for(i=0;i<n;i++){
		printf("\nNhap sinh vien thu %d", i+1);
		printf("\nNhap ten");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].name);
		printf("\nNhap ma sv");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(p[i].rollno);
		printf("\nNhap tuoi");
			fflush(stdin);fflush(stdout);
		scanf("%d",p[i].age);		
	}
}
void input (Sinhvien *p,int n) {
	for(i=0;i<n;i++)
		if(sqrt(p[i].age)*sqrt(p[i].age) == p[i].age){
			printf("\nTen %s",p[i].name);
			printf("\nMa %s", p[i].rollno);
			printf("\nTuoi %s",p[i].age);
}
}
int main(int argc, char *argv[]) {
int n;
Sinhvien danhsachsinhvien[n];
printf("\nNhap so sin vien: ");
scanf("%d",&n);
showMenu(danhsachsinhvien,n);
input(danhsachsinhvien,n);
	return 0;
}


To Khuong Loc [C2002L]

Ngày viết: 21:13 20/10/2020

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */


int main(int argc, char *argv[]) {

int *t, n, i, sum = 0;

t = (int *)calloc(n, sizeof(int));

printf("nhap tong so phan tu cua mang: \n");

scanf("%d", &n);

printf("Nhap cac phan tu cho mang: \n");

for(i = 0; i < n; i++) {

scanf("%d", t + i);

if(t[i] % 5 == 0) {

sum += t[i];

}

}

printf("\ntong so phan tu trong mang chia het cho 5 la: %d\n", sum);

printf("so chinh phuong trong mang la:");

for(i = 0; i < n; i++){

if(sqrt(t[i])*sqrt(t[i]) == t[i]){

printf("\n%d ", t[i]);

}

}

int j;

for(i = 0; i < n; i++)

for(j = i;j < n; j++){

if(t[j]%2 == 0){

int val = t[i];

t[i] = t[j];

t[j] = val;

}

}

printf("\nSap xep cac phan tu trong mang theo thu tu chan--le la :");

for(i = 0; i < n; i++)

printf("%d ", t[i]);

return 0;

}


========== bt1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int *t, n, i, sum = 0;
	t = (int *)calloc(n, sizeof(int));
	printf("nhap tong so phan tu cua mang: \n");
	scanf("%d", &n);
	printf("Nhap cac phan tu cho mang: \n");
	for(i = 0; i < n; i++) {
		scanf("%d", t + i);
		if(t[i] % 5 == 0) {
			sum += t[i];
		}
	
	}
	
	printf("\ntong so phan tu trong mang chia het cho 5 la: %d\n", sum);
	printf("so chinh phuong trong mang la:");
	for(i = 0; i < n; i++){
		if(sqrt(t[i])*sqrt(t[i]) == t[i]){
			printf("\n%d ", t[i]);
		}
	}
	
	int j;
	for(i = 0; i < n; i++)
		for(j = i;j < n; j++){
			if(t[j]%2 == 0){
				int val = t[i];
				t[i] = t[j];
				t[j] = val;
			}
		}
	printf("\nSap xep cac phan tu trong mang theo thu tu chan--le la :");
	for(i = 0; i < n; i++)
	printf("%d ", t[i]);
	
	return 0;
}

=============== bt2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
typedef struct Student_ST {
	char name[50];
	char rollno[20];
	int age;
} Student;


int main(int argc, char *argv[]) {
	int i, n;
	printf("nhap tong so sinh vien trong mang: \n");
	scanf("%d", &n);
	Student studentList[n];
	for(i = 0; i < n; i++) {
		printf("\nNhap ten: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(studentList[i].name);
		
		printf("\nNhap rollno: ");
		fflush(stdin);fflush(stdout);
		gets(studentList[i].rollno);
		
		printf("\nNhap age: ");
		scanf("%d", &studentList[i].age);
	}
	printf("sinh vien co tuoi la so chinh phuong la:");
	for(i = 0; i < n; i++){
		if(sqrt(studentList[i].age) * sqrt(studentList[i].age) == studentList[i].age){
			printf("%s ", studentList[i].name);
		}
	}
	
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!