IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C

Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:34 16/12/2020 8,345 Lượt Xem

Tạo 1 mảng gồm N phần tử => N nhập từ bàn phím

In ra các phần tử trong mảng

Tính tổng các phần tử trong mảng

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 16:42 17/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int i,n, tong = 0;
	printf("\nNhap n:");
	scanf("%d", &n);
	int array[n];
	
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("\nNhap phan tu thu %d " , i);
		scanf("%d", &array[i]);
		tong = tong + array[i];
	}
	
	for (i=0;i<n;i++) {
		printf("%d, ", array[i]);
	}
	printf("\nTong cac phan tu: %d", tong);
	
	
	
	
	return 0;
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 11:09 17/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int n;
	printf("\nNhap n: ");
	scanf("%d",&n);
	if (n<=0){
		printf("Sai index");
	}
	else{
		int a[n],i,tong=0;
		for(i=0;i<n;i++){
			printf("Nhap a[%d] = ",i);
			scanf("%d",&a[i]);
			tong=tong+ a[i];
		}
		for(i=0;i<n;i++){
			printf("a[%d] = %d\n",i,a[i]);
		}
		printf("Tong cac phan tu = %d",tong); 
	}
	return 0;
}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 10:49 17/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {	
        int i,n,tong=0;
	printf("\nNhap so nguyen N:");
	scanf("%d",&n);
	int t[n];
	for(i=0;i<=n-1;i++){
		printf("\nNhap t[%d]:",i);
		scanf("%d",&t[i]);
	}
	for(i=0;i<=n-1;i++){
		printf("%d ",t[i]);
		tong += t[i];
	}

	printf("\nTong = %d",tong);	
	return 0;
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 10:28 17/09/2020int main(int argc, char *argv[]) {
int i = 1, n, tong ;

	printf("\nNhap gia tri n: ");
	scanf("%d",&n);
	
	int a[n];
	for(i = 1; i < n; i++){
		
	printf("\nNhap gia tri a[%d]: ", i);
	scanf("%d", &a[i]);
}
for(i=1;i<n;i++){
	tong=tong+a[i];
	
}printf("\n tong= %d",tong);

	return 0;
}
	vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 10:21 17/09/2020


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {

int n,i,t;
t=0;
i=1;
printf("\n nhap n = ");
scanf("%d",&n);
int a [n];

for(i=1;i<n;i++){
	printf("\n nhap a[%d]",i);
    scanf("%d",&a[i]);
	}
	for(i=1;i<n;i++){
		t=t+a[i];
	}printf("\n tong = %d",t);

	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!