IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:35 16/12/2020 4,099 Lượt Xem

Khai báo 2 chuỗi s1, s2

Đế số lần xuất hiện chuỗi s2 trong s1. Và in ra vị trí tìm thấy.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 20:50 01/10/2020#include<stdio.h>
#include<string.h>


int dem(char s1[], char s2[]){
	int i,j,count =0,check;
	
		for(i=0;i<strlen(s1);i++){
			
			if(s1[i]==s2[0]){
				check =1;
				
				for(j=0;j<strlen(s2);j++){
					
					if(s2[j]!=s1[i+j]){
						check = 0;
						
						break;
					}	
					
			
				}
				
					if(check==1){
					count++;			
				}		
				
			}	

			
		}
	return count;
}


void Hienthi(char s1[], char s2[]){
	int i,j,check,k;
	
	for(i=0;i<strlen(s1);i++){
			
			if(s1[i]==s2[0]){
				check =1;
				
				for(j=0;j<strlen(s2);j++){
					
					if(s2[j]!=s1[i+j]){
						check = 0;
						
						break;
					}	
				}
			if(check==1){
				printf("\n");
				printf("%s", s2);
				for(k=i+strlen(s2);k<strlen(s1);k++){
					printf("%c",s1[k]);
				}
				
			}				
			}
				
		}	
	
}


int main(){
	char s1[200], s2[200];
	printf("Nhap chuoi ban dau s1: ");
	gets(s1);
	printf("Nhap chuoi tim kiem trong s1 la s2: ");
	gets(s2);
	
	
	printf("Chuoi s2 xuat hien trong chuoi s1 %d lan", dem(s1,s2));
	
	Hienthi(s1,s2);
	
	
  return 0;
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 13:48 30/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int countString(char s[],char s2[]) {
  
	int check = 1, cnt = 0;
	
	for (int i = 0; i < strlen(s); i++)
		if (s[i] == s2[0]) {
  
      check = 1;
  
      for (int j = 0; j < strlen(s2); j++) 
				if (s2[j] != s[i + j]) {check = 0; break;}
  
      if (check) cnt++;
    
	  }
	  
	return cnt;
	
}

int main() {

	char a[100], b[100];
	
	fflush(stdin); fflush(stdout);
	gets(a);
	
	fflush(stdin); fflush(stdout);
	gets(b);
	
	printf("\nSo lan xuat hien: %d", countString(a, b));
	
	return 0;
  
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 22:54 27/09/2020#include<stdio.h>
#include<string.h>

int Dem(char s1[],char s2[]){
  int i,j,ok,dem=0;
  for(i=0; i<strlen(s1); i++){
    if(s1[i] == s2[0]){
      ok = 1;
      for(j=0; j<strlen(s2); j++){
        if(s2[j] != s1[i+j]){
          ok = 0;
          break;
        }
      }
      if(ok == 1){
    	dem++;
		  }
    }
  }
  return dem;
}

void Hienthi(char s1[],char s2[]){
	int i,j,k, ok;
	for(i=0;i<strlen(s1);i++){
		if(s1[i]==s2[0]){
			ok=1;
			for(j=0;j<strlen(s2);j++){
				if(s2[j]!=s1[i+j]){
					ok=0;
					break;
				}
			}
			if(ok == 1){
				printf("\n");
				printf("%s",s2);
				for(k=i+1;k<strlen(s1);k++){
					printf("%c",s1[k]);
				}
			}
		}
	}
}

int main(){
  char s1[100],s2[100];
  printf("Nhap chuoi ban dau: ");
  gets(s1);
  fflush(stdin);
  printf("Nhap chuoi can tim kiem: ");
  gets(s2);
  printf("Chuoi can tim kiem xuat hien %d lan",Dem(s1,s2));
  Hienthi(s1,s2);
  return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!