IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C
× 1) Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C 2) Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C 3) Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C 4) Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C 5) Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C 6) Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C 7) Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C 8) Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C 9) Fibonacci - Lập trình C 10) Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C 11) Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C 12) Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C 13) Bài tập ôn tập String - Lập trình C 14) Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C 15) Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C 16) Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C 17) Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C 18) Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C 19) Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C 20. Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C 21) Bài tập FILE - Lập trình C

Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C

by Trần Văn Điệp - 16:13 25/09/2020 1,437 Lượt Xem

Khai báo 2 chuỗi s1, s2

Đế số lần xuất hiện chuỗi s2 trong s1. Và in ra vị trí tìm thấy.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 20:50 01/10/2020#include<stdio.h>
#include<string.h>


int dem(char s1[], char s2[]){
	int i,j,count =0,check;
	
		for(i=0;i<strlen(s1);i++){
			
			if(s1[i]==s2[0]){
				check =1;
				
				for(j=0;j<strlen(s2);j++){
					
					if(s2[j]!=s1[i+j]){
						check = 0;
						
						break;
					}	
					
			
				}
				
					if(check==1){
					count++;			
				}		
				
			}	

			
		}
	return count;
}


void Hienthi(char s1[], char s2[]){
	int i,j,check,k;
	
	for(i=0;i<strlen(s1);i++){
			
			if(s1[i]==s2[0]){
				check =1;
				
				for(j=0;j<strlen(s2);j++){
					
					if(s2[j]!=s1[i+j]){
						check = 0;
						
						break;
					}	
				}
			if(check==1){
				printf("\n");
				printf("%s", s2);
				for(k=i+strlen(s2);k<strlen(s1);k++){
					printf("%c",s1[k]);
				}
				
			}				
			}
				
		}	
	
}


int main(){
	char s1[200], s2[200];
	printf("Nhap chuoi ban dau s1: ");
	gets(s1);
	printf("Nhap chuoi tim kiem trong s1 la s2: ");
	gets(s2);
	
	
	printf("Chuoi s2 xuat hien trong chuoi s1 %d lan", dem(s1,s2));
	
	Hienthi(s1,s2);
	
	
  return 0;
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 13:48 30/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int countString(char s[],char s2[]) {
  
	int check = 1, cnt = 0;
	
	for (int i = 0; i < strlen(s); i++)
		if (s[i] == s2[0]) {
  
      check = 1;
  
      for (int j = 0; j < strlen(s2); j++) 
				if (s2[j] != s[i + j]) {check = 0; break;}
  
      if (check) cnt++;
    
	  }
	  
	return cnt;
	
}

int main() {

	char a[100], b[100];
	
	fflush(stdin); fflush(stdout);
	gets(a);
	
	fflush(stdin); fflush(stdout);
	gets(b);
	
	printf("\nSo lan xuat hien: %d", countString(a, b));
	
	return 0;
  
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 22:54 27/09/2020#include<stdio.h>
#include<string.h>

int Dem(char s1[],char s2[]){
  int i,j,ok,dem=0;
  for(i=0; i<strlen(s1); i++){
    if(s1[i] == s2[0]){
      ok = 1;
      for(j=0; j<strlen(s2); j++){
        if(s2[j] != s1[i+j]){
          ok = 0;
          break;
        }
      }
      if(ok == 1){
    	dem++;
		  }
    }
  }
  return dem;
}

void Hienthi(char s1[],char s2[]){
	int i,j,k, ok;
	for(i=0;i<strlen(s1);i++){
		if(s1[i]==s2[0]){
			ok=1;
			for(j=0;j<strlen(s2);j++){
				if(s2[j]!=s1[i+j]){
					ok=0;
					break;
				}
			}
			if(ok == 1){
				printf("\n");
				printf("%s",s2);
				for(k=i+1;k<strlen(s1);k++){
					printf("%c",s1[k]);
				}
			}
		}
	}
}

int main(){
  char s1[100],s2[100];
  printf("Nhap chuoi ban dau: ");
  gets(s1);
  fflush(stdin);
  printf("Nhap chuoi can tim kiem: ");
  gets(s2);
  printf("Chuoi can tim kiem xuat hien %d lan",Dem(s1,s2));
  Hienthi(s1,s2);
  return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!